Triad Adver­ti­sing — reklamná agen­túra, ktorá pri­náša ino­vá­cie v nápa­doch aj tech­no­ló­gii

Beatrix Rimarčíková / 22. októbra 2016 / Rozhovory

O Triad Adver­ti­sing hovo­ria ich výsledky a mnohé oce­ne­nia. Čo o Triade pove­dala ich výkonná ria­di­teľka Maru Mit­lí­ková sa dočí­taš v roz­ho­vore.

Maru Mit­lí­ková pôsobí ako Exe­cu­tive Direc­tor v TRIAD Adver­ti­sing. Maru mi zod­po­ve­dala na všetky moje zve­davé otázky ohľa­dom tvorby reklam­nej kam­pane v roz­ho­vore. Dozvieš sa, čo Triad robí, ako vyzerá ich bežný deň, čo pova­žujú za svoj tromf ale aj to, či pri­jí­majú všetky zákazky. Maru sa tiež pode­lila o pár výraz­ných kam­paní, ktoré vytvo­rili a aj o infor­má­ciu, kto u nich môže nájsť zamest­na­nie. V Triad Adver­ti­sing sa podie­ľajú na práci kre­a­tívci spolu s mana­žérmi, nede­lia sa na digi­tál­nych a nedi­gi­tál­nych, rešpek­tujú sa a majú sa radi. Že by to bol kon­cept na tvorbu ide­ál­nej reklamy?

Ste nezá­vislá reklamná agen­túra. V čom sa Triad Adver­ti­sing líši od ostat­ných reklam­ných agen­túr, prečo by si poten­ciálny zákaz­ník mal vybrať vás?

Nede­líme sa na kre­a­tív­nych a nek­re­a­tív­nych ľudí, na digi­tál­nych a nedi­gi­tál­nych. V tea­moch pra­cujú spolu kre­a­tívci, account mana­geri, aj social media brand mana­geri, rešpek­tujú sa navzá­jom a majú sa radi. Vedia, že ten správny nápad a rie­še­nie môže pri­niesť stra­tég aj prog­ra­má­tor.
Vďaka tomuto spá­ja­niu sve­tov sa nám darí pri­chá­dzať s kon­cep­tami a návrhmi, ktoré boli pred­tým oto­čené z rôz­nych uhlov pohľadu a majú okrem hlavy a päty aj šmrnc ino­vá­cie, či už v nápade alebo tech­no­ló­gii.

Fun­gu­jete od roku 2005 a zís­kali ste množ­stvo oce­není. Čo pova­žu­ješ za vaše naj­väč­šie tromfy?

Uff, na toto sa mi ťažko odpo­vedá. Našou úlo­hou je hlavne nájsť rie­še­nia na rôzne výzvy v mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cii zna­čiek a keď sa nám to podarí, spo­kojný kli­ent a skvelé výsledky sú to, čo nás naj­viac teší a za čím stoja naše naj­väč­šie tromfy — naši ľudia.

Zís­ka­va­nie oce­není v súťa­žiach je prí­jemný sekun­dárny efekt našej práce a keďže na polič­kách pri cenách za online kam­pane pri­bú­dajú aj kade­jaké iné, tak sa už ani nedá pove­dať, že to je najmä kvôli vášni v skú­šaní nových vecí alebo tech­no­ló­gií.

Ako vyzerá bežný deň v Triad Adver­ti­sing? Pre­zen­tu­jete sa ako tí, ktorí pra­cujú na zadaní spolu od copy­wri­te­rov až po prog­ra­má­to­rov. Ako vyzerá spo­lu­práca v tíme?

Často je to o roz­ho­vo­roch a rie­šení pro­jektu či kam­pane v spo­loč­nom open office, čo sa “lepí” aj na ľudí, ktorí sa práve venujú nie­čomu inému, ale môžu pris­pieť svo­jím názo­rom alebo nápa­dom.
Veľmi dôle­žité sú aj brains­tor­mingy, kde majú svoje miesto nie­len dvo­j­ičky copy­wri­te­rov a art direc­to­rov, ale aj social media brand mana­ger, ktorý má insighty z prvej ruky (zo sociál­nych sietí a od fanú­ši­kov aj nefa­nú­ši­kov zna­čiek), account mana­ger, ktorý pozná kli­enta, jeho ciele a názory, či kto­koľ­vek ďalší, kto nepozná hra­nice, ale zato je pro­fík vo svo­jej oblasti — či už je to prog­ra­má­tor, ana­ly­tik alebo office mana­ger.

triad-na-konfere
Tvo­rili ste kam­paň pre rôzne známe značky, pro­dukty. Ako pri­stu­pu­jete ku kli­en­tovi? Necháva vám „voľnú ruku“ pri tvorbe alebo do nej výrazne zasa­huje?

