TOP 13 naju­ži­toč­nej­ších webov pre kaž­dé­ho ces­to­va­te­ľa

Michaela Líšková / 6. decembra 2016 / Lifehacking

Či ces­tu­ješ veľa ale­bo málo, sú veci, kto­ré sa opla­tí vedieť. Tu je pár veľ­mi uži­toč­ných webo­vých strá­nok, o kto­rých by mal vedieť kaž­dý ces­to­va­teľ.

Z času na čas sa sta­ne, že sa počas ces­to­va­nia ocit­neš v situ­ácií, kto­rá ti dosť skom­pli­ku­je život. Či už ideš na Work & Tra­vel, dovo­len­ku­ješ sólo či s kamoš­mi na vlast­nú päsť ale­bo bráz­diš svet hore-dole ako ostrie­ľa­ný ces­to­va­teľ, tie­to webo­vé strán­ky ti môžu byť počas ciest veľ­mi nápo­moc­né.

1. Tri­pE­xpert

TripExpert-1024x475

foto: lifehack.com

Zrej­me už kaž­dý pozná Tri­pAd­vi­sor, kde uží­va­te­lia hod­no­tia všet­ko, čo sa týka ces­to­va­nia. Len­že, sto ľudí, sto chu­tí. Tri­pE­xpert ti ponú­ka refe­ren­cie exper­tov. Naťu­kaj do vyhľa­dá­va­ča svo­ju des­ti­ná­ciu ale­bo uby­to­va­nie a zís­kaj pohľad exper­ta.

2. Oys­ter

OYSTER-1024x553

foto: lifehack.com

Ak si občas pre­ze­ráš naprí­klad dovo­len­ko­vé kata­ló­gy ces­tov­ných agen­túr, kto­ré láka­jú ľudí do krás­nych hote­lov s pri­vát­ny­mi, čis­tý­mi plá­ža­mi a krás­ny­mi žia­ri­vý­mi far­ba­mi, asi vieš, že si tro­chu pomoh­li Pho­toS­ho­pom. Naj­mä potom, čo si pobyt zapla­tíš, prí­deš na mies­to a rea­li­ta je tro­chu iná. Oys­ter ťa vyve­die z omy­lu a uká­že ti fak­ty a prav­du, ako­koľ­vek kru­tú. Keď vieš včas, aspoň ušet­ríš. Strán­ka porov­ná­va hote­lo­vé fot­ky so svo­ji­mi vlast­ný­mi a uka­zu­je, ako to vyze­rá naozaj.

3. Yelp!

YELP-1024x641

foto: lifehack.com

Ak sa na ces­tách čas­to nevieš roz­hod­núť, kde zostať, čo a kde zjesť, mož­no ti pomô­že prá­ve Yelp!. Táto strán­ka má špe­ci­fic­kú sku­pi­nu ľudí, kto­rí nechá­va­jú komen­tá­re, a to čas­to s hod­no­te­nia­mi a obráz­ka­mi. Môžeš si tiež pozrieť, či komen­tu­jú­ca oso­ba zane­chá­va prvý komen­tár a mož­no sa len necha­la uniesť zlou nála­dou, ale­bo je pris­pie­va pra­vi­del­ne a vie, čo hod­no­tí.

4. Trip Tri­be

TRIP-TRIBE-1024x493

foto: lifehack.com

Ak sa bojíš ces­to­vať sám, skús Trip Tri­be. Zadaj nie­čo o sebe a Trip Tri­be ti na zákla­de toh­to navrh­ne dovo­len­ky ale­bo zau­jí­ma­vé mies­ta na výlet, a čo viac, spo­jí ťa s ľuď­mi v rov­na­kom veku, sta­tu­som a záuj­ma­mi. Táto strán­ka je dob­rým spô­so­bom, ako nájsť vhod­né­ho ces­to­va­teľ­ské­ho par­tne­ra ešte pred samot­nou ces­tou.

5. Skip­lag­ged

SKIPLAGGED-1024x438

foto: lifehack.com

Nesku­toč­ná strán­ka! Ak máš na tran­s­port tro­chu viac času, ale hlav­ne chceš ušet­riť, pozri sa, ako veľ­mi môžeš. Zaplať za let z bodu A do bodu B 86 Eur mies­to 200. Hneď kli­kaj, lebo toto je strán­ka, na kto­rú sme všet­ci hor­li­vo čaka­li.

6. Sle­e­ping In Air­ports

SLEEPING-IN-AIRPORTS-1024x582

foto: lifehack.com

Občas sa sta­ne (nie­kto­rým z nás tak­mer kaž­do­roč­ne), že si musí­me pospať aj na letis­ku. Pred­sa nebu­deš pla­tiť za hotel, však? Táto strán­ka obsa­hu­je recen­zie, hod­no­te­nia a odpo­rú­ča­nia pre una­ve­ných aj ostra­ži­té­ho ces­to­va­te­ľa.

