TOP 13 naju­ži­toč­nej­ších webov pre kaž­dého ces­to­va­teľa

Michaela Líšková / 6. decembra 2016 / Tools a produktivita

Či ces­tu­ješ veľa alebo málo, sú veci, ktoré sa oplatí vedieť. Tu je pár veľmi uži­toč­ných webo­vých strá­nok, o kto­rých by mal vedieť každý ces­to­va­teľ.

Z času na čas sa stane, že sa počas ces­to­va­nia ocit­neš v situ­ácií, ktorá ti dosť skom­pli­kuje život. Či už ideš na Work & Tra­vel, dovo­len­ku­ješ sólo či s kamošmi na vlastnú päsť alebo bráz­diš svet hore-dole ako ostrie­ľaný ces­to­va­teľ, tieto webové stránky ti môžu byť počas ciest veľmi nápo­mocné.

1. Tri­pE­xpert

TripExpert-1024x475

foto: lifehack.com

Zrejme už každý pozná Tri­pAd­vi­sor, kde uží­va­te­lia hod­no­tia všetko, čo sa týka ces­to­va­nia. Lenže, sto ľudí, sto chutí. Tri­pE­xpert ti ponúka refe­ren­cie exper­tov. Naťu­kaj do vyhľa­dá­vača svoju des­ti­ná­ciu alebo uby­to­va­nie a zís­kaj pohľad experta.

2. Oys­ter

OYSTER-1024x553

foto: lifehack.com

Ak si občas pre­ze­ráš naprí­klad dovo­len­kové kata­lógy ces­tov­ných agen­túr, ktoré lákajú ľudí do krás­nych hote­lov s pri­vát­nymi, čis­tými plá­žami a krás­nymi žia­ri­vými far­bami, asi vieš, že si tro­chu pomohli Pho­toS­ho­pom. Najmä potom, čo si pobyt zapla­tíš, prí­deš na miesto a rea­lita je tro­chu iná. Oys­ter ťa vyve­die z omylu a ukáže ti fakty a pravdu, ako­koľ­vek krutú. Keď vieš včas, aspoň ušet­ríš. Stránka porov­náva hote­lové fotky so svo­jimi vlast­nými a uka­zuje, ako to vyzerá naozaj.

3. Yelp!

YELP-1024x641

foto: lifehack.com

Ak sa na ces­tách často nevieš roz­hod­núť, kde zostať, čo a kde zjesť, možno ti pomôže práve Yelp!. Táto stránka má špe­ci­fickú sku­pinu ľudí, ktorí nechá­vajú komen­táre, a to často s hod­no­te­niami a obráz­kami. Môžeš si tiež pozrieť, či komen­tu­júca osoba zane­cháva prvý komen­tár a možno sa len nechala uniesť zlou nála­dou, alebo je pris­pieva pra­vi­delne a vie, čo hod­notí.

4. Trip Tribe

TRIP-TRIBE-1024x493

foto: lifehack.com

Ak sa bojíš ces­to­vať sám, skús Trip Tribe. Zadaj niečo o sebe a Trip Tribe ti na základe tohto navrhne dovo­lenky alebo zau­jí­mavé miesta na výlet, a čo viac, spojí ťa s ľuďmi v rov­na­kom veku, sta­tu­som a záuj­mami. Táto stránka je dob­rým spô­so­bom, ako nájsť vhod­ného ces­to­va­teľ­ského par­tnera ešte pred samot­nou ces­tou.

5. Skip­lag­ged

SKIPLAGGED-1024x438

foto: lifehack.com

Nesku­točná stránka! Ak máš na tran­s­port tro­chu viac času, ale hlavne chceš ušet­riť, pozri sa, ako veľmi môžeš. Zaplať za let z bodu A do bodu B 86 Eur miesto 200. Hneď kli­kaj, lebo toto je stránka, na ktorú sme všetci hor­livo čakali.

6. Sle­e­ping In Air­ports

SLEEPING-IN-AIRPORTS-1024x582

foto: lifehack.com

Občas sa stane (nie­kto­rým z nás tak­mer kaž­do­ročne), že si musíme pospať aj na letisku. Predsa nebu­deš pla­tiť za hotel, však? Táto stránka obsa­huje recen­zie, hod­no­te­nia a odpo­rú­ča­nia pre una­ve­ných aj ostra­ži­tého ces­to­va­teľa.

