Triad Adver­ti­sing — reklam­ná agen­tú­ra, kto­rá pri­ná­ša ino­vá­cie v nápa­doch aj tech­no­ló­gii

Beatrix Rimarčíková / 22. októbra 2016 / Rozhovory

O Triad Adver­ti­sing hovo­ria ich výsled­ky a mno­hé oce­ne­nia. Čo o Tria­de pove­da­la ich výkon­ná ria­di­teľ­ka Maru Mit­lí­ko­vá sa dočí­taš v roz­ho­vo­re.

Maru Mit­lí­ko­vá pôso­bí ako Exe­cu­ti­ve Direc­tor v TRIAD Adver­ti­sing. Maru mi zod­po­ve­da­la na všet­ky moje zve­da­vé otáz­ky ohľa­dom tvor­by reklam­nej kam­pa­ne v roz­ho­vo­re. Dozvieš sa, čo Triad robí, ako vyze­rá ich bež­ný deň, čo pova­žu­jú za svoj tromf ale aj to, či pri­jí­ma­jú všet­ky zákaz­ky. Maru sa tiež pode­li­la o pár výraz­ných kam­pa­ní, kto­ré vytvo­ri­li a aj o infor­má­ciu, kto u nich môže nájsť zamest­na­nie. V Triad Adver­ti­sing sa podie­ľa­jú na prá­ci kre­a­tív­ci spo­lu s mana­žér­mi, nede­lia sa na digi­tál­nych a nedi­gi­tál­nych, rešpek­tu­jú sa a majú sa radi. Že by to bol kon­cept na tvor­bu ide­ál­nej rekla­my?

Ste nezá­vis­lá reklam­ná agen­tú­ra. V čom sa Triad Adver­ti­sing líši od ostat­ných reklam­ných agen­túr, pre­čo by si poten­ciál­ny zákaz­ník mal vybrať vás?

Nede­lí­me sa na kre­a­tív­nych a nek­re­a­tív­nych ľudí, na digi­tál­nych a nedi­gi­tál­nych. V tea­moch pra­cu­jú spo­lu kre­a­tív­ci, account mana­ge­ri, aj social media brand mana­ge­ri, rešpek­tu­jú sa navzá­jom a majú sa radi. Vedia, že ten správ­ny nápad a rie­še­nie môže pri­niesť stra­tég aj prog­ra­má­tor.
Vďa­ka tomu­to spá­ja­niu sve­tov sa nám darí pri­chá­dzať s kon­cep­ta­mi a návrh­mi, kto­ré boli pred­tým oto­če­né z rôz­nych uhlov pohľa­du a majú okrem hla­vy a päty aj šmrnc ino­vá­cie, či už v nápa­de ale­bo tech­no­ló­gii.

Fun­gu­je­te od roku 2005 a zís­ka­li ste množ­stvo oce­ne­ní. Čo pova­žu­ješ za vaše naj­väč­šie trom­fy?

Uff, na toto sa mi ťaž­ko odpo­ve­dá. Našou úlo­hou je hlav­ne nájsť rie­še­nia na rôz­ne výzvy v mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cii zna­čiek a keď sa nám to poda­rí, spo­koj­ný kli­ent a skve­lé výsled­ky sú to, čo nás naj­viac teší a za čím sto­ja naše naj­väč­šie trom­fy — naši ľudia.

Zís­ka­va­nie oce­ne­ní v súťa­žiach je prí­jem­ný sekun­dár­ny efekt našej prá­ce a keď­že na polič­kách pri cenách za onli­ne kam­pa­ne pri­bú­da­jú aj kade­ja­ké iné, tak sa už ani nedá pove­dať, že to je naj­mä kvô­li váš­ni v skú­ša­ní nových vecí ale­bo tech­no­ló­gií.

