Toto je naj­lepší čas pre pod­ni­ka­nie!

Jon Westenberg/Dárius Polák / 28. decembra 2015 / Business

Slo­váci sú vše­obecne pesi­misti. Od malička nám je vsu­ge­ro­vané, ako je všetko zlé a aké to kedysi bolo skvelé. Bežní ľudia, sa sťa­žujú ako im chýba komu­niz­mus. Pod­ni­ka­te­lia fan­ta­zí­rujú o tom, ako mohli zalo­žiť ďalší ESET, či Sygic, ak by len vedeli to, čo vedia teraz. Všetci sú uviaz­nutí v minu­losti, zatiaľ čo im prí­le­ži­tosť uniká pome­dzi prs­tami.

Všetci sa mýlia.

Som si na 100% istý, že naj­lepší čas v his­tó­rii pre pod­ni­ka­nie je práve teraz.

Dostup­nosť

Zalo­žiť si v súčas­nosti spo­loč­nosť je veľmi lacné. Online pod­ni­ka­nie môžeš spus­tiť za menej ako 100 EUR ( neho­vo­rím o poplat­koch na zria­de­nie a pre­vádz­ko­va­nie živ­nosti, či spo­loč­nosti, jedná sa o cenu za roz­be­hnu­tie funkč­nej stránky). Zare­gis­tru­ješ si doménu, kúpiš web­hos­ting, vybe­rieš si web­di­zajn cez WordP­ress a vuala, môžeš začať. Tento prí­stup umož­ňuje zalo­žiť aký­koľ­vek biz­nis model, či už ide o e-com­merce alebo služby.

Áno, určite nara­zíš na viac nákla­dov potom čo začneš budo­vať vlastný soft­vér alebo plat­formu, no základ ťa bude stáť iba 15 EUR mesačne.

Nepot­re­bu­ješ ven­ture kapi­tál pre zalo­že­nie malého star­tupu či pod­ni­ka­nia. Potre­bu­ješ iba mať na to gule.

Optimized-1

Glo­bálne tímy

Ani nájsť co-foun­dera nie je dnes takou výzvou, ako kedysi. Zatiaľ čo stret­nu­tie s par­tne­rom v minu­losti bol zdĺhavý pro­ces, dnes môžeš nájsť talen­to­vané indi­ví­duá na dru­hej strane pla­néty. Pozri sa na Woot­he­mes – ich ori­gi­nálny tím bol od seba odde­lený stov­kami míľ.

Nie si limi­to­vaný ľuďmi a tech­no­ló­giami, ktoré sú okolo teba. Máš schop­nosť nájsť génia, ktorý per­fektne zapadá do tvojho modelu pod­ni­ka­nia, bez ohľadu na to, kde sa nachá­dza. Pokiaľ potre­bu­ješ nie­koho, kto ti pomôže zdo­lať ten vrchol, dotyčnú osobu náj­deš.

Sve­tovú popu­lá­ciou máš pre­po­jenú a dostupnú na dosah rúk, ver mi, že háčik nespo­číva v náj­dení co-foun­dera ale v roz­hod­nutí, ktorý je ten správny pre teba.

10-0094

Nástroje a plat­formy

Od e-com­merce dopl­n­kov a rie­šení po 3D tla­če­nie, o všetko sa môžeš posta­rať pro­stred­níc­tvom svojho smart­fónu. Je to neuve­ri­teľné. O apli­ká­ciách, soft­vé­roch a plat­for­mách, ktoré sú v súčas­nosti dostupné 24/7 sa kedysi ani nesní­valo.

Veľa z nich máš k dis­po­zí­cii aj zdarma.

Jedi­nou pre­káž­kou k dosia­hnu­tiu toho čo chceš sú iba tvoje vedo­mosti.

A čo sa týka tvo­jich vedo­mostí..

Môžeš sa naučiť čo len chceš. Máš online kurzy, školy, uči­te­ľov a apli­ká­cie, všetko čo ti poskytne dosta­tok vedo­mostí, ktoré potre­bu­ješ aby si začal prog­ra­mo­vať, či vytvo­ril úspešný biz­nis. Pokiaľ máš nedos­ta­tok vo svo­jich vedo­mos­tiach, za mini­málne náklady sa ich môžeš naučiť z pohod­lia tvojho gauča.

Vývoj tech­no­ló­gii a pod­ni­ka­nia vytvára nové prí­le­ži­tosti každý deň. Je to iba inves­to­va­nie času do absor­bo­va­nia vedo­mostí a nado­bud­nu­tie poža­do­va­nej úrovne. Mate­riály a šanca zís­kať vzde­la­nie je práve teraz tam vonku. Pozri sa na Code Aca­demy či Udemy, už základné infor­má­cie pre spus­te­nie tvojho prvého star­tupu náj­deš dokonca aj na Quore.

3

Nemáš veľa sku­toč­ných dôvo­dov prečo neza­čať

Pokiaľ chceš začať pod­ni­kať, moja rada pre teba znie, nájdi si čas. Začni hneď teraz, zober si kúsok papiera a načrtni si kto si, čo ťa baví, aký prob­lém vidíš vo svo­jom okolí a aké rie­še­nie je preň vhodné. Poroz­prá­vaj sa o tom so svo­jimi pria­teľmi. Mysli glo­bálne, konaj lokálne. Na inter­nete náj­deš odpo­veď na všetko.

Nepo­čú­vaj ostat­ných, ktorí ťa od toho odrá­dzajú. Som si istý, že to nemys­lia zle a iba sa boja sa o teba aby si nezly­hal. Nie­kedy, a to je tento prí­pad, musíš námietky ostat­ných igno­ro­vať. Aj keď sú to tvoji rodičia…viem, aké to je ak ti tí najb­ližší neve­ria. Bolí to. Oni však nežijú v dneš­nej dobe. Sám to predsa poču­ješ, keď ti hovo­ria aké skvelé to bolo za komu­nizmu. Pokiaľ máš v sebe neus­tále pocit, že toto je pre teba a ten pocit nie a nie pomi­núť, tak to je pre teba! Ak však zmeš­káš prí­le­ži­tosť, ktorá je pred tebou…oľu­tu­ješ to.

Toto je naj­lepší čas začať pod­ni­kať. A je to záro­veň naj­horší čas pre výho­vorky a dôvody prečo neza­čať.

4

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)