Toto sú desiati naj­bo­hatší Slo­váci podľa For­bes!

Martin Bohunický / 6. november 2015 / Tools a produktivita

Maga­zín For­bes dal tento rok opäť dokopy tra­dičný kaž­do­ročný reb­rí­ček naj­bo­hat­ších Slo­vá­kov.

O tom, kto zví­ťazí, nebolo naj­men­ších pochýb. A zrejme sa na tom v najb­liž­ších rokoch ani nič nezmení. Od 2. po 10.miesto však bol už minulý rok reb­rí­ček poriadne nabitý a tesný, preto sa dalo oča­ká­vať, že v poradí nastanú zau­jí­mavé zmeny. A že aj nastali!

Toto sú teda desiati naj­bo­hatší Slo­váci v roku 2015 podľa maga­zínu For­bes (číslo v zát­vorke uvá­dza umiest­ne­nie v minu­lo­roč­nom reb­ríčku):

1.(1) Andrej Babiš (2,37 miliardy eur)

Výrazne naj­bo­hatší Slo­vák a jediný miliar­dár v reb­ríčku. Jeho che­micko-potra­vi­nár­ske impé­rium Agro­fert kaž­do­ročne ras­tie a zrejme už z nudy vstú­pil do čes­kej poli­tiky. Aj vďaka vycib­re­nej češ­tine, čes­kému občian­stvu a akti­vi­tám u naších západ­ných suse­dov sa už pomaly zabúda na to, že tento muž sa naro­dil v Bra­ti­slave. 

Na Slo­ven­sko však neza­búda. Výraznú položku v jeho port­fó­liu tvorí che­mický závod Duslo Šaľa. V uply­nu­lom roku si polep­šil o viac ako 300 mili­ó­nov eur.

Čo ma na ňom naj­viac prek­va­pilo? VŠETKO píše na papier. Nič digi­tálne.

2.(2) Ivan Chrenko (730 mili­ó­nov eur)

Keďže Andrej Babiš je ofi­ciálne čes­kým obča­nom, možno pove­dať, že toto je sku­točne naj­bo­hatší Slo­vák. Rea­litný mag­nát Ivan Chrenko medzi­ročne zbo­ha­tol o 80 mili­ó­nov eur a medzi jeho naj­zná­mej­šie inves­tí­cie patrí mega­lo­man­ský deve­lo­per­ský pro­jekt Twin City v Bra­ti­slave. Okrem toho inves­tuje aj v zahra­ničí, vrá­tane dvoch pro­jek­tov v Lon­dýne.

Čier­nou škvr­nou na pôso­bení jeho firmy HB Rea­vis je známy prí­pad budovy Apollo 1, ktorá musela byť pre zlú sta­tiku zatvo­rená. Hoci v nej firma už dávno nefi­gu­ruje, jej meno sa v tejto súvis­losti sklo­ňo­valo dosť často.

Ak ti je meno Ivana Chrenka neznáme, nie si na tom vôbec tak zle, ako si mys­líš. Tohoto muža v médiach jed­no­du­cho neuvi­díš. Na to si dáva veľmi dobrý pozor.

3.(3) Jaro­slav Haš­čák (530 mili­ó­nov eur)

Väč­ši­nový spo­lu­vlast­ník sku­piny Penta nemá na Slo­ven­sku naj­lep­šie meno, napriek tomu sa mu naďa­lej darí a medzi­ročne si polep­šil o ďal­ších 70 mili­ó­nov eur.

Penta v ply­nú­com roku výrazne utrá­cala najmä v dvoch oblas­tiach — v zdra­vot­níc­tve a v budo­vaní svo­jej mediál­nej sku­piny. V zdra­vot­níc­tve to je 14 nemoc­níc, sieť lekární Dr.Max a pre­dov­šet­kým kúpa zdra­vot­nej pois­ťovne Dôvera. 

Čo sa týka médií, tam Penta pod svoje krídla zís­kala 7 Plus, Trend Hol­ding, men­ši­nový podiel v Petit Press a nie­koľko čes­kých “plát­kov”. 

V širo­kom port­fó­liu spo­me­niem ešte obchodné cen­trum Bory Mall a dve banky — Pri­vat­banka a Prima banka. 