Ako vyze­rá bež­ný deň v Triad Adver­ti­sing? Pre­zen­tu­je­te sa ako tí, kto­rí pra­cu­jú na zada­ní spo­lu od copy­wri­te­rov až po prog­ra­má­to­rov. Ako vyze­rá spo­lu­prá­ca v tíme?

Čas­to je to o roz­ho­vo­roch a rie­še­ní pro­jek­tu či kam­pa­ne v spo­loč­nom open offi­ce, čo sa “lepí” aj na ľudí, kto­rí sa prá­ve venu­jú nie­čo­mu iné­mu, ale môžu pris­pieť svo­jím názo­rom ale­bo nápa­dom.
Veľ­mi dôle­ži­té sú aj brains­tor­min­gy, kde majú svo­je mies­to nie­len dvo­j­ič­ky copy­wri­te­rov a art direc­to­rov, ale aj social media brand mana­ger, kto­rý má insigh­ty z prvej ruky (zo sociál­nych sie­tí a od fanú­ši­kov aj nefa­nú­ši­kov zna­čiek), account mana­ger, kto­rý pozná kli­en­ta, jeho cie­le a názo­ry, či kto­koľ­vek ďal­ší, kto nepoz­ná hra­ni­ce, ale zato je pro­fík vo svo­jej oblas­ti — či už je to prog­ra­má­tor, ana­ly­tik ale­bo offi­ce mana­ger.

triad-na-konfere
Tvo­ri­li ste kam­paň pre rôz­ne zná­me znač­ky, pro­duk­ty. Ako pri­stu­pu­je­te ku kli­en­to­vi? Nechá­va vám „voľ­nú ruku“ pri tvor­be ale­bo do nej výraz­ne zasa­hu­je?

Som toho názo­ru, že úspeš­né kam­pa­ne a super výsled­ky môže­me dosiah­nuť vte­dy, ak je medzi agen­tú­rou a kli­en­tom par­tner­stvo, spo­lu­prá­ca a kaž­dý do toho pris­pie­va tým, čo mu ide naj­lep­šie.
Nejas­né zada­nie pri­ná­ša síce voľ­nú ruku, ale veľ­ký risk, že výsle­dok nebu­de dob­rý. Prí­liš málo pries­to­ru pre agen­tú­ru môže zase zna­me­nať men­šiu moti­vá­ciu ľudí, pre­to­že nikto neob­ľu­bu­je robiť prá­cu bez pri­da­nej hod­no­ty.
Naj­lep­šie je nájsť zla­tú stred­nú ces­tu, ale nie je to ťaž­ké. Také zada­nia sú tak­mer všet­ky, kto­ré od našich kli­en­tov dostá­va­me.

Pra­co­va­li ste na neja­kej kon­tro­verz­nej rekla­me? Prij­me­te kaž­dú zákaz­ku?

Nepri­ja­li sme nikdy kaž­dú zákaz­ku, pri kaž­dom poten­ciál­nom kli­en­to­vi ale­bo ten­dri veľ­mi zva­žu­je­me, či do toho ísť ale­bo nie. Nevyh­rá­va u nás zvuč­né meno ani vyso­ký bud­get, ale poten­ciál znač­ky, ľudia, s kto­rý­mi by sme mali spo­lu­pra­co­vať a hlav­ne naše kapa­ci­ty — ak má ten­der a zís­ka­nie nové­ho kli­en­ta zna­me­nať pra­vi­del­né pono­co­va­nie a víken­dy, tak sa poďa­ku­je­me a verí­me, že sa s takým­to kli­en­tom stret­ne­me ešte v budúc­nos­ti, keď bude situ­ácia priaz­ni­vej­šia.
Kon­tro­verz­nú rekla­mu v nega­tív­nom zmys­le si žiad­nu nepa­mä­tám, za čo by sa naši ľudia nepo­sta­vi­li, to totiž von­ku neuvi­dí­te. Vlast­ne, mož­no bola jed­na kam­paň kon­tro­verz­ná, ale pozi­tív­ne, pre Bra­ti­slav­ské dob­ro­voľ­níc­ke cen­trum — Daruj­te svo­je orgá­ny.

bdc-organy

Aký bol váš naj­zau­jí­ma­vej­ší pro­jekt?