Som toho názoru, že úspešné kam­pane a super výsledky môžeme dosiah­nuť vtedy, ak je medzi agen­tú­rou a kli­en­tom par­tner­stvo, spo­lu­práca a každý do toho pris­pieva tým, čo mu ide naj­lep­šie.
Nejasné zada­nie pri­náša síce voľnú ruku, ale veľký risk, že výsle­dok nebude dobrý. Prí­liš málo pries­toru pre agen­túru môže zase zna­me­nať men­šiu moti­vá­ciu ľudí, pre­tože nikto neob­ľu­buje robiť prácu bez pri­da­nej hod­noty.
Naj­lep­šie je nájsť zlatú strednú cestu, ale nie je to ťažké. Také zada­nia sú tak­mer všetky, ktoré od našich kli­en­tov dostá­vame.

Pra­co­vali ste na neja­kej kon­tro­verz­nej reklame? Prij­mete každú zákazku?

Nepri­jali sme nikdy každú zákazku, pri kaž­dom poten­ciál­nom kli­en­tovi alebo ten­dri veľmi zva­žu­jeme, či do toho ísť alebo nie. Nevyh­ráva u nás zvučné meno ani vysoký bud­get, ale poten­ciál značky, ľudia, s kto­rými by sme mali spo­lu­pra­co­vať a hlavne naše kapa­city — ak má ten­der a zís­ka­nie nového kli­enta zna­me­nať pra­vi­delné pono­co­va­nie a víkendy, tak sa poďa­ku­jeme a veríme, že sa s takýmto kli­en­tom stret­neme ešte v budúc­nosti, keď bude situ­ácia priaz­ni­vej­šia.
Kon­tro­verznú reklamu v nega­tív­nom zmysle si žiadnu nepa­mä­tám, za čo by sa naši ľudia nepo­sta­vili, to totiž vonku neuvi­díte. Vlastne, možno bola jedna kam­paň kon­tro­verzná, ale pozi­tívne, pre Bra­ti­slav­ské dob­ro­voľ­nícke cen­trum — Darujte svoje orgány.

bdc-organy

Aký bol váš naj­zau­jí­ma­vejší pro­jekt?

Každý je nie­čím špe­ci­fický a zau­jí­mavý, či je malý alebo veľký, ťažký alebo ľahký, v TV alebo na Face­bo­oku.
Keby som mala za seba pove­dať, z tých pro­jek­tov a kam­paní, o ktoré som sa kedysi ako account mana­ger sta­rala, mi naj­viac utk­veli v pamäti dve.

Jed­nou je mobilná apli­ká­cia Pils­ner Scan­ner, ktorú sme vyví­jali 3/4 roka a na základe neuró­no­vých sietí, GPS a rozo­zná­va­nia farieb odha­ľo­vala, ktoré pivo je nepas­te­ri­zo­vané a kedy bolo dove­zené z pivo­varu.

Dru­hou je kam­paň Roz­prá­vajme sa viac pre O2, ktorá bola skve­lým a neví­da­ným tes­tom, či sa dá uro­biť plno­hod­notná kam­paň bez tele­ví­zie. Okrem toho sme v rámci toho robili per­so­na­li­zo­vané prí­vesky s 3D mode­lom hla­so­vej stopy ľudí — sta­čilo aby nahrali slová, ktoré chceli, aby ich blízki nosili stále pri sebe, napr. ľúbim ťa alebo chý­baš mi. My sme ich dali vytla­čiť na 3D tla­čiarni a poslali im poštou na pamiatku.

Pôso­bíte v Bra­ti­slave aj v Prahe a máte cca 100 zamest­nan­cov. Aké pro­fe­sie u vás nájdu uplat­ne­nie?

