Toto je najk­raj­šie Airbnb uby­to­va­nie, ktoré dnes náj­deš v Tat­rách

Martin Bohunický / 20. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ces­to­va­teľ­ské chúťky Slo­vá­kov sa v posled­ných rokoch zme­nili. Leto už dávno nezna­mená dvoj­týž­dňovú dovo­lenku v Chor­vát­sku.

Oveľa viac, najmä mla­dých, vyráža na “city bre­aky”, keď si lacno zale­tia do oko­li­tých miest a strá­via tam 3 – 5 inten­zív­nych dní, stále viac Slo­vá­kov však obja­vuje nesporné krásy Slo­ven­ska a neváha cez leto upred­nost­niť pred vyli­ho­va­ním na pláži naše krásne hory. A hoci teda Vysoké Tatry nie sú zďa­leka jedi­ným mies­tom na Slo­ven­sku, ktoré sa oplatí nav­ští­viť, roz­hodli sme sa pri­niesť ti nie­koľko mož­ností uby­to­va­nia v Tat­rách, ktoré sub­jek­tívne pova­žu­jeme za najk­raj­šie a ponú­kané sú cez plat­formu Airbnb.

Forest House v Štrbe

Tento dom ťa vyjde na 2 noci, čo je mini­mum, koľko tu môžeš strá­viť, 639 eur. Každá ďal­šia noc ti potom uby­to­va­nie pre­draží o tak­mer 300 eur. Nene­chaj sa však zmiasť vyso­kou cenou. Tento útulný dom so sau­nou a veľ­kou záh­ra­dou dokáže podľa názvu pri­ví­tať až 22 ľudí, podľa infor­má­cií až 34 ľudí. V dom­čeku sa nachá­dza aj veľká miest­nosť, kde môžeš pre tak­mer tri desiatky ľudí zor­ga­ni­zo­vať dokonca aj works­hop či pred­nášku. Ide­álne pre firemné team­bu­il­dingy, čo povieš?

a2

Apart­mán WILI

Prie­stranný a mini­ma­lis­ticky pôso­biaci apart­mán vyjde na noc pri­bližne 115 eur, pri­čom pojme ôsmych náv­štev­ní­kov. Zo zaria­de­nia mám veľmi zvláštny pocit — na jednu stranu pôsobí apart­mán až luxusne, na dru­hej to asi nebude tá správna voľba pre tých, ktorí cez Airbnb hľa­dajú atmo­sféru domova. Pre biz­nis účely, prí­padne ak máte radi čistý a veľký apart­mán, bez neja­kých ruši­vých prv­kov, je WILI super voľba. Deniska, ktorá je hos­tom, tento apart­mán ponúka hneď v dvoch pre­ve­de­niach, pri­čom z oboch máš výhľad na krásne Tatry.

a3a4

Hor­ský apart­mán Štáfl

Toto je presný opak apart­mánu WILI. Toľko ruši­vých prv­kov na meter štvor­cový som asi ešte nevi­del, gýčové povliečky tiež nie sú podľa môjho vkusu, napriek tomu tento apart­mán pôsobí ako sku­točne niečo, kde obja­víš pravú hor­skú atmo­sféru. V rámci uby­to­va­nia si uži­ješ well­ness a saunu, ak by si si odlo­žil náv­števu až na zimu, pri­pra­vená je aj von­kaj­šia vírivka. Je však pomerne drahý. Za 172 eur na noc sa tu vyspíte len dvaja. Ak nemáš prob­lém s peniazmi a chceš zobrať fra­jerku na pár neza­bud­nu­teľ­ných nocí v hor­skej chate, vieš, kam máš ísť.

a5

Vila Stu­dienka

Luxusná chata s výhľa­dom na Ger­lach a Slav­kov­ský štít je skve­lou alter­na­tí­vou pre par­tiu, či rodinu. Zmestí sa sem 8 náv­štev­ní­kov, ktorý za noc zapla­tia súhr­nne 206 eur. Kom­bi­ná­cia dreva a moder­ného vyba­ve­nia ma naozaj zau­jala — z kaž­dého sveta ponúka to naj­lep­šie a pre mňa osobne je zo zoznamu práve táto chata favo­ri­tom.

a6

zdroj: airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: airbnb

Pridať komentár (0)