Kaž­dý je nie­čím špe­ci­fic­ký a zau­jí­ma­vý, či je malý ale­bo veľ­ký, ťaž­ký ale­bo ľah­ký, v TV ale­bo na Face­bo­oku.
Keby som mala za seba pove­dať, z tých pro­jek­tov a kam­pa­ní, o kto­ré som sa kedy­si ako account mana­ger sta­ra­la, mi naj­viac utk­ve­li v pamä­ti dve.

Jed­nou je mobil­ná apli­ká­cia Pils­ner Scan­ner, kto­rú sme vyví­ja­li 3/4 roka a na zákla­de neuró­no­vých sie­tí, GPS a rozo­zná­va­nia farieb odha­ľo­va­la, kto­ré pivo je nepas­te­ri­zo­va­né a kedy bolo dove­ze­né z pivo­va­ru.

Dru­hou je kam­paň Roz­prá­vaj­me sa viac pre O2, kto­rá bola skve­lým a neví­da­ným tes­tom, či sa dá uro­biť plno­hod­not­ná kam­paň bez tele­ví­zie. Okrem toho sme v rám­ci toho robi­li per­so­na­li­zo­va­né prí­ves­ky s 3D mode­lom hla­so­vej sto­py ľudí — sta­či­lo aby nahra­li slo­vá, kto­ré chce­li, aby ich blíz­ki nosi­li stá­le pri sebe, napr. ľúbim ťa ale­bo chý­baš mi. My sme ich dali vytla­čiť na 3D tla­čiar­ni a posla­li im poštou na pamiat­ku.

Pôso­bí­te v Bra­ti­sla­ve aj v Pra­he a máte cca 100 zamest­nan­cov. Aké pro­fe­sie u vás náj­du uplat­ne­nie?

Aktu­ál­ne je nás už o pár viac, v Pra­he asi 85 a v Bra­ti­sla­ve vyše 50. Náj­de­te u nás pozí­cie ako copy­wri­ter, art direc­tor či grap­hic desig­ner, social media brand mana­ger, account mana­ger a account direc­tor, cre­a­ti­ve direc­tor, stra­tég a media plan­ner, prog­ra­má­tor a potom ľudí, kto­rí sa sta­ra­jú o chod agen­tú­ry — naše finanč­níč­ky, offi­ce mana­ger­ka, ja ako exe­cu­ti­ve direc­tor, mana­ging direc­tor.

Moh­la by som sa u vás zamest­nať tre­bárs ja? Rea­gu­jem na text na vašej strán­ke, kde píše­te, že aj keď prá­ve obsa­dzu­je­te iné pozí­cie, talen­ty sú u vás víta­né.

Ak si dob­rá prog­ra­má­tor­ka, choď na náš web a máš šan­cu.

A ak náho­dou nie, ale naozaj chceš pra­co­vať u nás, robíš pre to nie­čo, si makač a máš nad­še­nie aj dri­ve, pár chý­ba­jú­cich skú­se­nos­tí strá­ca na dôle­ži­tos­ti a neboj sa ozvať.
Prá­ve kvô­li takým­to poten­ciál­nym budú­cim kole­gom máme na webe vždy for­mu­lár a pár otá­zok aj na ľudí, kto­rí sa síce prá­ve neho­dia na pozí­ciu, kto­rú hľa­dá­me, ale sto­jí za to o nich vedieť.

Čo je pre vás naj­dô­le­ži­tej­šie na kva­lit­nej reklam­nej kam­pa­ni?