Aktu­álne je nás už o pár viac, v Prahe asi 85 a v Bra­ti­slave vyše 50. Náj­dete u nás pozí­cie ako copy­wri­ter, art direc­tor či grap­hic desig­ner, social media brand mana­ger, account mana­ger a account direc­tor, cre­a­tive direc­tor, stra­tég a media plan­ner, prog­ra­má­tor a potom ľudí, ktorí sa sta­rajú o chod agen­túry — naše finanč­níčky, office mana­gerka, ja ako exe­cu­tive direc­tor, mana­ging direc­tor.

Mohla by som sa u vás zamest­nať tre­bárs ja? Rea­gu­jem na text na vašej stránke, kde píšete, že aj keď práve obsa­dzu­jete iné pozí­cie, talenty sú u vás vítané.

Ak si dobrá prog­ra­má­torka, choď na náš web a máš šancu.

A ak náho­dou nie, ale naozaj chceš pra­co­vať u nás, robíš pre to niečo, si makač a máš nad­še­nie aj drive, pár chý­ba­jú­cich skú­se­ností stráca na dôle­ži­tosti a neboj sa ozvať.
Práve kvôli takýmto poten­ciál­nym budú­cim kole­gom máme na webe vždy for­mu­lár a pár otá­zok aj na ľudí, ktorí sa síce práve neho­dia na pozí­ciu, ktorú hľa­dáme, ale stojí za to o nich vedieť.

Čo je pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie na kva­lit­nej reklam­nej kam­pani?

Aby bola pre ľudí pocho­pi­teľná, aby v nich vyvo­lala emó­ciu, o ktorú sa sna­žíme a viedla k sprá­va­niu, ktoré pri­náša výsledky. Ak je k tomu ešte aj vtipná, kre­a­tívna a zapa­mä­ta­teľná, tak to je radosť žiť.

triad-zemegula

Ako dlho pra­cu­jete na jed­nej kam­pani?

Záleží od veľ­kosti kam­pane a aj obrat­nosti kli­enta — ak je to men­šia online kam­paň, ktorá zahŕňa naprí­klad video, pár fotiek ako social media con­tent, lan­ding page a ban­nery, tak pro­duk­cia všet­kého môže trvať už 3 týždne. Čím viac pod­kla­dov treba v rámci kam­pane pri­pra­viť, tým viac času na to potre­bu­jeme. Toto je však iba jeden z prí­kla­dov, sú aj kam­pane, ktoré sú tak zlo­žité a veľké, že ich príp­rava trvá nie­koľko mesia­cov.

Pred spus­te­ním kaž­dej kam­pane je vždy na začiatku zada­nie, na ktoré najprv treba nájsť správne rie­še­nie a nápady a poc­tivo to vybrains­tor­mo­vať, vyškr­tať, roz­viť, znova vyškr­tať, domys­lieť, naski­co­vať, navr­hnúť a odpre­zen­to­vať. Tento pro­ces trvá ide­álne 3 týždne, mini­málne 2 týždne.

Okrem úspeš­nej reklamy sa vám poda­rilo vytvo­riť aj pro­dukty – Sim­ple Task, Mee­ting Watch, Hel­lo­bye, Brac­kets by Triad, Kon­ten­tino. Ako ste sa od kam­paní dostali k pro­duk­tom?

Veľmi pro­zaicky, vždy keď nám niečo pri práci chý­balo alebo nás štvalo, tak sme na to vymys­leli rie­še­nie a naprog­ra­mo­vali si ho. A keď už bolo všetko naprog­ra­mo­vané a pri­šiel čas to pre­po­jiť, vznikla naša dcér­ska firma Brac­kets by TRIAD.

Skús nám jed­not­live pro­dukty skrá­tene popí­sať. Našli si svoj trh?

