Tukan má nový zobák vďa­ka 3D tla­čiar­ni

Alexandra Dulaková / 4. septembra 2015 / Tech a inovácie

Bra­zíl­sky tukan pri­šiel o polo­vi­cu svoj­ho zobá­ka a ved­ci mu ho nahra­di­li novým zobá­kom vytla­če­ným pomo­cou 3D tla­čiar­ne.

Zoznám­te sa: Tie­ta je samič­ka tuka­na, kto­rá pochá­dza z Ria de Janie­ra. Jej tuka­ní život bol naozaj tra­gic­ký. Našli ju v zúbo­že­nom sta­ve na trhu s divo­ký­mi zvie­ra­ta­mi, kde sa ju paše­rá­ci sna­ži­li pre­dať. Je nie­koľ­ko teórii o tom, ako sa jej hor­ná časť zobá­ku zlo­mi­la. Naj­čas­tej­šie sa zvie­ra­tá pora­ňia pri súbo­ji s iným jedin­com, ale v tom­to prí­pa­de je prav­dep­dob­nej­šia ver­zia, kto­rá hovo­rí o zlom zaob­chá­dza­ní paše­rá­kov.

Pod­mien­ky v kto­rých žila boli otras­né. Potra­vu sa sna­ži­la pri­jí­mať tak, že si ju hádza­la do vzdu­chu a sna­ži­la sa ju v lete chy­tiť. Pokú­ša­la som sa o to naprí­klad s pukan­ca­mi, za čo ju dosť uzná­vam. Keby som si ja mala jed­lo len tak vyha­dzo­vať do vzru­chu, asi umriem od hla­du obko­le­se­ná jed­lom. Okrem toho, že nema­la ako pri­jí­mať potra­vu, stra­ti­la aj pri­ro­dze­ný pros­trie­dok na ochra­nu pro­ti pre­dá­to­rom.

Pro­jekt: záchra­na zobá­ku

Hneď ako BBC odha­li­la smut­ný prí­beh Tie­ty, pri­hlá­si­la sa Ins­ti­tu­tio Vida Lib­re, kto­rá sa zaobe­rá sprá­vou voľ­ne žijú­cich zvie­rat, s kon­krét­nym rie­še­ním pre chu­de­ru Tie­tu. Táto sku­pi­na vypro­du­ko­va­la prá­cu troch uni­ver­zít a desia­tok ved­cov. Tím pou­žil naj­nov­šie tech­no­ló­gie 3D tla­čiar­ne, aby navrh­li, naske­no­va­li, skon­štru­ova­li a neskôr aj pri­po­ji­li nový zobák na mies­to. Zobák bol vytvo­re­ný z plas­tu a špe­ciál­ne­ho poly­mé­ru vytvo­re­né­ho z tzv. Cas­to­rol oil plant. 

Vytvo­riť nový zobák bola pre ved­cov obrov­ská výzva. Spo­jiť záchra­ná­rov, inži­nie­rov a bio­ló­gov za cie­ľom záchra­ny jed­né­ho veľ­mi vzác­ne­ho tuka­na je úžas­né. Naj­väč­šou výzvou v celom pro­jek­te bolo spl­niť požia­dav­ku váhy. Tuka­ní zobák môže vyze­rať ako ťaž­ká ošta­ra, ale v sku­toč­nos­ti je skla­dá z veľ­mi ľah­ké­ho špon­gi­ovi­té­ho keta­rí­no­vé­ho vlák­na. S tou­to výzvou sa popa­so­va­li bri­lan­tne. Nový zobák vážil o nie­čo menej ako 4 gra­my.

Nový začia­tok

27. júla pod­stú­pi­la Tie­ta 40 minu­to­vú ope­rá­ciu, počas kto­rej pre­beh­lo všet­ko ako po mas­le. Prob­lém nastal len po tom čo sa pacient­ka zobu­di­la a na nový zobák si neve­de­la pár dní zvyk­núť

Keď sme ju kŕmi­li ovo­cím, nový zobák igno­ro­va­la. No ako­náh­le sme jej zača­li podá­vať čer­vy a švá­by, zobák zača­la nor­mál­ne využí­vať,” hovo­rí Roched Seba, ria­di­teľ Ins­ti­tu­to Vida Liv­re. Aký dôvôd na to mala? Ria­di­teľ inšti­tú­tu to vysvet­ľu­je tým, že hmy­zom sa živi­la pred­tým, ako mala zobák zlo­me­ný. Keď jej poskyt­li jej pri­ro­dze­nú stra­vu, pamäť sa akti­vo­va­la.

Tie­ta sa tak vďa­ka nové­mu zobá­ku sta­la opäť samos­tat­nou. Môže pri­jí­mať potra­vu, či sa dokon­ca sta­rať o svo­je mlá­ďa­tá a kŕmiť ich. Bohu­žiaľ, ani jej nová pro­té­za však samič­ke neumož­ňu­je návrat do voľ­nej prí­ro­dy.

Prí­pa­dov zvie­rat s poško­de­ný­mi telíč­ka­mi kvô­li zlé­mu zaob­chá­dza­niu pyt­lia­kov a prie­kup­ní­kov je mno­ho. Vo Feb­ru­ári sa obja­vil podob­ný prí­pad tuka­nej samič­ky Gre­cie so zlo­me­ným zobá­kom. Dopla­ti­la na útok sku­pi­ny mla­dí­kov v Kos­ta­ri­ke. Gre­cia je ďašia na rade a čaká na svoj nový zobák. Pred­tým však musí počkať na zaho­je­nie rán po úto­ku.

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)