TOP 5 anti­ví­ru­sov, ktoré môžeš mať úplne zadarmo!

Rišo Néveri / 31. júl 2015 / Business

Každý druhý deň čítame správy o novom hacku, víruse alebo bez­peč­nost­nej diere. Stačí poze­rať seriály, či filmy na pofi­dér­nych strán­kach s drzými rekla­mami a počí­tač si infi­ku­ješ behom sekúnd. Exis­tuje však rie­še­nie v podobe anti­ví­ru­so­vých prog­ra­mov, ktoré síce často stoja viac ako by sme chceli, ale exis­tujú aj prog­ramy zadarmo. Ktoré sú to?

AVG Anti­Vi­rus FREE

České AVG patrí k jed­nej z naj­zná­mej­ších zna­čiek v tomto odbore. Na trhu majú pri­ro­dzene aj kom­plexné rie­še­nie, za ktoré si zapla­títe, ale táto ver­zia je dostupná zadarmo. Keďže ide o prog­ram od čes­kých bra­tov, je prí­stupný aj v slo­ven­čine. AVG ti na inter­nete chráni iden­titu a kon­tro­luje face­bo­okový pro­fil, čo v kon­ku­renč­ných prog­ra­moch bez poplatku nenáj­deš. Tak­tiež dostane pod kon­trolu tvoju poštu, avšak aktívna kon­trola ti ukrojí z výkonu počí­tača a práve preto by si sa mal obzrieť po iných prog­ra­moch, ak je tvoj počí­tač pomalší.

Avast Free Anti­vi­rus

Anti­vi­rák od Avastu ti ana­ly­zuje sieť a obme­dzuje vyska­ko­va­nie nežia­dú­cich okien. Ako väč­šina prog­ra­mov, dostane pod kon­trolu zasta­ralé apli­ká­cie, v kto­rých sa môžu vyskyt­núť bez­peč­nostné medzery. Medzi špe­cia­li­zo­vané fun­kcie patrí naprí­klad kon­trola pre­hlia­da­čov, ktorá ťa ochráni pred nebez­peč­nými dopl­n­kami.

Panda Free Anti­vi­rus

Jedná sa o anti­ví­rus, ktorý výrobca uvá­dza ako “anti­ví­rus v cloude.” Počí­tač kon­tro­luje aj bez pri­po­je­nia, avšak jeho pri­márne fun­kcie sú zame­rané na online svet. Práve vďaka clou­do­vej kon­fi­gu­rá­cii je Panda v kon­trole inšta­lo­va­ných prog­ra­mov veľmi rýchla a behom pár sekúnd potvrdí bez­peč­nosť súboru. Ak pou­ží­vaš často peri­fé­riá ako USB kľúče, určite využi­ješ ochranu pred infi­ko­va­ním z týchto zaria­dení, na kto­rých sa často nachá­dzajú skryté kódy pri­pra­vené na spus­te­nie auto­ma­ticky po pri­po­jení.

Bit­de­fen­der

Na tohto výrobcu až nezvy­čajne jed­no­du­chá apli­ká­cia na ochranu počí­tača, kto­rej kom­paktný dizajn spo­číva v plne auto­ma­tic­kom chode, čoho výho­dou je aj veľmi nízke zaťa­že­nie výkonu počí­tača. Bit­de­fen­der je teda vhodný aj pre pomal­šie počí­tače a ak hľa­dáš prog­ram, ktorý bude fun­go­vať bez toho aby si ho musel manu­álne spra­vo­vať a aktu­ali­zo­vať, je pre teba ide­álny.

Eset Smart Secu­rity

Ak by si mal chuť vyskú­šať niečo naše — slo­ven­ské, ESET ponúka 30 dňovú skú­šobnú ver­ziu svojho prog­ramu, ktorá patrí medzi špičku na trhu. Obsa­huje bez­peč­nostnú bránu, chráni pred spa­mom, vírusmi a ponúka aj Rodi­čov­skú kon­trolu. Možno sa ti takéto kom­plex­nej­šie rie­še­nie zapáči a nako­niec sa roz­hod­neš pre plnú ver­ziu.

Pridať komentár (0)