TOP 9 funny videí z Izra­ela

Luky Gašparík / 9. júl 2014 / Tools a produktivita

Izrael je známy ako kolíska nie­kto­rých z najús­peš­nej­ších star­tu­pov na svete. Okrem toho, že tu majú R&D cen­trá tie naj­výz­nam­nej­šie firmy sveta, tak tu pra­cujú aj jedny z tých naj­ši­kov­nej­ších mar­ke­té­rov a copy­wri­te­rov vôbec. Veď pre­svedčte sa sami.

Izra­él­ski mar­ke­téri už dávno pocho­pili, že cesta k úspe­chu per­fekt­ného odpro­mo­va­nia pro­duktu alebo nápadu je humor. Preto nebolo vôbec zlo­žité vybrať zopár vtip­nej­ších videí. Pri­pravte sa na poriadny úlet, lebo uvi­díte od neuve­ri­teľ­nej Bar Rafa­eli, až po fej­ko­vého pre­kla­da­teľa z Man­de­lovho poh­rebu :).

Sen­sibo

Live­Lens

WikiB­rains

Pre­ssi

Yeevo

MyCheck

Yoovi

Powe­rUp Toys

Soluto

Pridať komentár (0)