Toto je najk­raj­šie Airb­nb uby­to­va­nie, kto­ré dnes náj­deš v Tat­rách

Martin Bohunický / 20. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ces­to­va­teľ­ské chúť­ky Slo­vá­kov sa v posled­ných rokoch zme­ni­li. Leto už dáv­no nezna­me­ná dvoj­týž­dňo­vú dovo­len­ku v Chor­vát­sku.

Ove­ľa viac, naj­mä mla­dých, vyrá­ža na “city bre­a­ky”, keď si lac­no zale­tia do oko­li­tých miest a strá­via tam 3 – 5 inten­zív­nych dní, stá­le viac Slo­vá­kov však obja­vu­je nespor­né krá­sy Slo­ven­ska a nevá­ha cez leto upred­nost­niť pred vyli­ho­va­ním na plá­ži naše krás­ne hory. A hoci teda Vyso­ké Tat­ry nie sú zďa­le­ka jedi­ným mies­tom na Slo­ven­sku, kto­ré sa opla­tí nav­ští­viť, roz­hod­li sme sa pri­niesť ti nie­koľ­ko mož­nos­tí uby­to­va­nia v Tat­rách, kto­ré sub­jek­tív­ne pova­žu­je­me za najk­raj­šie a ponú­ka­né sú cez plat­for­mu Airb­nb.

Forest Hou­se v Štr­be

Ten­to dom ťa vyj­de na 2 noci, čo je mini­mum, koľ­ko tu môžeš strá­viť, 639 eur. Kaž­dá ďal­šia noc ti potom uby­to­va­nie pre­dra­ží o tak­mer 300 eur. Nene­chaj sa však zmiasť vyso­kou cenou. Ten­to útul­ný dom so sau­nou a veľ­kou záh­ra­dou doká­že pod­ľa náz­vu pri­ví­tať až 22 ľudí, pod­ľa infor­má­cií až 34 ľudí. V dom­če­ku sa nachá­dza aj veľ­ká miest­nosť, kde môžeš pre tak­mer tri desiat­ky ľudí zor­ga­ni­zo­vať dokon­ca aj works­hop či pred­náš­ku. Ide­ál­ne pre firem­né team­bu­il­din­gy, čo povieš?

a2

Apart­mán WILI

Prie­stran­ný a mini­ma­lis­tic­ky pôso­bia­ci apart­mán vyj­de na noc pri­bliž­ne 115 eur, pri­čom poj­me ôsmych náv­štev­ní­kov. Zo zaria­de­nia mám veľ­mi zvlášt­ny pocit — na jed­nu stra­nu pôso­bí apart­mán až luxus­ne, na dru­hej to asi nebu­de tá správ­na voľ­ba pre tých, kto­rí cez Airb­nb hľa­da­jú atmo­sfé­ru domo­va. Pre biz­nis úče­ly, prí­pad­ne ak máte radi čis­tý a veľ­ký apart­mán, bez neja­kých ruši­vých prv­kov, je WILI super voľ­ba. Denis­ka, kto­rá je hos­tom, ten­to apart­mán ponú­ka hneď v dvoch pre­ve­de­niach, pri­čom z oboch máš výhľad na krás­ne Tat­ry.

a3a4

Hor­ský apart­mán Štáfl

Toto je pres­ný opak apart­má­nu WILI. Toľ­ko ruši­vých prv­kov na meter štvor­co­vý som asi ešte nevi­del, gýčo­vé povlieč­ky tiež nie sú pod­ľa môj­ho vku­su, napriek tomu ten­to apart­mán pôso­bí ako sku­toč­ne nie­čo, kde obja­víš pra­vú hor­skú atmo­sfé­ru. V rám­ci uby­to­va­nia si uži­ješ well­ness a sau­nu, ak by si si odlo­žil náv­šte­vu až na zimu, pri­pra­ve­ná je aj von­kaj­šia víriv­ka. Je však pomer­ne dra­hý. Za 172 eur na noc sa tu vyspí­te len dva­ja. Ak nemáš prob­lém s peniaz­mi a chceš zobrať fra­jer­ku na pár neza­bud­nu­teľ­ných nocí v hor­skej cha­te, vieš, kam máš ísť.

a5

Vila Stu­dien­ka

Luxus­ná cha­ta s výhľa­dom na Ger­lach a Slav­kov­ský štít je skve­lou alter­na­tí­vou pre par­tiu, či rodi­nu. Zmes­tí sa sem 8 náv­štev­ní­kov, kto­rý za noc zapla­tia súhr­n­ne 206 eur. Kom­bi­ná­cia dre­va a moder­né­ho vyba­ve­nia ma naozaj zau­ja­la — z kaž­dé­ho sve­ta ponú­ka to naj­lep­šie a pre mňa osob­ne je zo zozna­mu prá­ve táto cha­ta favo­ri­tom.

a6

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airb­nb

Pridať komentár (0)