Toto bude nie­koho stáť miesto! Na Twit­teri Apple sa obja­vili infor­má­cie o iPhone 7 skôr ako mali

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

V San Fran­ciscu aktu­álne pre­bieha kon­fe­ren­cia spo­loč­nosti Apple. Počas nej oča­ká­vame pred­sta­ve­nie via­ce­rých novi­niek tohto tech­no­lo­gic­kého giganta. Zlatý kli­nec prog­ramu mala byť novinka v podobe iPhonu 7. Stala sa však chyba a omy­lom ho pred­sta­vili o niečo skôr cez Twit­ter účet.

New came­ras. Water-resis­tant. Ste­reo spe­a­kers. Lon­ger bat­tery life. This is 7. Learn more. https://t.co/yhSolSpN7J pic.twitter.com/fHHJTnaFEp.”

Píše sa v spo­mí­na­nom prís­pevku. V pre­klade to zna­mená “Nové kamery. Vode­odol­nosť. Ste­reo repro­duk­tory. Dlh­šia výdrž baté­rie. Toto je 7.” Ďalší prís­pe­vok na Twit­teri znie:

iPhone 7. The best iPhone ever, in every way that mat­ters. Pre-order now. Avai­lable 9/16”

Pre­klad znie: iPhone 7. Naj­lepší iPhone vôbec, v kto­rom­koľ­vek smere. Pre­dob­jed­naj si ho teraz. Dostupný od 16.9.

Apple už samoz­rejme spo­mí­nané Twe­ety odstrá­nil. To nič nemení na tom, že o tejto fatál­nej chybe píšu všetky médiá a fanú­ši­ko­via sa tak o kľú­čo­vých vlast­nos­tiach aj o začatí pre­daja iPhonu dozve­deli o čosi skôr.

zdroj: businessinsider.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)