Toto sú tie naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty na Slo­ven­sku

Petra Lančaričová / 14. august 2016 / Zo Slovenska

Airbnb fun­guje po celom svete a dajú sa na ňom nájsť naozaj krásne byty. Keďže sme si už pozreli veľa z nich, chceli sme sa pre­sved­čiť, či aj Slo­ven­sko ponúka rov­nakú kva­litu.

Keďže sa na Slo­ven­sko veci nie­kedy dostá­vajú omnoho neskôr, nemala som pri tomto hľa­daní veľké oča­ká­va­nia. Nech­cela som sa slepo zame­rať na Bra­ti­slavu, lebo si mys­lím, že aj iné slo­ven­ské mestá často prek­va­pia. Prvým dob­rým fak­to­rom je, že byty tam boli. Bolo ich na Slo­ven­sku dosť a nie­ktoré dokonca zvládli aj naj­väč­šiu úlohu — pre­dať sa. V men­ších mes­tách asi z Airbnb chceli ľudia vyťa­žiť, čo sa dá, alebo nepo­cho­pili, ako sa pou­žíva. Našla som desiatky pen­zi­ó­no­vých izieb, hote­lo­vých izieb, chát v kom­ple­xoch a podobné veci.

#1

Tento byt v Koši­ciach má odo mňa 10/10. ČI už sú to vysoké stropy, zla­de­nie farieb s teh­lou alebo krásny náby­tok. Naj­viac bodov však zís­kava za najk­raj­šiu kúpelňu, akú som v posled­nej dobe videla vďaka pre­de­lo­vej stene alebo per­fekt­ným kach­lič­kám v spr­cho­vom kúte. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 1

#2

Druhý byt je z Bra­ti­slavy za 35 eur za noc. Je to jed­no­iz­bový byt s veľ­kým pries­to­rom. Dre­vené stropy, biele teh­lové steny a modrá pod­laha spolu per­fektne ladia. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 2 kuchynabytik 2

#3

Znova sa vra­ciame do Košíc, no ten­to­krát iba do samos­tat­nej izby za veľa peňazí. To však nič nekazí na mojom dojme z tejto pod­krov­nej izby s vyso­kým stro­pom a krás­nou kúpel­ňou. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 3

#4

Neviem, ako mám nazvať tento bra­ti­slav­ský byt v úpl­nom cen­tre, ale viem, že sa mi naozaj páči. Cena 48 eur za noc tiež nie je zlá, aj tak by som asi strá­vila celú noc len v tej krás­nej kuchyni. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 4 kuchynabytik 4 obyvka

#5

Máme tu daľší z bra­ti­slav­ských, vo výbor­nej loka­lite a za 39 eur za noc. Byt je veľmi mini­ma­li­tický a pas­te­lový. Kuchyňa vyzerá per­fektne a celý byt pôsobí naozaj pekne. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 5bytik 5 cely

#6

Tento byt pod hra­dom v cen­tre je naozaj jedi­nečný. Jad­rom bytu je dre­vený mul­ti­funkčný a pekne vyze­ra­júci kus nábytku, ktorý slúži ako posteľ, úložný pries­tor a šat­ník. Naozaj pekne zla­dený a žlté dvere sú len čereš­nič­kou na torte. Byt si môžeš pozrieť tu.

bytik 6bytik 6 cely

zdroj foto­gra­fií: Airbnb.com

zdroj: Airbnb.com zdroj titul­nej foto: publicdomainpictures.net

Pridať komentár (0)