Aby bola pre ľudí pocho­pi­teľ­ná, aby v nich vyvo­la­la emó­ciu, o kto­rú sa sna­ží­me a vied­la k sprá­va­niu, kto­ré pri­ná­ša výsled­ky. Ak je k tomu ešte aj vtip­ná, kre­a­tív­na a zapa­mä­ta­teľ­ná, tak to je radosť žiť.

triad-zemegula

Ako dlho pra­cu­je­te na jed­nej kam­pa­ni?

Zále­ží od veľ­kos­ti kam­pa­ne a aj obrat­nos­ti kli­en­ta — ak je to men­šia onli­ne kam­paň, kto­rá zahŕňa naprí­klad video, pár fotiek ako social media con­tent, lan­ding page a ban­ne­ry, tak pro­duk­cia všet­ké­ho môže trvať už 3 týžd­ne. Čím viac pod­kla­dov tre­ba v rám­ci kam­pa­ne pri­pra­viť, tým viac času na to potre­bu­je­me. Toto je však iba jeden z prí­kla­dov, sú aj kam­pa­ne, kto­ré sú tak zlo­ži­té a veľ­ké, že ich príp­ra­va trvá nie­koľ­ko mesia­cov.

Pred spus­te­ním kaž­dej kam­pa­ne je vždy na začiat­ku zada­nie, na kto­ré najprv tre­ba nájsť správ­ne rie­še­nie a nápa­dy a poc­ti­vo to vybrains­tor­mo­vať, vyškr­tať, roz­viť, zno­va vyškr­tať, domys­lieť, naski­co­vať, navr­hnúť a odpre­zen­to­vať. Ten­to pro­ces trvá ide­ál­ne 3 týžd­ne, mini­mál­ne 2 týžd­ne.

Okrem úspeš­nej rekla­my sa vám poda­ri­lo vytvo­riť aj pro­duk­ty – Sim­ple Task, Mee­ting Watch, Hel­lo­bye, Brac­kets by Triad, Kon­ten­ti­no. Ako ste sa od kam­pa­ní dosta­li k pro­duk­tom?

Veľ­mi pro­zaic­ky, vždy keď nám nie­čo pri prá­ci chý­ba­lo ale­bo nás štva­lo, tak sme na to vymys­le­li rie­še­nie a naprog­ra­mo­va­li si ho. A keď už bolo všet­ko naprog­ra­mo­va­né a pri­šiel čas to pre­po­jiť, vznik­la naša dcér­ska fir­ma Brac­kets by TRIAD.

Skús nám jed­not­li­ve pro­duk­ty skrá­te­ne popí­sať. Našli si svoj trh?

Brac­kets by TRIAD je fir­ma, kto­rá vznik­la odde­le­ním čas­ti našich kole­gov prog­ra­má­to­rov, kto­rých baví robiť zlo­ži­tej­šie soft­wa­ro­vé rie­še­nia, pre­pá­ja­nie exis­tu­jú­cich toolov a ich cus­to­mi­zá­cia. Svo­jich prvých kli­en­tov majú ešte z čias TRIA­Du a nových úspeš­ne zís­ka­va­jú stá­le viac.

brackets-by-triad

Kon­ten­ti­no je tool pre všet­kých social media mana­ge­rov a mar­ke­té­rov, kto­rý chcú mať pre­hľad v pri­pra­vo­va­nom obsa­hu pre sociál­ne sie­te zna­čiek, o kto­ré sa sta­ra­jú.
Je to jed­no­du­chý a intu­itív­ny social media kalen­dár, kto­rý zjed­no­du­šu­je prá­cu naj­mä vte­dy, keď do príp­ra­vy con­ten­tu a jeho sch­va­ľo­va­nia vstu­pu­jú viac ako dva­ja ľudia — naprí­klad via­ce­rí v agen­tú­re či na stra­ne kli­en­ta, k tomu gra­fik, korek­tor, pre­kla­da­teľ,…
V Kon­ten­ti­ne si môže­te pri­pra­viť prís­pev­ky na Face­bo­ok, Twit­ter, Ins­ta­gram aj Lin­ke­din, vidí­te ako budú vyze­rať zve­rej­ne­né, môže vám k tomu dať feed­back váš super­ví­zor, kli­ent, upra­viť to môže korek­tor, pre­lo­žiť pre­kla­da­teľ. Všet­ko jed­no­du­cho a pre­hľad­ne, bez posie­la­nia pia­tich final-fin-fin-uzfin-isto­fi­nal ver­zii doku­men­tov cez email.