4.(?) Tomáš Chre­nek (510 mili­ó­nov eur)

Ďalší slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ pôso­biaci v Česku. Minulý rok sa v reb­ríčku neumiest­nil.

Chre­nek má pod pal­com sku­pinu Mora­via Steel, jej hlav­ným aktí­vom sú Tři­necké žele­zárny. Medzi jeho ďal­šie akti­vity pat­ria inves­tí­cie do zdra­vot­níc­tva, ktoré oči­vidne oli­gar­chov lákajú. 

4.(?) Tomáš Fiľo (510 mili­ó­nov eur)

Ani Fiľo sa minulý rok v reb­ríčku neob­ja­vil, asi je to štvr­tým mies­tam súdené. Má men­ši­nový podiel v ružom­ber­ských Mondi SCP. Zná­mym je ako vlast­ník fut­ba­lo­vého klubu MFK Ružom­be­rok. Zarába mu pre­dov­šet­kým papier a celu­lóza, hoci jeho port­fó­lio je poriadne široké.

6.(5) Rodina Tká­čov­cov (440 mili­ó­nov eur)

Veľmi známa dvo­j­ica — otec Jozef a syna Pat­rik. Títo dvaja pat­ria k najvp­lyv­nej­ším finanč­ným žra­lo­kom na Slo­ven­sku a ich meno pozná asi každý. Firma sa pohy­buje pre­dov­šet­kým na poli finan­cií, v port­fó­liu má vlastnú J@T banku, ku kto­rej neskôr pri­budla aj Poš­tová banka. Svoj podiel má aj v SPP a chystá sa nakú­piť časť akcií Slo­ven­skej ener­ge­tiky.

7.(4) Mar­tin Kušík (430 mili­ó­nov eur)

Jediný muž v reb­ríčku, ktorý medzi­ročne stra­til (aj keď “len” 10 mili­ó­nov eur). Mar­tin Kušík zazna­me­nal v reb­ríčku aj pre­pad o celé tri miesta a posledný rok teda zrejme nevníma ako úplne úspešný. To ale asi ani nepot­re­bo­val.

Mar­tin odišiel z Penty a zalo­žil si vlastnú firmu Odys­sey 44. Podľa jeho slov začal viesť oveľa pokoj­nejší život a do biz­nisu sa už nehr­nie bez­hlavo. Tvrdí, že odmieta spon­zo­ro­vať poli­tické strany, odmieta biz­nis so štá­tom a nechce ani inves­to­vať do star­tu­pov.

8.(6) Ivan Jaka­bo­vič (425 mili­ó­nov eur)

Bývalý spo­lu­žiak Pat­rika Tkáča a jeho dlho­ročný pria­teľ. Obaja spolu pod­ni­kajú od vyso­kej školy a dodnes ich to nemr­zelo. Spolu s Joze­fom Tká­čom má 45% podiel v spo­loč­nosti J&T Finance Group. V médiach sa naroz­diel od kama­ráta Pat­rika toľko neob­ja­vuje.

9.(7) Miro­slav Trnka

Bývalý ria­di­teľ Esetu. Trnka Eset zalo­žil a dodnes je jeho naj­väč­ším spo­lu­vlast­ní­kom, z čoho mu pri­te­kajú veľmi pekné zisky. Rád inves­tuje do star­tu­pov, v Mlyn­skej doline pre ne sta­via cen­trum. Jeho meno rezo­nuje pre­dov­šet­kým v Trnave, kde sa výrazne podiela na zlep­šo­vaní kul­túr­neho života v meste. Jeho kavia­reň Thal­me­i­ner pova­žu­jem za naj­lep­šiu na Slo­ven­sku.

10 – 11. (8 – 9) Rudolf Hrubý a Peter Paško

Táto dvo­j­ica sa v reb­ríčku stále obja­vuje bok po boku a to z jed­no­du­chého dôvodu — obaja majú rov­naký podiel (o niečo menší, ako Trnka) v Esete. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Anton Zajac, zakla­da­teľ ame­ric­kej časti firmy, sa v reb­ríčku nena­chá­dza. Jeho podiel je totiž v porov­naní s týmito pánmi o kus nižší.

Zdroj: for­bes

Pridať komentár (0)