TOP 8 kre­a­tív­nych vecí, ktoré náj­deš na Grape

Nikola Brehová / 11. augusta 2016 / Zaujímavosti

Šiesty roč­ník fes­ti­valu Grape je už za dve­rami. Za posledné roky si vytvo­ril výborné meno a skal­ných fanú­ši­kov. Čo kre­a­tívne tam na teba okrem hudby čaká? 

DICK-TATORS

Biela bola určená tento rok ako farba fes­ti­valu. S tým sa výborne pre­pája aj pro­jekt DICK-TATORS výtvar­níka a foto­grafa Aleša Voj­táška. Cieľ pro­jektu je pou­ká­zať na nevin­nosť, slo­bodu a čis­totu v kon­traste s tyra­niou. Ide o inter­me­diálnu inšta­lá­ciu, vrámci kto­rej na fes­ti­vale náj­deš autor­ské busty a koláže spre­vá­dzané hud­bou a svet­lom.

dick

foto: face­book

LEMUR

Grape nie je len pre dospe­lých, zaba­via sa tam aj detičky. Prvý­krát bude na fes­ti­vale det­ský merch od Lemuru.

lemur

foto: facebook/LEMUR

ZOOT

V ZOOT stane náj­deš best kolek­cie, white fes­ti­va­lovú módu, works­hopy, chill out, súťaže, free kon­dómy, časo­pis, … Nudiť sa roz­hodne nebu­deš.

zooz

foto: face­book

JEM INÉ

Food Revo­lu­tion pokra­čuje na Grape v Jem iné stane. V ich stane sa môžeš pozrieť na mode­ro­vané vare­nie s hud­bou, ktoré bude mode­ro­vať Ludwig a v sobotu sa teš na brunch.

jemine

foto: face­book

URBAN MAR­KET

Na fes­ti­vale bude aj Urban Mar­ket zóna s výsta­vo­vou módy, dizajnu, šperky a sprie­vodný prog­ram. V tom sú zahr­nuté rôzne works­hopy, dis­ku­sie, naprí­klad aj s cha­lanmi zo Star­ti­tUP, a značky ako naprí­klad NOSENE.

urban

foto: face­book

FOTO­S­TENA

Ak si postre­hol akciu s foto­s­te­nou a sti­hol si poslať fotku, tak sa tam určite náj­deš. Fotky tam budú v súlade s témou fes­ti­valu, čiže nevin­nosť a sluš­nosť, teda detič­kov­ské fotky do 7 rokov.

GRAPE 2016 appka

Tech­nika neobíde ani takú vec ako fes­ti­val. Vytvo­ril ju TRIAD a môžeš si ju stiah­nuť a mať stále na dosah ruky prog­ram, kapely a mapu are­álu a dokonca si môžeš ozna­čiť pre­fe­ro­va­ných inter­pré­tov a dostá­vať o nich noti­fi­ká­cie.

grape app

foto: itunes.apple.com 

PORT­WISH 

Ďal­šia appka spo­jená s fes­ti­va­lom. Ide o sociálnu appku, s kto­rou vieš svo­jich kamo­šov infor­mo­vať o tom, kde si, aké sú rady na zácho­dov a tak ďalej. Uro­bíš fotku, vybe­rieš si loka­li­zá­ciu a pozveš kamo­šov. Je tam nahratá mapa, line-up, proste všetko potrebné spo­jené s fes­ti­va­lom.

portwiah

foto: face­book

zdroj titul­nej foto­gra­fie: ahudba.sk

Pridať komentár (0)