TOP uda­los­ti na tech/startup scé­ne za posled­ných 24 hodín

Martin Bohunický / 16. decembra 2015 / Business

Na Star­ti­tup sme sa ti roz­hod­li pri­niesť nový kon­cept správ TOP uda­los­ti za posled­ných 24 hodín. Jeho cie­ľom je infor­mo­vať a pri­ná­šať jed­no­du­chým spô­so­bom tie naj­re­le­van­tnej­šie infor­má­cie z tech/startup scé­ny.

  • Európ­ska únia chce zaká­zať sociál­ne sie­te a dokon­ca e-mail všet­kým mla­dým pod 16 rokov. Pri kaž­dom pou­ži­tí bude potreb­ný súhlas rodi­ča. Navrho­va­ný zákon sa doč­kal sluš­nej kri­ti­ky a už je pro­ti nemu spí­sa­ná petí­cia. Čítaj­te viac tu
  • Face­bo­ok pri­pra­vil nový tool, kto­rý za špe­ciál­nych pod­mie­nok dovo­lí zdie­ľať prís­pev­ky pod faloš­ným menom. Záro­veň však pro­ti faloš­ným menám stá­le boju­je.
  • Popu­lár­ny čis­tia­ci soft­wa­re Mac­Ke­e­per pre OSX bol napad­nu­tý. Na inter­ne­te sa obja­vi­li cit­li­vé úda­je jeho pou­ží­va­te­ľov. Úda­je z kre­dit­ných kariet sa na inter­ne­te neob­ja­vi­li a údaj­ne “sú v bez­pe­čí”.
  • Face­bo­ok dovo­ľu­je pri­dať si ako fil­ter na fot­ku sve­tel­ný meč zo Star Wars. Poslú­ži tak fanú­ši­kom, kto­rí sa už neve­dia doč­kať blí­žia­cej sa pre­mi­é­ry.
  • Sam­sung popoh­nal App­le pred naj­vyš­ší súd v USA. Poku­te vo výš­ke $548 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov sa síce zrej­me už nevyh­ne, no záuj­mom spo­loč­nos­ti je “hájiť všet­ky men­šie spo­loč­nos­ti, keď­že ten­to prí­pad by mohol vyvo­lať neprí­jem­ný pre­de­cens.”
Pridať komentár (0)