kontentino

Sim­ple Task, Mee­ting Watch a Hel­lo­bye zatiaľ exis­tu­jú iba v beta ver­ziách a pou­ží­va­me ich iba my v TRIA­De ale­bo zopár málo našich spria­te­le­ných agen­túr. Skôr či neskôr prí­de aj na ne rad.

Veľa ľudí vní­ma rekla­mu nega­tív­ne a sú ňou pre­sý­te­ní. Čo si mys­lí­te o tom­to feno­mé­ne? Pozme­ní to reklam­ný prie­my­sel?

Veľa ľudí nema­lo rado rekla­mu už dáv­no, nie je to feno­mém. Dnes majú aku­rát ľudia viac mož­nos­tí na rekla­mu rea­go­vať.
Keď beží otrav­ná rekla­ma v tele­ví­zii, odbeh­ne­te si na WC, vypne­te zvuk ale­bo pre­pne­te. Keď sa vám nepá­či rekla­ma na inter­ne­te, nasta­ví­te si adb­lock ale­bo napí­še­te svoj názor do komen­tá­ra. Pre­to je nároč­nej­šie uro­biť dob­rú onli­ne kam­paň, kto­rá sa bude ľuďom aj páčiť. Ten­to tlak na kva­li­tu je pri­ro­dze­ný a chal­len­gu­je aj agen­tú­ry a kli­en­tov.
Ak výsled­kom toho bude veľa pek­nej, vtip­nej a zau­jí­ma­vej rekla­my, kto­rá ani nebu­de ako rekla­ma vyze­rať, tak čo lep­šie sa nám všet­kým môže stať?

Ak je rekla­ma pek­ná vtip­ná zau­jí­ma­vá, ako ty cha­rak­te­ri­zu­ješ ide­ál­nu rekla­mu, stá­va sa, že ľudia rea­gu­jú, zapa­mä­ta­jú si dizajn, humor, prí­beh rekla­my a znač­ka či pro­dukt idú bokom. Ako pred­chá­dza­te tomu­to efek­tu?

Dôle­ži­té je pome­no­vať správ­ne insigh­ty a k nim nájsť pri­ro­dze­né a jed­no­du­ché rie­še­nie či jas­nú aso­ciá­ciu, kto­ré cie­ľo­vá sku­pi­na bez prob­lé­mov pocho­pí do pár sekúnd. Pomô­že dosta­toč­ne využí­vať bran­do­vé prv­ky, kto­ré už ľudia pozna­jú a vedia si vďa­ka nim jas­ne spo­jiť rekla­mu s pro­duk­tom (nie­ke­dy sta­čí claim ale­bo iba logo a fareb­nosť, či pro­dukt samot­ný).

triad-inspiration-camp

V čom je prá­ca v reklam­nej agen­tú­re atrak­tív­na pre teba?

Nikdy sa nedá pred­ví­dať dopre­du, kaž­dý deň, kaž­dá kam­paň, kaž­dý kli­ent sú iné, zau­jí­ma­vé a inšpi­ra­tív­ne. Je to nároč­ná prá­ca, veľ­mi rých­lo sa mení, a pre­to žiaľ­bo­hu ale­bo chva­la­bo­hu nevie­me, čo super nás čaká budú­ci týž­deň, ale urči­te to bude výzva.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj foto­gra­fií: archív Triad Adver­ti­sing

Pridať komentár (0)