Tvor­co­via Vypadni.sk: Poznať vlastnú kra­jinu by malo byť samoz­rej­mos­ťou, Slo­ven­sko je plné úžas­ných miest

Lenka Haringová / 10. november 2016 / Rozhovory

Ako často si lámeš hlavu, čo s voľ­ným časom a keď začneš “goog­liť”, kam by si šiel, zaba­líš to ešte skôr ako niečo náj­deš a ideš na pivo? Vypadni.sk! je appka, ktorá ti nedo­volí sedieť doma a nájde ti to pravé v tvo­jom okolí. 

Vypadni.sk zhro­maž­ďuje infor­má­cie o prí­rode, pamiat­kach a zau­jí­ma­vos­tiach na jed­nom mieste, a to atrak­tív­nym spô­so­bom pomo­cou inte­rak­tív­nej mapy, ktorá umož­ňuje plá­no­vať výlety na sobotné popo­lud­nie, víkendy alebo nie­koľ­ko­dňové dovo­lenky na Slo­ven­sku. Vznikla hlavne s myš­lien­kou vytvo­re­nia ces­to­va­teľ­ského por­tálu, ktorý poskytne pou­ží­va­te­ľom kom­pletný infor­mačný ser­vis, rýchlo a ľahko.

mapa

Tvor­co­via Jozef Lukáč a Pat­rik Drugda sa začali zaobe­rať danou témou na základe vlast­nej potreby a krát­keho pries­kumu záujmu oko­lia. Svoje myš­lienky a nápady pre­tvo­rili do prvej verej­nej ver­zie webo­vej stránky, po kto­rej nasle­do­vala mobilná apli­ká­cia. Keďže ces­to­va­nie a spoz­ná­va­nie nových vecí zau­jíma asi kaž­dého, popý­tali sme sa práve Jozefa Lukáča, ako to celé vzniklo a ako to celé fun­guje.
DSC01846

Vieme, že ste nad­šení ces­to­va­te­lia a vyznáte sa naj­lep­šie najmä v oblasti Slo­ven­ska. Ako vám vlastne napadla myš­lienka vytvo­riť Vypadni.sk ?

Zo všet­kých strán sme počú­vali, aké je Slo­ven­sko nád­herné a čo všetko tu máme, ale keď sa začnete bliž­šie zau­jí­mať, kde tie nád­herné miesta sú, zrazu zis­títe, že vám to presne nikto nepo­vie. Máme Tatry, Slo­ven­ský raj, Malá — Veľká Fatra. Ale čo tam hľa­dať, kam ísť a čo tam môžete vidieť sme väč­ši­nou zis­tili až na mieste. Tak prečo si to neuľah­čiť? Nájsť si uby­to­va­nie, naplá­no­vať si zau­jí­mavé miesta a turis­tické trasy už doma, všetko na jed­nom mieste alebo cez jednu apli­ká­ciu. Takýto kom­plexný ser­vis s kom­plet­nými infor­má­ciami vám nepos­kytne nikto iný.

Viedla nás k tomu aj naša pohodl­nosť. Nech­celi sme sa stre­so­vať na dovo­lenke a potom doma ľuto­vať, že sme nevi­deli nád­herné loka­lity, aj keď sme boli kúsok od nich. Dnes si miesta, ktoré nás zau­jali, vybe­rieme cez webový por­tál alebo v jed­nej z mobil­ných apli­ká­cií Vypadni.sk a ak sa zmení na dovo­lenke poča­sie, nie je nič jed­no­duch­šie ako pou­žiť mobilnú apli­ká­ciu a nájsť si zau­jí­mavé miesta vo svo­jom okolí.

castle-ruins-1479649_1920

Aké boli začiatky? Určite to zabralo veľa času a námahy, vybu­do­vať takú super pomôcku pre ces­to­va­teľa.

Stre­tá­vali sme sa na pive, tam sa rodia naj­lep­šie nápady :-). Len si ich treba zapi­so­vať. Začali sme v roku 2013 a mali sme len veľmi zahmlenú pred­stavu o tom, čo nás čaká. Našťas­tie sme mali v tíme člo­veka, ktorý mal skú­se­nosti s prá­cou na IT pro­jek­toch. Vyšpe­ci­fi­ko­vali sme si obsah a základné fun­kcie, na kto­rých chceme pro­jekt posta­viť tak, aby bol atrak­tívny pre pou­ží­va­te­ľov, pri­tom nás finančne nezru­ino­val a aby práca prog­ra­má­tora netrvala 2 roky, než vôbec niečo spus­tíme. Na začiatku sme mali veľké šťas­tie, že sme natra­fili na prog­ra­má­tora Mariána Koš­ťála, ktorý bol ochotný sa v tom čase bez­platne veno­vať nášmu pro­jektu, za čo som mu veľmi vďačný.

