Túto vychy­táv­ku veľ­mi oce­níš počas dlhých zim­ných veče­rov

existuje.sk / 19. septembra 2016 / Zaujímavosti

V Japon­sku vymys­le­li sku­toč­ne naj­lep­ší vyná­lez, kto­rý sprí­jem­ní kaž­dý zim­ný deň. Kotat­su – pri­krýv­ku spo­je­nú so sto­lom a ohrie­va­čom. Čiže to, po čom si kaž­dú zimu už dáv­no túžil a neve­del si, že to exis­tu­je.

Viac takých­to člán­kov náj­deš na existuje.sk.

zdroj člán­ku, foto­gra­fií: existuje.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: quest-for-japan.com

Pridať komentár (0)