Trh s nabíjacími stanicami je jeden z najväčších na svete. Do roku 2030 bude mať ohromnú veľkosť

Nastasia Andrejkovičová / 8. augusta 2018 / Tech a inovácie

zdroj: madeinlimburg.be
  • Trh s elek­tric­kými vo­zid­lami ras­tie z roka na rok a rov­naký trend má pre­tr­vá­vať aj na­sle­du­júce roky
  • Po­čet elek­tricky po­há­ňa­ných vo­zi­diel na na­šich ces­tách sa bude podľa pred­po­kla­dov stále zvy­šo­vať
  • Z toho dô­vodu je po­trebné bu­do­vať pri­slú­cha­júcu in­fra­štruk­túru na­bí­ja­cích sta­níc

Kle­sa­júce ceny, vládne man­dáty, pod­porné pro­jekty a opat­re­nia sú pred­po­kla­dom zvý­še­nia pre­daja elek­tric­kých vo­zi­diel na ce­lom svete, čím vlastne pre­vádz­kujú a ovplyv­ňujú in­fra­štruk­túru na­bí­ja­cích sta­níc a at­rak­tívne ob­lasti pre in­ves­tí­cie.

In­fra­štruk­túra sta­níc v Se­ver­nej Ame­rike bude do roku 2030 in­ka­so­vať okolo 16,2 mi­liárd eur, as­poň tak to uvá­dza správa spo­loč­nosti Wood Mac­ken­zie z mi­nu­lého týždňa. Do roku 2030 bude ce­lo­sve­tovo exis­to­vať až 40 mi­li­ó­nov na­bí­ja­cích sta­níc, na­koľko elek­trické vo­zidlá by mali podľa správy tvo­riť až 11 % z pre­da­jov vo­zi­diel.

Do­pyt po elek­tric­kej ener­gii pre elek­trické vo­zidla má ten­den­ciu stú­pať.
„Eko­sys­tém in­fra­štruk­túry pre na­bí­ja­nie elek­tric­kých vo­zi­diel je na­ozaj veľmi zlo­žitý. Väč­šina pro­jek­tov si vy­ža­duje silné par­tner­stvá a pre­po­je­nia me­dzi ve­rej­nými a sú­krom­nými in­ves­tormi za úče­lom vy­bu­do­va­nia po­treb­nej in­fra­štruk­túry,“ vy­jad­ril sa Ti­mo­tej Gav­ri­lo­vic, vý­skumný ana­ly­tik spo­loč­nosti Gre­en­tech Me­dia.

„Spo­čiatku budú prí­le­ži­tosti a mož­nosti síce po­mal­šie, no spo­loč­nosti čo­skoro za­zna­me­najú ra­pídny rast.“

Cel­kový po­čet elek­tric­kých vo­zi­diel na ce­lom svete sa podľa správy Me­dzi­ná­rod­nej agen­túry pre ener­giu do konca de­sať­ro­čia zvýši až troj­ná­sobne, z 3,7 mi­li­óna ku­sov (údaj za rok 2017) na 13 mi­li­ó­nov. Ročný pre­daj môže ročne stú­pať až o 24 %, a to až do roku 2030, kedy sa oča­káva, že Čína bude naj­väč­ším ob­chod­ným mies­tom, čo sa týka elek­tro­mo­bi­lov.

Veľké ropné spo­loč­nosti ako Ro­yal Ditch Shell PlcBP Plc sa sna­žia pre­me­niť svoj úspech na rop­nom ih­risku na úspech v ob­lasti ob­cho­do­va­nia s na­bí­ja­ním elek­tric­kých vo­zi­diel. Je vy­soko prav­de­po­dobné, že pri do­sia­hnutí svojho cieľa budú mu­sieť na trhu bo­jo­vať s tech­no­lo­gic­kými spo­loč­nos­ťami a eko­lo­gic­kými prog­ra­mami, pre­tože tí sa v ob­lasti na­bí­ja­nia elek­tric­kých vo­zi­diel cí­tia ako na svo­jom pri­ro­dze­nom území.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)