Toto je úžasné miesto, kam ešte nedorazil cestovný ruch

Redakcia / 12. apríla 2018 / Rozhovory

zdroj: Andy Maw / Flickr.com - ilustračná snímka
  • Preto, aby si vi­del túto ex­trémnu kra­jinu, po­tre­bu­ješ špe­ciálne po­vo­le­nie, pušky a skvelú fy­zickú kon­dí­ciu.
  • Mar­tin z Tra­ve­lis­tanu nav­ští­vil Ču­kotku, ktorá je za­tiaľ za­bud­nu­tým mies­tom na mape.

Roz­ho­vor s Mar­ti­non z Tra­ve­lis­tanu, ktorý ho­vorí o jed­nom z naj­ne­do­stup­nej­ších miest sveta – Ču­kotka. Po­zri si, prečo so se­bou mu­seli no­siť pušky, ben­zín alebo špe­ciálnu vý­bavu, s kto­rou sa ide aj na Eve­rest.

Sle­duj náš roz­ho­vor: 

Pridať komentár (0)