Trans­i­bír­ska magis­trála: 9288 kilo­met­rov, 80 miest, 16 časo­vých pásiem a neko­nečné množ­stvo zážit­kov

Lukáš M., interez.sk / 1. november 2016 / Zaujímavosti

Naj­dl­h­šia želez­ničná trať na svete. Jedna z najim­po­zan­tnej­ších sta­vieb, ktoré člo­vek kedy posta­vil. Významný dopravný kori­dor, ktorý nemá na svete nemá kon­ku­renta. To všetko a oveľa viac je Trans­i­bír­ska magis­trála…

Trans­i­bírka magis­trála je naj­dl­h­šou želez­nič­nou tra­ťou na svete. Meria neuve­ri­teľ­ných 9288 kilo­met­rov a pôvodná trať spája Mos­kvu so stra­te­gicky význam­ným mes­tom Vla­di­vos­tok. Tento, v 20. sto­ročí, mega­lo­man­ský pro­jekt zabez­pe­čil Rusku kva­litné a na tú dobu rýchle dopravné spo­je­nie medzi európ­skou a ázij­skou čas­ťou naj­roz­siah­lej­šej kra­jiny sveta. Dnes sa z Mos­kvy cez Trans­i­bír­sku magis­trálu môžete dostať až do Pekingu. Trasa vedie cez naj­výz­nam­nej­šie ruské mestá, divokú mon­gol­skú prí­rodu a neob­chá­dza ani Čín­sky múr.

Rusko v dru­hej polo­vici 19. sto­ro­čia začalo naplno poci­ťo­vať nevý­hody svo­jej obrov­skej roz­lohy. Európ­ska časť bola od tej ticho­mor­skej vzdia­lená na tisíce kilo­met­rov a Rusku chý­balo kva­litné a rýchle dopravné spo­je­nie, pro­stred­níc­tvom kto­rého by sa mohli tieto vzdia­lené oblasti navzá­jom pod­po­ro­vať. Vzni­kol preto nápad vybu­do­vať naprieč Sibír­skou oblas­ťou naj­dl­h­šiu želez­nicu pla­néty.

trans-siberian-travel.com
trans-siberian-travel.com

Plán výstavby vte­daj­šie cár­ske Rusko odkleplo v roku 1890. Želez­nica sa začala sta­vať z oboch kon­co­vých bodov súčasne a pokra­čo­valo sa sme­rom do stredu. Tam, kde vzni­kali nové koľaje, vzni­kali aj nové mestá. Takto vzniklo aj tre­tie naj­väč­šie mesto Ruska Novo­si­birsk. Stavba bola dokon­čená posta­ve­ním mosta cez poslednú pre­kážku, rieku Amur, v októbri 1916. Tento most má 2600 met­rov a je naj­dl­h­ším želez­nič­ným mos­tom celej Trans­i­bír­skej magis­trály. Ak teda dobre počí­taš, možno si si uve­do­mil, že práve tento rok teda naj­dl­h­šia želez­ničná trať sveta oslá­vila svoje veľké jubi­leum.

goldeneagleluxurytrains.com
goldeneagleluxurytrains.com
tourismkit.com
tourismkit.com

Želez­nica pre­ko­náva cel­kom 9288 kilo­met­rov a 16 časo­vých pásiem. Pre­chá­dza 80-timi mes­tami a vedie ponad 16 veľ­kých riek. Ces­to­va­teľ zo Slo­ven­ska Mar­tin Navrá­til túto trasu pre­šiel už 8-krát.

Pre nie­koho to neko­nečné sede­nie môže byť aj krásne. Sedem dní vo vlaku, keď vidíš len brezy, brezy a opäť brezy, môže byť vzru­šu­júce. Mňa na tom tom lákalo hlavne to, že nie­len prej­dem celé Rusko, ale aj spo­znám ako to Rusko vlastne vyzerá. Veľa ces­to­va­te­ľov nav­štívi len Mos­kvu a Pet­roh­rad a myslí si, že tak vyzerá matička Rus. Keď však vidíš, ako vyze­rajú ruské mestá, dediny a hlavne ich oko­lie, máš už lep­šiu pred­stavu. Do toho neko­nečné debaty o poli­tike a kul­túre s miest­nymi ti dotvo­ria cel­kový obraz, aké to tam vlastne je.“

foto: Tomáš Kubuš
foto: Tomáš Kubuš

Na výstavbe tejto želez­nice sa podie­ľalo vyše 60 000 pra­cov­ní­kov. Ich úlo­hou bolo pre­ko­nať veľké ruské rieky, poho­ria a neprí­jemnú sibír­sku kra­jinu. Želez­ničná trať vedie aj cez naj­star­šie a naj­hl­b­šie jazero našej pla­néty, Baj­kal­ské jazero. Celá trasa z Mos­kvy až do Vla­di­vos­toku trvá 6 dní a 2 hodiny. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že i keď pre­ko­náva nie­koľko časo­vých pásiem vo vlaku sa čas nemení a celú trasu ostáva nasta­vený čas Mos­kvy. Zmena pri­chá­dza len pri pre­chode do Mon­gol­ska a Číny, kedy sa hodiny pre­sta­via na miestny čas.

travelmediate.nl
travelmediate.nl

Ak sa chceš o dob­ro­druž­nom ces­to­vaní vla­kom naprieč naj­väč­šou kra­ji­nou našej pla­néty dozve­dieť viac, určite by si nemal zmeš­kať novem­brové Ces­to­va­teľ­ské kino. O svoje zážitky z Trans­i­bír­skej magis­trály sa s tebou pode­lia Mar­tin Navrá­til a Marta Raj­ková a vy by ste si ich určite nemali nechať ujsť.

transibirska-magistrala-5-1

Najb­liž­šie Ces­to­va­teľ­ské kiná s témou Trans­i­bír­ska magis­trála sa budú konať aj Bra­ti­slave — 8.11 o 17:00 v Bra­ti­slav­skom KC Dunaj, ale aj v Trnave, Koši­ciach či v Pre­šove.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trans-siberian-travel.com/kubuš

Pridať komentár (0)