Trá­pi ťa neroz­hod­nosť? Začni pou­ží­vať „Pra­vid­lo 10/10/10“

Henrieta Balázsová / 16. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: favim.com

Nie je to len tvoj prob­lém, s neroz­hod­nos­ťou sa viac či menej stre­tá­va kaž­dý. Začí­na to ráno pri pre­mýš­ľa­ní, čo na seba, pokra­ču­je to pre­mýš­ľa­ním nad kaž­dým jed­lom a nad pra­cov­ný­mi úlo­ha­mi a kon­čí večer, keď sa nedo­ká­žeš roz­hod­núť, či si pozrieš film ale­bo pre­čí­taš kni­hu. K sku­toč­ným prob­lé­mom však dochá­dza vte­dy, keď sa musíš posta­viť pred neja­ké závaž­né život­né roz­hod­nu­tie. Vte­dy ti vie neroz­hod­nosť poriad­ne skom­pli­ko­vať život. Exis­tu­je však jed­na metó­da, kto­rá ti odte­raz celý ten­to pro­ces veľ­mi uľah­čí. Jej názov je „ Pra­vid­lo 10/10/10“ a je naozaj skve­lá.

Pra­vid­lo 10/10/10

Autor­kou tej­to metó­dy je Suzy Wel­cho­vá, kto­rá je pub­li­cis­t­kou a redak­tor­kou pre Har­vard Busi­ness Review. Suzy potre­bo­va­la vyvá­žiť svoj hek­tic­ký život a vytvo­riť tak rov­no­vá­hu medzi svo­jím pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom. Muse­la však čeliť via­ce­rým život­ným dile­mám, no ako sa hovo­rí — všet­ko zlé je na nie­čo dob­ré. Prá­ve v tom­to obdo­bí totiž vymys­le­la „Pra­vid­lo 10/10/10“.

Jeho pod­sta­ta je veľ­mi jed­no­du­chá. Ak sto­jíš pred dôle­ži­tou život­nou dile­mou a nedo­ká­žeš sa roz­hod­núť, sústreď sa na jed­nu z ponú­ka­ných mož­nos­tí a polož si nasle­dov­né 3 otáz­ky:

  • Aké dôsled­ky bude mať tvo­je roz­hod­nu­tie o 10 minút? Ako sa cítiš, keď si ich pred­sta­vu­ješ?
  • Ak sa roz­hod­neš pre danú mož­nosť, ako sa budeš cítiť tak­to o 10 mesia­cov?
  • Ak sa roz­hod­neš pre danú mož­nosť, ako sa budeš cítiť tak­to o 10 rokov?

Neroz­ho­duj sa s horú­cou hla­vou, odpo­ve­de si spíš na papier a dôklad­ne nad nimi pop­re­mýš­ľaj.

Zdroj: favim.com

Pou­ží­va­nie Pra­vid­la 10/10/10

Toto pra­vid­lo môžeš pou­žiť prak­tic­ky vša­de. Či pre­mýš­ľaš nad pre­sťa­ho­va­ním sa, nad svad­bou či nad zme­nou prá­ce, doká­že ti pomôcť v kaž­dej situ­ácii.

Kaž­dý člo­vek má neja­ké pri­ori­ty. Cie­ľom tej­to metó­dy je prá­ve to, aby si sa nad nimi zamys­lel, no záro­veň pre­hod­no­til, čo by sa v prie­be­hu 10 mesia­cov či 10 rokov moh­lo zme­niť. Toto pra­vid­lo ti pomô­že zís­kať potreb­ný nad­hľad, kto­rý nám mno­ho­krát pri rie­še­ní ťaž­kých život­ných situ­ácií chý­ba.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)