Toto bude nie­ko­ho stáť mies­to! Na Twit­te­ri App­le sa obja­vi­li infor­má­cie o iPho­ne 7 skôr ako mali

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

V San Fran­cis­cu aktu­ál­ne pre­bie­ha kon­fe­ren­cia spo­loč­nos­ti App­le. Počas nej oča­ká­va­me pred­sta­ve­nie via­ce­rých novi­niek toh­to tech­no­lo­gic­ké­ho gigan­ta. Zla­tý kli­nec prog­ra­mu mala byť novin­ka v podo­be iPho­nu 7. Sta­la sa však chy­ba a omy­lom ho pred­sta­vi­li o nie­čo skôr cez Twit­ter účet.

New came­ras. Water-resis­tant. Ste­reo spe­a­kers. Lon­ger bat­te­ry life. This is 7. Learn more. https://t.co/yhSolSpN7J pic.twitter.com/fHHJTnaFEp.”

Píše sa v spo­mí­na­nom prís­pev­ku. V pre­kla­de to zna­me­ná “Nové kame­ry. Vode­odol­nosť. Ste­reo repro­duk­to­ry. Dlh­šia výdrž baté­rie. Toto je 7.” Ďal­ší prís­pe­vok na Twit­te­ri znie:

iPho­ne 7. The best iPho­ne ever, in eve­ry way that mat­ters. Pre-order now. Avai­lab­le 9/16”

Pre­klad znie: iPho­ne 7. Naj­lep­ší iPho­ne vôbec, v kto­rom­koľ­vek sme­re. Pre­dob­jed­naj si ho teraz. Dostup­ný od 16.9.

App­le už samoz­rej­me spo­mí­na­né Twe­e­ty odstrá­nil. To nič neme­ní na tom, že o tej­to fatál­nej chy­be píšu všet­ky médiá a fanú­ši­ko­via sa tak o kľú­čo­vých vlast­nos­tiach aj o zača­tí pre­da­ja iPho­nu dozve­de­li o čosi skôr.

zdroj: businessinsider.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)