Brac­kets by TRIAD je firma, ktorá vznikla odde­le­ním časti našich kole­gov prog­ra­má­to­rov, kto­rých baví robiť zlo­ži­tej­šie soft­wa­rové rie­še­nia, pre­pá­ja­nie exis­tu­jú­cich toolov a ich cus­to­mi­zá­cia. Svo­jich prvých kli­en­tov majú ešte z čias TRIADu a nových úspešne zís­ka­vajú stále viac.

brackets-by-triad

Kon­ten­tino je tool pre všet­kých social media mana­ge­rov a mar­ke­té­rov, ktorý chcú mať pre­hľad v pri­pra­vo­va­nom obsahu pre sociálne siete zna­čiek, o ktoré sa sta­rajú.
Je to jed­no­du­chý a intu­itívny social media kalen­dár, ktorý zjed­no­du­šuje prácu najmä vtedy, keď do príp­ravy con­tentu a jeho sch­va­ľo­va­nia vstu­pujú viac ako dvaja ľudia — naprí­klad via­cerí v agen­túre či na strane kli­enta, k tomu gra­fik, korek­tor, pre­kla­da­teľ,…
V Kon­ten­tine si môžete pri­pra­viť prís­pevky na Face­book, Twit­ter, Ins­ta­gram aj Lin­ke­din, vidíte ako budú vyze­rať zve­rej­nené, môže vám k tomu dať feed­back váš super­ví­zor, kli­ent, upra­viť to môže korek­tor, pre­lo­žiť pre­kla­da­teľ. Všetko jed­no­du­cho a pre­hľadne, bez posie­la­nia pia­tich final-fin-fin-uzfin-isto­fi­nal ver­zii doku­men­tov cez email.

kontentino

Sim­ple Task, Mee­ting Watch a Hel­lo­bye zatiaľ exis­tujú iba v beta ver­ziách a pou­ží­vame ich iba my v TRIADe alebo zopár málo našich spria­te­le­ných agen­túr. Skôr či neskôr príde aj na ne rad.

Veľa ľudí vníma reklamu nega­tívne a sú ňou pre­sý­tení. Čo si mys­líte o tomto feno­méne? Pozmení to reklamný prie­my­sel?

Veľa ľudí nemalo rado reklamu už dávno, nie je to feno­mém. Dnes majú aku­rát ľudia viac mož­ností na reklamu rea­go­vať.
Keď beží otravná reklama v tele­ví­zii, odbeh­nete si na WC, vypnete zvuk alebo pre­pnete. Keď sa vám nepáči reklama na inter­nete, nasta­víte si adb­lock alebo napí­šete svoj názor do komen­tára. Preto je nároč­nej­šie uro­biť dobrú online kam­paň, ktorá sa bude ľuďom aj páčiť. Tento tlak na kva­litu je pri­ro­dzený a chal­len­guje aj agen­túry a kli­en­tov.
Ak výsled­kom toho bude veľa pek­nej, vtip­nej a zau­jí­ma­vej reklamy, ktorá ani nebude ako reklama vyze­rať, tak čo lep­šie sa nám všet­kým môže stať?

Ak je reklama pekná vtipná zau­jí­mavá, ako ty cha­rak­te­ri­zu­ješ ide­álnu reklamu, stáva sa, že ľudia rea­gujú, zapa­mä­tajú si dizajn, humor, prí­beh reklamy a značka či pro­dukt idú bokom. Ako pred­chá­dzate tomuto efektu?

Dôle­žité je pome­no­vať správne insighty a k nim nájsť pri­ro­dzené a jed­no­du­ché rie­še­nie či jasnú aso­ciá­ciu, ktoré cie­ľová sku­pina bez prob­lé­mov pochopí do pár sekúnd. Pomôže dosta­točne využí­vať bran­dové prvky, ktoré už ľudia poznajú a vedia si vďaka nim jasne spo­jiť reklamu s pro­duk­tom (nie­kedy stačí claim alebo iba logo a fareb­nosť, či pro­dukt samotný).

triad-inspiration-camp

V čom je práca v reklam­nej agen­túre atrak­tívna pre teba?

Nikdy sa nedá pred­ví­dať dopredu, každý deň, každá kam­paň, každý kli­ent sú iné, zau­jí­mavé a inšpi­ra­tívne. Je to náročná práca, veľmi rýchlo sa mení, a preto žiaľ­bohu alebo chva­la­bohu nevieme, čo super nás čaká budúci týž­deň, ale určite to bude výzva.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj foto­gra­fií: archív Triad Adver­ti­sing

Pridať komentár (0)