7. Res­pon­sib­le Tra­vel

Responsible-Travel

foto: lifehack.com

Ak ťa, okrem iné­ho, zau­jí­ma eko­tu­riz­mus, táto strán­ka môže byť veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou. Môžeš sa roz­hod­núť, či chceš ces­to­vať na medo­vé týžd­ne, rodin­nú dovo­len­ku, s kama­rát­mi. Môžeš sa roz­hod­núť, či sa ideš bicyk­lo­vať ale­bo naku­po­vať. Ty sám si vybe­rieš, o čo máš záu­jem, a na zákla­de tvoj­ho výbe­ru ti strán­ka ponúk­ne mies­ta spo­lu s obráz­ka­mi, cena­mi, popis­mi, hod­no­te­nia­mi a navr­hnu­tou tra­sou. Strán­ka navy­še obsa­hu­je aj kva­li­tu uby­to­va­nia a nie­ke­dy dokon­ca aj mate­riál pou­ži­tý pri kon­štruk­cií.

8. Peek

peek-1024x470

foto: lifehack.com

Nechaj sa inšpi­ro­vať. Doslo­va. Vďa­ka Peek sa môžeš pozrieť, ako ostat­ní ľudia trá­via svoj “Doko­na­lý deň” a na zákla­de toho si naplá­no­vať ten vlast­ný. Strán­ka obsa­hu­je aj akcie a ponu­ky zau­jí­ma­vých atrak­cií a zájaz­dov. Peek je strán­ka, z kto­rej sa ti nebu­de chcieť odísť.

9. The Man in Seat Six­ty-One

The-Man-in-Seat-Sixty-One-1024x500

foto: lifehack.com

Nie všet­ci sú fanú­šik­mi lie­ta­diel a letov ako takých. Bez ohľa­du na to, či let trvá jed­nu hodi­nu ale­bo 13. Táto strán­ka je vhod­ná pre všet­kých, kto­rí sa vyží­va­jú v ces­to­va­ní vla­kom. Ten­to spô­sob dopra­vy je roz­hod­ne zau­jí­ma­vý, ponú­ka ti výhľad na oko­lie s dosta­toč­ným kom­for­tom. Strán­ka ti ponú­ka obráz­ky, navrhu­je tra­sy a záro­veň uvi­díš veci z per­spek­tí­vy exper­ta.

10. Black Toma­to

Black-Tomato-1024x489

foto: lifehack.com

Máš záu­jem o luxus­nú dovo­len­ku vo via­ce­rých des­ti­ná­ciách? Táto strán­ka ti ponú­ka skve­lý iti­ne­rár. Ale­bo máš záu­jem o výlet­nú plav­bu loďou? Opäť ponu­ka skve­lé­ho iti­ne­rá­ru. Či iba sní­vaš, ale­bo sa na také­to ces­ty naozaj chys­táš, Black Toma­to je pri­pra­ve­né aj na teba a tvo­je sny.

11. Hip­munk

Hipmunk-1024x487

foto: lifehack.com

Táto strán­ka obsa­hu­je ago­nic­kú šká­lu, kto­rá ti uká­že, aké veľ­ké môže byť tvo­je utr­pe­nie pri dlhom lete, či už si zve­da­vý na to, ako málo pries­to­ru budú mať tvo­je nohy, ale­bo aké nesku­toč­ne dlhé môže byť tvo­je medzi­pris­tá­tie. A ak hľa­dáš hotel, pod­ľa fareb­né­ho spek­tra uvi­díš, ako ďale­ko od mies­ta tvoj­ho uby­to­va­nia sa nachá­dza lokál­ny noč­ný život a tiež to, či je re teba vhod­ný ale­bo nie. Nie kaž­dý chce mať spál­ňu a spo­me­nu­tý noč­ný život pre­de­le­ný iba ste­nou a oknom.

12. Air­Help

AirHelp-1024x481

foto: lifehack.com

Ces­to­va­nie so sebou, bohu­žiaľ, občas pri­ná­ša aj kom­pli­ká­cie. A tie letis­ko­vé vedia teda poriad­ne znep­rí­jem­niť kaž­dú ces­tu. Ak si stra­til bato­ži­nu, bol si zdr­ža­ný, zmeš­kal si let ale­bo si mal pocit, že ti aero­lin­ky ako­koľ­vek kriv­dia, klik­ni si na Air­Help. Pomô­že ti zis­tiť, aké sú tvo­je prá­va a tiež to, akú náh­ra­du ško­dy môžeš oča­ká­vať. Mys­lím si, že tak­to zis­tiť nie­čo viac ešte pred tým, ako sa nie­čo sta­ne, ti roz­hod­ne neuš­ko­dí.

13. Skift

Skift-1024x493

foto: lifehack.com

Je dob­ré vedieť, či letec­ká spo­loč­nosť, kto­rou sa chys­táš letieť, náho­dou nek­ra­chu­je, a to ešte pred tým, ako si zakú­piš nevrat­ný lís­tok. Táto strán­ka ťa udr­ží infor­mo­va­né­ho o všet­kom potreb­nom, lebo ako to už býva, nikdy nevieš, čo sa môže poka­ziť.


Dúfam, že ti tie­to tipy pomoh­li a mož­no ti aspoň o nie­čo viac sprí­jem­ni­li moment pred ces­tou ale­bo samot­ný pobyt.
Ak okrem takých­to tipov hľa­dáš aj LAC­NÉ ale­bo BEZ­PLAT­NÉ UBY­TO­VA­NIE, roz­hod­ne klik­ni SEM a vybe­raj. Šťast­nú ces­tu.

Zdroj: Dawn Van Ness, lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: notable.ca

Pridať komentár (0)