Toto sú modely áut, ktoré na Slovensku zlodeji najviac kradnú

Linda Cebrová / 3. decembra 2018 / Auto

  • Krá­deže áut pre ďalší pre­daj alebo po­stupné rozp­re­da­nie na náh­radné diely stále nie sú zried­kavé
  • Vieš, ktoré značky sú na­job­ľú­be­nej­šie u zlo­de­jov a prečo to tak je?
  • Ktoré značky a mo­dely sú u zlo­de­jov naj­po­pu­lár­nej­šie?
zdroj: vw.sk, wikipedia.org
  • Krá­deže áut pre ďalší pre­daj alebo po­stupné rozp­re­da­nie na náh­radné diely stále nie sú zried­kavé
  • Vieš, ktoré značky sú na­job­ľú­be­nej­šie u zlo­de­jov a prečo to tak je?
  • Ktoré značky a mo­dely sú u zlo­de­jov naj­po­pu­lár­nej­šie?

V mi­nu­lom roku sa v hľa­dá­čiku zlo­de­jov v naj­väč­šom po­čte ocitli autá zná­mej kon­cer­no­vej značky Volk­swa­gen, kto­rých jazdí po na­šich ces­tách naj­viac. U mo­to­ris­tov sú ob­ľú­bené najmä pre svoju spo­ľah­li­vosť, po­hod­lie, bez­peč­nosť a po­mer ceny a kva­lity. Z po­hľadu jed­not­li­vých mo­de­lov sa na pop­red­ných prieč­kach zo­znamu naj­viac krad­nu­tých áut umiest­nili Škoda Oc­ta­via, Volk­swa­gen Golf, Škoda Fa­bia, Volk­swa­gen Pas­sat, Škoda Fe­lí­cia, Audi A6, Škoda Ra­pid a Seat Leon.

Tesne za ne­mec­kými au­tami na­sle­dujú fran­cúz­ske a ta­lian­ske: Cit­röen Jum­per, Pe­ugeot Bo­xer, Pe­ugeot 206 a 207, Fiat Du­cato a Fiat Punto. Ani ame­ric­kým znač­kám sa zá­u­jem zlo­de­jov ne­vy­hýba. Z na­šich ciest, par­ko­vísk a ga­ráži miznú naj­viac Ford Mon­deo, Ford Fo­cus a Ford Kuga. Veľ­kou zau­jí­ma­vos­ťou je, že kó­rej­ské značky za­tiaľ veľký zá­u­jem me­dzi zlo­dejmi ne­vy­vo­lali. Tým nech­ceme po­ve­dať, že by boli pre čierny trh ne­zau­jí­mavé, no v po­rov­naní s vyš­šie uve­de­nými tvo­ria mi­ni­mum.

Šta­tis­tika krá­deží áut z rôz­nych uhlov po­hľadu

Šta­tis­tika krad­nu­tých áut sa dá ro­biť rôzne. Zá­leží, aký po­stup si zvo­líš. Či sa za­me­riaš na značku, jed­not­livé typy, veľ­kostné ka­te­gó­rie, cenu, po­hon, farbu, vek auta a pod.

Krá­deže áut podľa veku

Naj­viac sa za rok 2017 kradli na Slo­ven­sku autá star­šie než 10 rokov. Vy­svet­le­nie mô­žeš hľa­dať v tom, že sa star­šie autá dajú ukrad­núť jed­no­duch­šie. Oproti tým sú­čas­ným to­tiž ne­majú mo­derné typy za­bez­pe­če­nia. Na­vyše, na nové autá je po­sky­to­vaná dl­h­šia ser­visná zá­ruka, a teda ma­ji­teľ nie je od­ká­zaný na náh­radné diely z čier­neho trhu, prí­padne z dru­ho­vý­roby.

Krá­deže áut podľa farby

Ak sa na reb­rí­ček krad­nu­tých áut po­zrime z po­hľadu fa­rieb, tak sú naj­viac ohro­zené pre­dov­šet­kým autá vo far­bách ako sivá me­ta­líza, čierna, biela, modrá a strie­borná. Módne, se­zónne farby sú až nie­kde na konci reb­ríčku žia­da­nosti.

Kde skon­čia ukrad­nuté autá

Ukrad­nuté autá zlo­deji pre­dá­vajú ďa­lej, alebo ich v od­ľah­lých v ga­rá­žach ro­zo­berú na sú­čias­tky a rozp­re­dajú. Často sa stáva, že autá sa kradnú na ob­jed­návku. To zna­mená, že zlo­dejmi vy­hliad­nuté auto má už vo­pred svojho no­vého ma­ji­teľa. Autá sa týmto spô­so­bom kradnú najmä v kra­ji­nách zá­pad­nej Európy. V prí­pade, že by to bol aj tvoj prí­pad, tu je pár rád, čo ro­biť v prí­pade krá­deže auta v za­hra­ničí.

Vy­pát­ra­nie ukrad­nu­tých áut je stále úspeš­nej­šie

Po­čet ukrad­nu­tých áut na Slo­ven­sku ne­us­tále klesá a, na­opak, zvy­šuje sa ob­jas­ne­nosť krá­deží. Podľa úda­jov zve­rej­ne­ných Mi­nis­ter­stvom vnútra sa v roku 2017 u nás ukradlo iba 1 671 áut a po­lí­cia vy­pát­rala a vrá­tila ma­ji­te­ľom 575 z nich.

Je to po­zi­tívna správa, najmä, keď si uve­do­míš, že pred de­sia­timi rokmi bolo ukrad­nu­tých 5 225 áut a na­šlo sa iba 762 z nich. Veľký po­diel na kle­sa­jú­com trende krá­deží majú mo­derné za­bez­pe­čo­va­cie za­ria­de­nia či ka­me­rové sys­témy v mes­tách.

 

zdroj:Union

Pridať komentár (0)