7. Res­pon­sible Tra­vel

Responsible-Travel

foto: lifehack.com

Ak ťa, okrem iného, zau­jíma eko­tu­riz­mus, táto stránka môže byť veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou. Môžeš sa roz­hod­núť, či chceš ces­to­vať na medové týždne, rodinnú dovo­lenku, s kama­rátmi. Môžeš sa roz­hod­núť, či sa ideš bicyk­lo­vať alebo naku­po­vať. Ty sám si vybe­rieš, o čo máš záu­jem, a na základe tvojho výberu ti stránka ponúkne miesta spolu s obráz­kami, cenami, popismi, hod­no­te­niami a navr­hnu­tou tra­sou. Stránka navyše obsa­huje aj kva­litu uby­to­va­nia a nie­kedy dokonca aj mate­riál pou­žitý pri kon­štruk­cií.

8. Peek

peek-1024x470

foto: lifehack.com

Nechaj sa inšpi­ro­vať. Doslova. Vďaka Peek sa môžeš pozrieť, ako ostatní ľudia trá­via svoj “Doko­nalý deň” a na základe toho si naplá­no­vať ten vlastný. Stránka obsa­huje aj akcie a ponuky zau­jí­ma­vých atrak­cií a zájaz­dov. Peek je stránka, z kto­rej sa ti nebude chcieť odísť.

9. The Man in Seat Sixty-One

The-Man-in-Seat-Sixty-One-1024x500

foto: lifehack.com

Nie všetci sú fanú­šikmi lie­ta­diel a letov ako takých. Bez ohľadu na to, či let trvá jednu hodinu alebo 13. Táto stránka je vhodná pre všet­kých, ktorí sa vyží­vajú v ces­to­vaní vla­kom. Tento spô­sob dopravy je roz­hodne zau­jí­mavý, ponúka ti výhľad na oko­lie s dosta­toč­ným kom­for­tom. Stránka ti ponúka obrázky, navrhuje trasy a záro­veň uvi­díš veci z per­spek­tívy experta.

10. Black Tomato

Black-Tomato-1024x489

foto: lifehack.com

Máš záu­jem o luxusnú dovo­lenku vo via­ce­rých des­ti­ná­ciách? Táto stránka ti ponúka skvelý iti­ne­rár. Alebo máš záu­jem o výletnú plavbu loďou? Opäť ponuka skve­lého iti­ne­ráru. Či iba sní­vaš, alebo sa na takéto cesty naozaj chys­táš, Black Tomato je pri­pra­vené aj na teba a tvoje sny.

11. Hip­munk

Hipmunk-1024x487

foto: lifehack.com

Táto stránka obsa­huje ago­nickú škálu, ktorá ti ukáže, aké veľké môže byť tvoje utr­pe­nie pri dlhom lete, či už si zve­davý na to, ako málo pries­toru budú mať tvoje nohy, alebo aké nesku­točne dlhé môže byť tvoje medzi­pris­tá­tie. A ak hľa­dáš hotel, podľa fareb­ného spek­tra uvi­díš, ako ďaleko od miesta tvojho uby­to­va­nia sa nachá­dza lokálny nočný život a tiež to, či je re teba vhodný alebo nie. Nie každý chce mať spálňu a spo­me­nutý nočný život pre­de­lený iba ste­nou a oknom.

12. Air­Help

AirHelp-1024x481

foto: lifehack.com

Ces­to­va­nie so sebou, bohu­žiaľ, občas pri­náša aj kom­pli­ká­cie. A tie letis­kové vedia teda poriadne znep­rí­jem­niť každú cestu. Ak si stra­til bato­žinu, bol si zdr­žaný, zmeš­kal si let alebo si mal pocit, že ti aero­linky ako­koľ­vek kriv­dia, klikni si na Air­Help. Pomôže ti zis­tiť, aké sú tvoje práva a tiež to, akú náh­radu škody môžeš oča­ká­vať. Mys­lím si, že takto zis­tiť niečo viac ešte pred tým, ako sa niečo stane, ti roz­hodne neuš­kodí.

13. Skift

Skift-1024x493

foto: lifehack.com

Je dobré vedieť, či letecká spo­loč­nosť, kto­rou sa chys­táš letieť, náho­dou nek­ra­chuje, a to ešte pred tým, ako si zakú­piš nevratný lís­tok. Táto stránka ťa udrží infor­mo­va­ného o všet­kom potreb­nom, lebo ako to už býva, nikdy nevieš, čo sa môže poka­ziť.


Dúfam, že ti tieto tipy pomohli a možno ti aspoň o niečo viac sprí­jem­nili moment pred ces­tou alebo samotný pobyt.
Ak okrem takýchto tipov hľa­dáš aj LACNÉ alebo BEZ­PLATNÉ UBY­TO­VA­NIE, roz­hodne klikni SEM a vybe­raj. Šťastnú cestu.

Zdroj: Dawn Van Ness, lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: notable.ca

Pridať komentár (0)