Toto sú ceny Xia­omi Redmi Note 4 pre nás!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 29. augusta 2016 / Tech a inovácie

Pred­sta­ve­nie Xia­omi Redmi Note 4 so sebou pri­nieslo vlnu záujmu o tohto nadu­pa­ného hráča stred­nej triedy. Ceny v Číne sú viac než dobré a my sme v napätí čakali, za koľko si budeme môcť tento smart­fóny kúpiť v zahra­nič­ných e-sho­poch, ktoré doru­čujú aj na Slo­ven­sko.

Medzi prvými zara­dil do svo­jej ponuky novinku náš par­tner­ský e-shop iBuygou.com. Ceny sú samoz­rejme, o niečo vyš­šie ako tie čín­ske, no stále sa jedná o výbornú ponuku vzhľa­dom na výbavu, s kto­rou Redmi Note 4-ka pri­chá­dza. Za základnú ver­ziu, ktorá ponúka 2 GB RAM a 16 GB roz­ší­ri­teľ­ného inter­ného úlo­žiska zapla­tíme 199 €, pri­čom k tejto cene ešte treba pri­rá­tať poš­tovné 25 €, no máte istotu, že nebu­dete pla­tiť žiadne poplatky pri dovoze. Naj­vyš­šia ver­zia s 3 GB RAM pamä­ťou a 64 GB úlo­žis­kom stojí 239 €.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(10)

Tro­chu si zre­ka­pi­tu­lujme špe­ci­fi­ká­cie smart­fónu. Výborný prvý dojem dodáva krásna hli­ní­ková uni­body kon­štruk­cia s 5,5-palcovým FullHD disp­le­jom na pred­nej strane a 2.5D zahnu­tím po obvode. O výkon sa stará pro­ce­sor Media­Tek Helio X20 s 10-jad­rami. Neod­de­li­teľ­nou vlast­nos­ťou smart­fó­nov Xia­omi je aj nad­stavba MIUI, ktorá je v tomto prí­pade už vo svo­jej ôsmej ver­zii a pra­cuje nad Andro­idom 6.0 Marsh­mal­low. 13 MPx sní­mač vzadu a 5 MPx vpredu dokáže vypro­du­ko­vať veľmi kva­litné foto­gra­fie. Dual­SIM fun­kci­ona­lita je, bohu­žiaľ, opäť dopl­nená iba obme­dze­nou pod­po­rou 4G. Ofi­ciálny pre­daj na domá­com trhu štar­tuje už zaj­tra a my sa budeme sna­žiť čo naj­skôr zís­kať smart­fón na recen­ziu, aby sme vám mohli pri­niesť našu pod­robnú recen­ziu.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(3)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)