Toto mesto vyzerá ako zo sláv­nej počí­ta­čo­vej hry Sky­rim a nachá­dza sa v Čes­kej repub­like

interez.sk / 19. septembra 2016 / Zaujímavosti

Svet v popu­lár­nej akč­nej video­hre na hrdi­nov The Elder Scrolls V: Sky­rim vyzerá rov­nako ako Česká prí­rodná rezer­vá­cia Pra­chov­ské skaly. Posúď sám.

Pra­chov­ské skaly ponú­kajú jedny z najk­raj­ších turis­tík, aké môžete v Čes­kej repub­like nájsť. Kaž­do­ročne ich nav­šte­vuje pri­bližne 300-tisíc turis­tov a horo­lez­cov. Nachá­dzajú sa 5 až 7 kilo­met­rov seve­ro­zá­padne od mesta Jičín a od roku 1933 sú vyhlá­sené za štátnu prí­rodnú rezer­vá­ciu. Pra­chov­ské skaly sú známe aj tým, že boli viac­krát pou­žité pri natá­čaní rôz­nych fil­mov. No pri pohľade na fotky z tejto oblasti ľudia, ktorí poznajú video­hru The Elder Scrolls V: Sky­rim neve­ria vlast­ným očiam, pre­tože prí­roda vo video­hre vyzerá úplne rov­nako.

Táto akčná video­hra bola vydaná v roku 2011 a ihneď si našla mili­óny fanúš­kov po celom svete. Odo­hráva sa v otvo­re­nom svete, kde hráte za svojho hrdinu a plníte rôzne úlohy. Hru vytvo­rili Bet­hesda Game Stu­dios. Tím dizaj­né­rov sa možno nechal inšpi­ro­vať práve Pra­chov­skými ska­lami, veď posúďte sami.

Tieto fotky sú z už spo­mí­na­nej video­hry: The Elder Scrolls V: Sky­rim.

slavorum.orgfoto: slavorum.org

slavorum.orgfoto: slavorum.org

A toto sú fotky zo sku­toč­ných Pra­chov­ských skál.

slavorum.orgfoto: slavorum.org

slavorum.orgfoto:slavorum.org

slavorum.orgfoto:slavorum.org

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)