Toto je naj­lep­ší čas pre pod­ni­ka­nie!

Jon Westenberg/Dárius Polák / 28. decembra 2015 / Business

Slo­vá­ci sú vše­obec­ne pesi­mis­ti. Od malič­ka nám je vsu­ge­ro­va­né, ako je všet­ko zlé a aké to kedy­si bolo skve­lé. Bež­ní ľudia, sa sťa­žu­jú ako im chý­ba komu­niz­mus. Pod­ni­ka­te­lia fan­ta­zí­ru­jú o tom, ako moh­li zalo­žiť ďal­ší ESET, či Sygic, ak by len vede­li to, čo vedia teraz. Všet­ci sú uviaz­nu­tí v minu­los­ti, zatiaľ čo im prí­le­ži­tosť uni­ká pome­dzi prs­ta­mi.

Všet­ci sa mýlia.

Som si na 100% istý, že naj­lep­ší čas v his­tó­rii pre pod­ni­ka­nie je prá­ve teraz.

Dostup­nosť

Zalo­žiť si v súčas­nos­ti spo­loč­nosť je veľ­mi lac­né. Onli­ne pod­ni­ka­nie môžeš spus­tiť za menej ako 100 EUR ( neho­vo­rím o poplat­koch na zria­de­nie a pre­vádz­ko­va­nie živ­nos­ti, či spo­loč­nos­ti, jed­ná sa o cenu za roz­be­hnu­tie funkč­nej strán­ky). Zare­gis­tru­ješ si domé­nu, kúpiš web­hos­ting, vybe­rieš si web­di­zajn cez WordP­ress a vuala, môžeš začať. Ten­to prí­stup umož­ňu­je zalo­žiť aký­koľ­vek biz­nis model, či už ide o e-com­mer­ce ale­bo služ­by.

Áno, urči­te nara­zíš na viac nákla­dov potom čo začneš budo­vať vlast­ný soft­vér ale­bo plat­for­mu, no základ ťa bude stáť iba 15 EUR mesač­ne.

Nepot­re­bu­ješ ven­tu­re kapi­tál pre zalo­že­nie malé­ho star­tu­pu či pod­ni­ka­nia. Potre­bu­ješ iba mať na to gule.

Optimized-1

Glo­bál­ne tímy

Ani nájsť co-foun­de­ra nie je dnes takou výzvou, ako kedy­si. Zatiaľ čo stret­nu­tie s par­tne­rom v minu­los­ti bol zdĺha­vý pro­ces, dnes môžeš nájsť talen­to­va­né indi­ví­duá na dru­hej stra­ne pla­né­ty. Pozri sa na Woot­he­mes – ich ori­gi­nál­ny tím bol od seba odde­le­ný stov­ka­mi míľ.

Nie si limi­to­va­ný ľuď­mi a tech­no­ló­gia­mi, kto­ré sú oko­lo teba. Máš schop­nosť nájsť génia, kto­rý per­fekt­ne zapa­dá do tvoj­ho mode­lu pod­ni­ka­nia, bez ohľa­du na to, kde sa nachá­dza. Pokiaľ potre­bu­ješ nie­ko­ho, kto ti pomô­že zdo­lať ten vrchol, dotyč­nú oso­bu náj­deš.

Sve­to­vú popu­lá­ci­ou máš pre­po­je­nú a dostup­nú na dosah rúk, ver mi, že háčik nespo­čí­va v náj­de­ní co-foun­de­ra ale v roz­hod­nu­tí, kto­rý je ten správ­ny pre teba.

10-0094

Nástro­je a plat­for­my

Od e-com­mer­ce dopl­n­kov a rie­še­ní po 3D tla­če­nie, o všet­ko sa môžeš posta­rať pro­stred­níc­tvom svoj­ho smart­fó­nu. Je to neuve­ri­teľ­né. O apli­ká­ciách, soft­vé­roch a plat­for­mách, kto­ré sú v súčas­nos­ti dostup­né 24/7 sa kedy­si ani nesní­va­lo.

Veľa z nich máš k dis­po­zí­cii aj zdar­ma.

Jedi­nou pre­káž­kou k dosia­hnu­tiu toho čo chceš sú iba tvo­je vedo­mos­ti.

A čo sa týka tvo­jich vedo­mos­tí..

Môžeš sa naučiť čo len chceš. Máš onli­ne kur­zy, ško­ly, uči­te­ľov a apli­ká­cie, všet­ko čo ti poskyt­ne dosta­tok vedo­mos­tí, kto­ré potre­bu­ješ aby si začal prog­ra­mo­vať, či vytvo­ril úspeš­ný biz­nis. Pokiaľ máš nedos­ta­tok vo svo­jich vedo­mos­tiach, za mini­mál­ne nákla­dy sa ich môžeš naučiť z pohod­lia tvoj­ho gau­ča.

Vývoj tech­no­ló­gii a pod­ni­ka­nia vytvá­ra nové prí­le­ži­tos­ti kaž­dý deň. Je to iba inves­to­va­nie času do absor­bo­va­nia vedo­mos­tí a nado­bud­nu­tie poža­do­va­nej úrov­ne. Mate­riá­ly a šan­ca zís­kať vzde­la­nie je prá­ve teraz tam von­ku. Pozri sa na Code Aca­de­my či Ude­my, už základ­né infor­má­cie pre spus­te­nie tvoj­ho prvé­ho star­tu­pu náj­deš dokon­ca aj na Quore.

3

Nemáš veľa sku­toč­ných dôvo­dov pre­čo neza­čať

Pokiaľ chceš začať pod­ni­kať, moja rada pre teba znie, náj­di si čas. Začni hneď teraz, zober si kúsok papie­ra a načrt­ni si kto si, čo ťa baví, aký prob­lém vidíš vo svo­jom oko­lí a aké rie­še­nie je preň vhod­né. Poroz­prá­vaj sa o tom so svo­ji­mi pria­teľ­mi. Mys­li glo­bál­ne, konaj lokál­ne. Na inter­ne­te náj­deš odpo­veď na všet­ko.

Nepo­čú­vaj ostat­ných, kto­rí ťa od toho odrá­dza­jú. Som si istý, že to nemys­lia zle a iba sa boja sa o teba aby si nezly­hal. Nie­ke­dy, a to je ten­to prí­pad, musíš námiet­ky ostat­ných igno­ro­vať. Aj keď sú to tvo­ji rodičia…viem, aké to je ak ti tí najb­liž­ší neve­ria. Bolí to. Oni však neži­jú v dneš­nej dobe. Sám to pred­sa poču­ješ, keď ti hovo­ria aké skve­lé to bolo za komu­niz­mu. Pokiaľ máš v sebe neus­tá­le pocit, že toto je pre teba a ten pocit nie a nie pomi­núť, tak to je pre teba! Ak však zmeš­káš prí­le­ži­tosť, kto­rá je pred tebou…oľu­tu­ješ to.

Toto je naj­lep­ší čas začať pod­ni­kať. A je to záro­veň naj­hor­ší čas pre výho­vor­ky a dôvo­dy pre­čo neza­čať.

4

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)