Toto je TOP 10 slo­ven­ských foto­gra­fov his­tó­rie

Rudolf Glasnak / 24. augusta 2016 / Zo Slovenska

Keď som na inter­nete poze­ral slo­ven­ských a čes­kých foto­gra­fov a videl som na jed­nom neme­no­va­nom “osvie­žu­jú­com” por­táli fotky “naj­lep­ších slo­ven­ských a čes­kých foto­gra­fov z ins­ta­gramu” prišlo mi zle.

Samé kra­jinky, kop­čeky, voda s tajomne zachá­dzu­jú­cim mólom a nie­kedy dokonca aj nejaký člo­vek! Óoo môj bože… ako by pove­dal jeden môj kamoš. Roman­tické fotečky s kto­rými by vás aj na stred­nej ume­lec­kej škole poslali aj s vašou gita­rou rovno preč.

Nie je nič zlé na fot­kách prí­rody. Prí­roda je, ale de facto krásna sama o sebe. Pri takýchto fot­kách ide skôr o doku­men­tá­ciu a nie o ume­leckú fotku. Česť výnim­kám. Dnes už môže fotiť každý, treba byť trošku kri­tický…


Nechápte ma zle. Nie som štu­do­vaný ume­lec a ani uzná­vaný foto­graf. Nebu­dem sa sna­žiť byť objek­tívny. Pri nie­čom ako je vkus na ume­nie sa ani nedá byť. Sna­žil som však vybrať pre mňa foto­gra­fov, ktorí to proste vedeli. 

Tibor Hus­zar

Štu­do­vaný foto­graf z praž­skej FAMU, ktorý už pred aj počas štú­dia fotil pre rôzne časo­pisy a média. Neskôr odišiel žiť a pra­co­vať ako nezá­vislý foto­graf a peda­góg. Asi naj­zná­mej­šia je jeho pub­li­ká­cia Cigáni (1993) a ďal­šie pomerne známe ako Por­tréty (1995), Kolo­man Sokol (1998) a Por­tréty (2000). Ku koncu života sa usa­dil na Slo­ven­sku, kde pôso­bil ako vedúci foto­gra­fic­kého ate­li­éru štu­den­tov Fakulty mas­me­diál­nej komu­ni­ká­cie UCM v Trnave.

Fran­ti­šek Drti­kol

Jme­nuji se Drti­kol. Drtil jsem kola, která mě sví­rala. Jsem foto­graf. Foto­gra­fo­val jsem svět­lem. Píši do duší lidem svět­lem poznání.”

Fran­ti­šek Drti­kol je český foto­graf, ktorý tvo­ril v rokoch 1901 až 1935. Jeho tvorba je však na tú dobu na toľko uni­kátna, že som ju musel uviesť. Radí sa k jed­ným z najús­peš­nej­ších čes­kých kla­siko, ktorí fotili akty . Okrem fote­nia sa prí­le­ži­tostne veno­val aj gra­fike a pre­kla­da­teľ­stve. Na jeho fot­kách je cítiť silný vplyv kubismu a futu­rizmu, vďaka čomu nám ponúka ukážku ako sa dá vyhrať pri fotení nahých tiel. Na záver by som len uvie­dol, že je známy aj pre svoju duchovnú prax východ­ného uče­nia a to pre­dov­šet­kým bud­hizmu. Medi­tujte ľudia, robí to dobre…

Josef Kou­delka

Josef Kou­delka patrí medzi naj­výz­nam­nej­ších foto­gra­fov 20. sto­ro­čia. Pre­slá­vil sa svo­jími foto­gra­fiami z Prahy počas invá­zie vojsk Var­šav­skej dohody. Je čle­nom sláv­nej foto­gra­fic­kej sku­piny Mag­num Pho­tos. Medzi jeho naj­zná­mej­šie diela pat­ria Cikáni a Exily. V posled­ných rokoch sa venuje pre­dov­šet­kým fote­niu sce­né­rii. Pre mňa je to srd­covka vďaka čie­no­bie­lemu pre­ve­de­niu a momen­tom, ktoré zachy­táva.

Dezo Hoff­man

Dez­ider Hoff­man naro­dil sa v roku 1912 v Ban­skej Štiav­nici a svoj život zakon­čil v Lon­dýne. Zara­dil sa k medzi­ná­rodne uzná­va­ným foto­gra­fom vďaka sním­kam zná­mych osob­ností ako naprí­klad Char­lie Chap­lin, Mari­lyn Mon­roe, Mar­lon Brando, Jerry Lee Lewis, Elton John, Bob Mar­ley, Cliff Richard, Sop­hia Loren, Frank Sinatra, Tom Jones, Duke Elin­ton, Oscar Peter­son, Louis Arm­s­trong, Jimi Hen­drix či sku­pín Ani­mals,Cream, Yard­birds, Rol­ling Sto­nes a pre­dov­šet­kým Beat­les. Jed­no­du­cho, uží­val si život pri tích naj­väč­ších hviez­dach.


Tono Stano

Tono Stano je podľa mňa jeden z naj­lep­ších čes­kých a slo­ven­ských foto­gra­fov keď príde na akty. Patrí do takz­va­nej Slo­ven­skej novej vlny a spolu s ďal­šími foto­grafmi sa sna­žili v prvej polo­vici 80. rokov nabú­rať zabe­hnuté klišé insce­no­va­nej foto­gra­fie. Za jeho naj­zná­mejší sní­mok sa pova­žuje akt Zmy­sel z roku 1992. K jeho foto­gra­fiám toho netreba veľa písať ani hovo­riť, stačí sa pozrieť.

