Torrentz.eu je ďal­šia popu­lárna tor­rent stránka, ktorá skon­čila

Dárius Polák / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia vlaj­ková loď sa poto­pila.

Dva týždne po ukon­čení pre­vádzky Kic­kass­Tor­rents po tom, čo zakla­da­teľa Artema Vau­lina zatkli v Poľ­sku, tor­ren­tová komu­nita stra­tila ďal­šieho veľ­kého hráča — ten­to­krát Torrentz.eu.

Po viac ako tri­nás­tich rokoch fun­go­va­nia, popu­lárna stránka ozná­mila svoj koniec. Hoci je domov­ská stránka stále aktívna, Tor­rentz kom­pletne ukon­čila všetky vyhľa­dá­va­cie fun­kcie a odstrá­nila všetky odkazy na tor­renty.

Artem-Vaulin

foto: biographyinc.com

Hoci na tejto stránke neboli priamo žiadne súbory a fun­go­vala iba ako Google pre tor­renty, stala sa jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších meta-search engi­nov vďaka inde­xo­va­niu tor­ren­tov od rôz­nych trac­ke­rov s mili­ónmi náv­štev­ní­kov každý deň.

Dôvod prečo sa stránka zru­šila zatiaľ nebol ozná­mený. Jediné detaily posky­tuje odkaz napí­saný na domov­skej stránke: “Tor­rentz bol bez­platný, rýchly a schopný meta-search engine, kom­bi­nu­júci výsledky z veľ­kého množ­stva iných search engi­nov.

S ukon­če­ním tejto stránky prišla tor­ren­tová komu­nita za menej ako tri týždne o dva naj­väč­šie zdroje. V prí­pade Kic­kass­Tor­rents to netrvalo dlho a obja­vilo sa nie­koľko malých strá­nok, ktoré zapl­nili medzeru po pro­mi­nent­nom trac­ke­rovi. Uvi­díme, či sa to stane i v prí­pade Torrentz.eu.

Torrentz-vs-KickassTorrents-UK-Copyright-Torrentz-eu-proxy-back-online-KAT-popular-sharing-site-Chicago-Artem-Vaulin-share-music-616013

foto: express.co.uk

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)