Tri pro­jekty jeden člo­vek! Roz­ho­vor s Tomá­šom Dri­ma­lom

Ráchel Matušková / 29. júna 2015 / Tools a produktivita

Tomáš Dri­mal, šikovný cha­lan, ktorý ma našliap­nuté na veľké úspe­chy. Má rád ces­to­va­nie a tak ešte ako štu­dent spus­til blog svetobežnici.sk. Neskôr pri­dal Dre­a­mosh, kto­rým pri­náša prí­rodu do domác­ností. Fun­kcie online sprie­vodcu roz­ší­ril aj na komerčné budovy pro­stred­níc­tvom Video­ob­hlia­dok.

Dre­a­moshVideo­ob­hliadky, Sve­to­bež­níci — tri pro­jekty, jeden člo­vek! Dva z nich, Dre­a­mosh a Video­ob­hliadky sme Vám už pred­sta­vili bliž­šie. Dre­a­mosh, online turis­tický sprie­vodca, ktorý aj tých naj­väč­ších leniv­com pre­ve­die krá­sami prí­rody (celý člá­nok čítaj TU). Video­ob­hliadky, ako komerčné pokra­čo­va­nie Dre­a­mosha, Vás zase pre­vedú budo­vami (čítaj TU).

Teraz pri­chá­dza na rad ich tvorca, Tomáš Dri­mal. Tomáša som zastihla v hek­tic­kom pra­cov­nom období, ale aj napriek tomu si našiel čas a odpo­ve­dal na moje otázky. Čo pre­zra­dil o svo­jich pro­jek­toch? Ako to všetko stíha? A čo chystá ďalej? A prečo vôbec venuje svoj voľný čas týmto pro­jek­tom? Čítajte ďalej a dozviete sa!

Pred časom sme v Star­ti­tUP pred­sta­vili Tvoje dva pro­jekty. Ako prvý Dre­a­mosh a potom Video­ob­hliadky. Ja však viem, že Dre­a­mosh nie je Tvo­jou prvo­ti­nou. Pred ním si už mal jeden pro­jekt, Svetobeznici.sk. O čo ide sve­to­bež­ní­kom? Fun­guje tento pro­jekt aj v súčas­nosti? Plá­nu­ješ ho ešte nie­kam posú­vať?

S kama­rá­tom a býva­lým spo­lu­žia­kom som začal počas vyso­kej školy ces­to­vať Ryanai­rom na rôzne lacné výlety. Pre štu­den­tov s obme­dze­ným roz­poč­tom bolo úžasné letieť do Lon­dýna za 63 Sk, alebo naprí­klad do Milána, sme mali letenky úplne zadarmo :) Pove­dali sme si, že by bolo dobré spra­viť blog, kde by sme o našich ces­tách písali a hlavne aby tam bolo čo naj­viac prak­tic­kých infor­má­cii. Tipy, odkazy, mapka… Vzni­kol z toho pro­jekt www.svetobeznici.sk, ktorý je dote­raz cel­kom úspeš­ným den­ní­kom miest, ktoré sme nav­ští­vili.

Kedy a prečo si sa roz­ho­dol zalo­žiť Dre­a­mosh?

Osobne som mal často prob­lém nájsť naozaj uži­točné infor­má­cie o turis­tic­kých chod­ní­koch a rôz­nych atrak­ciách v okolí. Bedekre sú plné tex­to­vých infor­má­cií, sem tam nejaká fotka a veľmi často bol prob­lém vôbec nájsť miesto odkiaľ vyra­ziť a neza­blú­diť. 

Potom som obja­vil jeden pro­jekt od Googlu. Nato­čili celú trasu Trans­i­bír­skej magis­trály z okna vlaku. Prišlo mi to ako super nápad, aj keď s pár chy­bami. To ma inšpi­ro­valo k nápadu spra­viť Dre­a­mosha. Pre­po­jiť video z pohľadu prvej osoby s map­kou, kde by bolo presne vidieť, kde sa video nachá­dza. To dopl­niť zau­jí­ma­vými a uži­toč­nými infor­má­ciami a bodmi záujmu.

Prišlo mi ako úžasný nápad, že by mohol turista prísť do Vyso­kých Tatier, večer by si na izbe reálne pozrel aké sú všetky chod­níky v Tat­rách, kam sa dá vyra­ziť, ako to tam vyzerá. Pekne by na mape videl kde začať túru, čo si vší­mať na trase. A na druhý deň by vyra­zil :) Viem, že už Google uro­bil Street view. Ale stále sú to iba obrázky. Video je video. Čudo­val som sa, že to ešte nikoho nena­padlo.

