Torrentz.eu je ďal­šia popu­lár­na tor­rent strán­ka, kto­rá skon­či­la

Dárius Polák / 10. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia vlaj­ko­vá loď sa poto­pi­la.

Dva týžd­ne po ukon­če­ní pre­vádz­ky Kic­kass­Tor­rents po tom, čo zakla­da­te­ľa Arte­ma Vau­li­na zatkli v Poľ­sku, tor­ren­to­vá komu­ni­ta stra­ti­la ďal­šie­ho veľ­ké­ho hrá­ča — ten­to­krát Torrentz.eu.

Po viac ako tri­nás­tich rokoch fun­go­va­nia, popu­lár­na strán­ka ozná­mi­la svoj koniec. Hoci je domov­ská strán­ka stá­le aktív­na, Tor­rentz kom­plet­ne ukon­či­la všet­ky vyhľa­dá­va­cie fun­kcie a odstrá­ni­la všet­ky odka­zy na tor­ren­ty.

Artem-Vaulin

foto: biographyinc.com

Hoci na tej­to strán­ke nebo­li pria­mo žiad­ne súbo­ry a fun­go­va­la iba ako Goog­le pre tor­ren­ty, sta­la sa jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších meta-search engi­nov vďa­ka inde­xo­va­niu tor­ren­tov od rôz­nych trac­ke­rov s mili­ón­mi náv­štev­ní­kov kaž­dý deň.

Dôvod pre­čo sa strán­ka zru­ši­la zatiaľ nebol ozná­me­ný. Jedi­né detai­ly posky­tu­je odkaz napí­sa­ný na domov­skej strán­ke: “Tor­rentz bol bez­plat­ný, rých­ly a schop­ný meta-search engi­ne, kom­bi­nu­jú­ci výsled­ky z veľ­ké­ho množ­stva iných search engi­nov.

S ukon­če­ním tej­to strán­ky priš­la tor­ren­to­vá komu­ni­ta za menej ako tri týžd­ne o dva naj­väč­šie zdro­je. V prí­pa­de Kic­kass­Tor­rents to netrva­lo dlho a obja­vi­lo sa nie­koľ­ko malých strá­nok, kto­ré zapl­ni­li medze­ru po pro­mi­nent­nom trac­ke­ro­vi. Uvi­dí­me, či sa to sta­ne i v prí­pa­de Torrentz.eu.

Torrentz-vs-KickassTorrents-UK-Copyright-Torrentz-eu-proxy-back-online-KAT-popular-sharing-site-Chicago-Artem-Vaulin-share-music-616013

foto: express.co.uk

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)