Eve­lyn Ben­ci­cova

Táto mladá, krásna a hlavne talen­to­vaná foto­grafka pre mňa momen­tálne zachra­ňuje vo veľ­kej miere slo­ven­skú digi­tálnu foto­gra­fiu a cel­kovo vizu­álnu tvorbu. Naro­dila sa v roku 1992 v Bra­ti­slave a momen­tálne štu­duje vo Viedni (Uni­ver­sity of App­lied Arts, class of pho­tog­raphy and fine art). V jej tvorbe cítiť snahu spo­jiť to krásne s tým čo pre­dáva. Ako aj uvá­dza na svo­jej stránke snaží sa dosiah­nuť bodu, kde sa stre­táva ume­nie a komer­cia, so sústre­de­ním na kon­cept a cel­kový vizu­álny aspekt foto­gra­fie. Ide jed­no­značne o jednu z naj­zau­jí­ma­vej­ších foto­gra­fiek na súčas­nej slo­ven­skej scéne.

Alan Hyza

Je absol­vent Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty UK v Bra­ti­slave (odbor hyd­ro­ge­oló­gia a geofy­zika) a naro­dil sa v roku 1964 v Levoči. V roku 1991 začal pra­co­vať ako foto­re­por­tér vo Večer­níku, po troch mesia­coch pre­stú­pil do den­níka Práca (kde bol štyri roky) a po jed­no­me­sač­nom zasta­vení v Pravde nastú­pil v roku 1995 do den­níka SME. Jeho práce vyšli v pub­li­ká­ciach “Ríša zla” a “Koniec” s tex­tami Petra Kubí­niho. Fotí pre­važne čier­no­bielo a dokáže skvelo zachy­tiť moment, čo je pre mňa kom­bi­ná­cia, ktorú u foto­gra­fov hľa­dám ja.

Mar­tin Mar­tin­ček

Ide o význam­ného slo­ven­ského foto­grafa žijú­ceho v rokoch 1913 až 2004. Celý život pre­žíl v okolí Lip­tova a práve prí­roda a ľudia lip­tova boli hlav­ným prv­kom Mar­tin­če­ko­vej tvorby. Neve­no­val sa foto­gra­fii od začiatku. Po vyštu­do­vaní gym­ná­zia štu­do­val na Práv­nic­kej fakulte Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave, kde zís­kal aj dokto­rát. Na cestu pro­fe­si­onál­neho ume­lec­kého foto­grafa sa vydal ako 48-ročný, aj vďaka man­želke Ester, reno­mo­va­nej slo­ven­skej maliarke a výtvar­níčke. Mar­tin Mar­tin­ček patrí k mimo­riad­nym foto­gra­fom a svo­jim die­lami sa radí k naj­väč­ším slo­ven­ským ume­lec­kým foto­gra­fom.


Matúš Zajac

Matúš Zajac sa naro­dil v roku 1971 v Bra­ti­slave. Štu­do­val foto­gra­fiu na FAMU a VŠVU kde sa špe­cia­li­zo­val na doku­men­tárnu foto­gra­fiu. Momen­tálne sa venuje Expre­sív­nej doku­men­tár­nej tvorbe s pre­sa­hom do psy­cho­lo­gic­kého vní­ma­nia. Jeho hlav­nými znakmi sú práca so svet­lom a emó­ciami. Vedome si vyberá náročné sociálne témy na okraji spo­loč­nosti. Ako foto­graf sa venuje aj por­trétu osob­ností kul­túrno spo­lo­čen­ského života. Učí na Filo­zo­fic­kej fakulte UK na katedre žur­na­lis­tiky pred­met Žur­na­lis­tická foto­gra­fia. Zalo­žil foto­gra­fické zdru­že­nia Rov­nými Nohami a Phos Pho­tos.

Boris Németh

Naro­dený v Šali a vyštu­do­vaný na VŠVÚ v Bra­ti­slave. Post­gra­du­álne ukon­čil štú­dium v roku 2011 a v súčas­nosti pra­cuje čias­točne ako uči­teľ foto-žur­na­lis­tiku. Pra­co­val pre maga­zín Týž­deň ako foto­graf od roku 2006 a svoje práce vysta­vo­val na Slo­ven­sku aj v zahra­ničí. Okrem toho, že zís­kal nie­koľko oce­není je aj zahr­nutý v kolek­cii Slo­ven­skej Národ­nej Galé­rie a v nadá­cii VÚB. 

Tento člá­nok by sa roz­hodne nemo­hol zaobísť bez legendy slo­ven­skej foto­gra­fie: Karola Kal­laya, pri­ná­šame ti ho, špe­ciálne, ako redakčný bonus.

Karol Kal­lay

Pochá­dzal z Čadce, vyštu­do­val Vysokú školu eko­no­mickú a zvy­šok svojho života zasvä­til foto­gra­fii. Pre­ces­to­val obrov­ské množ­stvo kra­jín, z kto­rých pochá­dzajú vyni­ka­júce repor­táže. Repor­táž je práve to, čím ovplyv­nil slo­ven­skú foto­gra­fickú scénu a je uzná­va­ným umel­com aj v zahra­ničí. Pra­co­val pre rôzne časo­pisy a zís­kal množ­stvo cien, naprí­klad Zlatý odznak Zväzu slo­ven­ských foto­gra­fov. V jeho foto­gra­fii je spo­jená huma­nis­tická orien­tá­cia a dobové este­tické impulzy.

kallaykallay1kallay2kallay3

Zdroj foto­gra­fií: karolkallay.sk

zdroj titul­nej foto: weheartit.com

Pridať komentár (0)