V akej fáze vývoja je Dre­a­mosh dnes? Aké miesta plá­nu­ješ pri­dá­vať?

1.10.2014 som po asi 2 rokoch práce a skú­ša­nia spus­til pro­jekt do sveta. V príp­rave mám videá z Malty, Rodosu, Sicí­lie. Cez zimu som kom­pletne vyme­nil tech­niku čo sa týka kamier aj sta­bi­li­zá­to­rov, takže tento rok by mali byť videá kva­li­tou o nie­koľko úrovní vyš­šie.

Mám zopár nových videí z Lipna, ktoré čakajú na spra­co­va­nie. V lete by mali pri­bud­núť videá zo Špa­niel­ska a dúfam, že aj Bra­ti­slav­ská ZOO. Rád by som tiež kom­pletne spra­co­val Vysoké Tatry, úplne všetky chod­níky. Neviem ale či sa mi na to podarí zohnať finan­cie, uvi­díme. 

Poďme k Video­ob­hliad­kam, ktoré sú niečo ako komerčné pokra­čo­va­nie Dre­a­mosh-a.

Čo Ťa viedlo k zalo­že­niu Video­ob­hlia­dok?

Akosi pri­ro­dzene to vyply­nulo. Často sa ma ľudia pýtali, či by bolo možné nato­čiť Dre­a­mosh-om aj pre­hliadku budov. Pre­po­je­nie Google mapy a videa ale nebolo ide­ál­nym rie­še­ním, tak ma napadlo nahra­diť mapu pôdo­ry­som :)

Ako sa darí Video­ob­hliad­kam? Aké máš plány s týmto pro­jek­tom?

Aktu­álne oslo­vu­jem poten­ciál­nych kli­en­tov z oblasti uby­to­va­nia a rea­lít. Teší ma, že naj­väč­šiu rea­litnú sieť na Slo­ven­sku môj nápad zau­jal a aktívne spo­lu­pra­cu­jeme.

Aké naj­väč­šie pre­kážky si musel pre­ko­nať pri práci na všet­kých troch pro­jek­toch?

Naj­viac prob­lé­mov som mal so sta­bi­li­zá­ciou videa, aby to bolo poze­ra­teľné. Každý, kto si skú­šal nie­kedy natá­čať video asi pozná aké ťažké je natá­čať počas chô­dze tak, aby výsledné video nevy­ze­ralo ako jazda na hor­skej dráhe.

A na dru­hej strane, čo Ťa naj­viac pozi­tívne prek­va­pilo?

Veľmi prí­jemné ma prek­va­pil prí­stup nie­kto­rých ľudí, kto­rým sa tento nápad páči a dali mi šancu na spo­lu­prácu.

Ako to stí­haš veno­vať sa všet­kým Tvo­jim pro­jek­tom? Odkiaľ čer­páš ener­giu?

Je to časovo náročné, ale keďže som prog­ra­má­tor, ktorý rád ces­tuje, tak ma tieto pro­jekty napĺňajú. Nebe­riem to ako niečo, čo by ma obe­ralo o ener­giu.

Ktorý z Tvo­jich pro­jek­tov Ťa baví naj­viac? Máš obľú­benca?

Aktu­álne sa naj­viac venu­jem Dre­a­mosh-ovi a Video­ob­hliad­kam.

Aké máš teraz plány? Plá­nu­ješ ešte ďal­šie pro­jekty?

Chcel by som sa dostať znova na Island a pobud­núť tam dlhší čas aj s kame­rou :)

Čo by si pora­dil nie­komu, kto má v hlave nápad a nevie čo sním?

Uro­biť si pries­kum trhu a následne ho čo naj­skôr zre­a­li­zo­vať. Rov­naký nápad môže mať nespo­četne veľa ľudí. Záleží teda kto ho dotiahne do konca.

Tomáš je nepo­chybne veľmi šikovný, ale bez poc­ti­vej slo­ven­skej pra­co­vi­tosti a cie­ľa­ve­do­mosti by to s jeho pro­jektmi nevy­ze­ralo tak nádejne. Čo som si ja zobrala zo stret­nu­tia s Tomá­šom? Pra­cuj, makaj, choď za svo­jim cie­ľom, nevzdá­vaj sa!

Tomá­šovi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov so všet­kými pro­jektmi!

Pridať komentár (0)