TOP uda­losti na tech/startup scéne za posled­ných 24 hodín

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Business

Na Star­ti­tup sme sa ti roz­hodli pri­niesť nový kon­cept správ TOP uda­losti za posled­ných 24 hodín. Jeho cie­ľom je infor­mo­vať a pri­ná­šať jed­no­du­chým spô­so­bom tie naj­re­le­van­tnej­šie infor­má­cie z tech/startup scény.

  • Európ­ska únia chce zaká­zať sociálne siete a dokonca e-mail všet­kým mla­dým pod 16 rokov. Pri kaž­dom pou­žití bude potrebný súhlas rodiča. Navrho­vaný zákon sa doč­kal sluš­nej kri­tiky a už je proti nemu spí­saná petí­cia. Čítajte viac tu
  • Face­book pri­pra­vil nový tool, ktorý za špe­ciál­nych pod­mie­nok dovolí zdie­ľať prís­pevky pod faloš­ným menom. Záro­veň však proti faloš­ným menám stále bojuje.
  • Popu­lárny čis­tiaci soft­ware Mac­Ke­e­per pre OSX bol napad­nutý. Na inter­nete sa obja­vili cit­livé údaje jeho pou­ží­va­te­ľov. Údaje z kre­dit­ných kariet sa na inter­nete neob­ja­vili a údajne “sú v bez­pečí”.
  • Face­book dovo­ľuje pri­dať si ako fil­ter na fotku sve­telný meč zo Star Wars. Poslúži tak fanú­ši­kom, ktorí sa už neve­dia doč­kať blí­žia­cej sa pre­mi­éry.
  • Sam­sung popoh­nal Apple pred naj­vyšší súd v USA. Pokute vo výške $548 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov sa síce zrejme už nevyhne, no záuj­mom spo­loč­nosti je “hájiť všetky men­šie spo­loč­nosti, keďže tento prí­pad by mohol vyvo­lať neprí­jemný pre­de­cens.”
Pridať komentár (0)