Tukan má nový zobák vďaka 3D tla­čiarni

Alexandra Dulaková / 4. septembra 2015 / Tech a inovácie

Bra­zíl­sky tukan pri­šiel o polo­vicu svojho zobáka a vedci mu ho nahra­dili novým zobá­kom vytla­če­ným pomo­cou 3D tla­čiarne.

Zoznámte sa: Tieta je samička tukana, ktorá pochá­dza z Ria de Janiera. Jej tukaní život bol naozaj tra­gický. Našli ju v zúbo­že­nom stave na trhu s divo­kými zvie­ra­tami, kde sa ju paše­ráci sna­žili pre­dať. Je nie­koľko teórii o tom, ako sa jej horná časť zobáku zlo­mila. Naj­čas­tej­šie sa zvie­ratá pora­ňia pri súboji s iným jedin­com, ale v tomto prí­pade je prav­dep­dob­nej­šia ver­zia, ktorá hovorí o zlom zaob­chá­dzaní paše­rá­kov.

Pod­mienky v kto­rých žila boli otrasné. Potravu sa sna­žila pri­jí­mať tak, že si ju hádzala do vzdu­chu a sna­žila sa ju v lete chy­tiť. Pokú­šala som sa o to naprí­klad s pukan­cami, za čo ju dosť uzná­vam. Keby som si ja mala jedlo len tak vyha­dzo­vať do vzru­chu, asi umriem od hladu obko­le­sená jed­lom. Okrem toho, že nemala ako pri­jí­mať potravu, stra­tila aj pri­ro­dzený pros­trie­dok na ochranu proti pre­dá­to­rom.

Pro­jekt: záchrana zobáku

Hneď ako BBC odha­lila smutný prí­beh Tiety, pri­hlá­sila sa Ins­ti­tu­tio Vida Libre, ktorá sa zaoberá sprá­vou voľne žijú­cich zvie­rat, s kon­krét­nym rie­še­ním pre chu­deru Tietu. Táto sku­pina vypro­du­ko­vala prácu troch uni­ver­zít a desia­tok ved­cov. Tím pou­žil naj­nov­šie tech­no­ló­gie 3D tla­čiarne, aby navrhli, naske­no­vali, skon­štru­ovali a neskôr aj pri­po­jili nový zobák na miesto. Zobák bol vytvo­rený z plastu a špe­ciál­neho poly­méru vytvo­re­ného z tzv. Cas­to­rol oil plant. 

Vytvo­riť nový zobák bola pre ved­cov obrov­ská výzva. Spo­jiť záchra­ná­rov, inži­nie­rov a bio­ló­gov za cie­ľom záchrany jed­ného veľmi vzác­neho tukana je úžasné. Naj­väč­šou výzvou v celom pro­jekte bolo spl­niť požia­davku váhy. Tukaní zobák môže vyze­rať ako ťažká oštara, ale v sku­toč­nosti je skladá z veľmi ľah­kého špon­gi­ovi­tého keta­rí­no­vého vlákna. S touto výzvou sa popa­so­vali bri­lan­tne. Nový zobák vážil o niečo menej ako 4 gramy.

Nový začia­tok

27. júla pod­stú­pila Tieta 40 minu­tovú ope­rá­ciu, počas kto­rej pre­behlo všetko ako po masle. Prob­lém nastal len po tom čo sa pacientka zobu­dila a na nový zobák si neve­dela pár dní zvyk­núť

Keď sme ju kŕmili ovo­cím, nový zobák igno­ro­vala. No ako­náhle sme jej začali podá­vať červy a šváby, zobák začala nor­málne využí­vať,” hovorí Roched Seba, ria­di­teľ Ins­ti­tuto Vida Livre. Aký dôvôd na to mala? Ria­di­teľ inšti­tútu to vysvet­ľuje tým, že hmy­zom sa živila pred­tým, ako mala zobák zlo­mený. Keď jej poskytli jej pri­ro­dzenú stravu, pamäť sa akti­vo­vala.

Tieta sa tak vďaka novému zobáku stala opäť samos­tat­nou. Môže pri­jí­mať potravu, či sa dokonca sta­rať o svoje mlá­ďatá a kŕmiť ich. Bohu­žiaľ, ani jej nová pro­téza však samičke neumož­ňuje návrat do voľ­nej prí­rody.

Prí­pa­dov zvie­rat s poško­de­nými telíč­kami kvôli zlému zaob­chá­dza­niu pyt­lia­kov a prie­kup­ní­kov je mnoho. Vo Feb­ru­ári sa obja­vil podobný prí­pad tuka­nej samičky Gre­cie so zlo­me­ným zobá­kom. Dopla­tila na útok sku­piny mla­dí­kov v Kos­ta­rike. Gre­cia je ďašia na rade a čaká na svoj nový zobák. Pred­tým však musí počkať na zaho­je­nie rán po útoku.

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)