Hrdý som aj na to, že všetko sme si vytvo­rili sami, od wiref­ra­mov až po funkčný web. Všetko sme mali v našich rukách, nič sme neza­dá­vali externe okrem Android apli­ká­cie a dnes už je prog­ra­má­tor tejto apli­ká­cie súčas­ťou nášho tímu. Samoz­rejme sme sa učili na vlast­ných chy­bách, ale keď sa pozriete na web a apli­ká­cie, ktoré máme dnes, vidím že sme všetci pre­šli veľký kus cesty.

Keď ste už vytvo­rili web, oča­ká­vali ste úspech, akému sa tešíte v dneš­ných dňoch? Určite bolo treba pre­ko­nať množ­stvo pre­ká­žok.

Na začiatku si nepri­púš­ťate mož­nosť neús­pe­chu. Aspoň u mňa to tak bolo. Čo však dnes viem je to, že roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom je odhod­la­nie a vytrva­losť a často aj tvrdo­hla­vosť. Sú však chvíle, kedy aj nám už dochá­dza dych. Vtedy si treba pove­dať, že svet sa nezrúti a ak sme neus­peli, aspoň sme do toho dali naozaj všetko. Určite si však treba vybrať to, čo vás baví. Pri­pravte sa na to, že budete zaspá­vať a vstá­vať s tým, čo všetko treba vyrie­šiť, zaria­diť, dotiah­nuť a budú to veci, ktoré vás abso­lútne neba­via a nezau­jí­majú, ale musíte ich vyrie­šiť.

Tiež stret­nete množ­stvo ľudí, ktorí vám nasľu­bujú hory doly a nako­niec zis­títe, že to všetko boli len reči a sľuby, ktoré sa nikdy nena­pl­nia. Na to všetko treba byť pri­pra­vený. Neviem či môžeme hovo­riť o úspe­chu ale čo viem potvr­diť je, že sme v rámci Slo­ven­ska vybu­do­vali jedi­nečný pro­jekt, za kto­rým stoja výni­moční ľudia. Tým nemys­lím seba ale všet­kých, ktorí na pro­jekte par­ti­ci­po­vali a ešte stále ho úspešne vyví­jajú, začo im veľmi ďaku­jem.

tatry-998433_1920

Po úspeš­nom zvlád­nutí začiat­kov, aká je prie­merná denná náv­štev­nosť stránky a mobil­nej appky? Šta­tis­tiky stú­pajú asi najmä v období let­ných práz­dnin, či?

Android apli­ká­ciu si stiahlo od jej vzniku viac ako 55 000 uží­va­te­ľov v súčas­nosti máme viac ako 25 000 aktív­nych pou­ží­va­te­ľov na plat­forme Android. iOS apli­ká­cia má viac než 7000 stia­hnutí a Win­dows phone má viac ako 3 000 pou­ží­va­te­ľov. V súčas­nosti web nav­štívi pri­bližne 2000 ľudí denne. Náv­štev­nosť stúpa aj vďaka neus­tá­lemu vývoju. Od vzniku por­tálu nebol jediný mesiac v roku, kedy sme nevy­ví­jali a nez­do­ko­na­ľo­vali. Ak nepra­cu­jete na vývoji, zna­mená to, že už nemáte chuť posú­vať vlastné hra­nice, a to nám nikdy nechý­balo, aj keď to bolo často za obe­to­va­nie našich finan­cií, voľ­ného času alebo dovo­lenky.

Ľudia majú mož­nosť pri­dá­vať nové miesta. Nájdu sa vôbec také, ktoré ste dopo­siaľ nepoz­nali?

Mys­lel som si, že rýchlo napl­níme data­bázu objek­tov a budeme musieť vymýš­ľať, čo ďalej. Dnes viem, že by sme na dopĺňa­nie data­bázy potre­bo­vali ešte ďal­ších dvoch ľudí a aj tak by to trvalo ešte veľmi dlho, než by sme napl­nili chý­ba­júce kate­gó­rie. Je úžasné, aké miesta náj­dete na Slo­ven­sku. Možno to už nie sú miesta, kde strá­vite celú dovo­lenku, ale majú veľký lokálny význam a prečo ich nenav­ští­viť, keď idete okolo alebo si k nim uro­biť výlet. Aký má význam cho­diť 5-krát do roka na vodo­pád Skok, keď môžete nav­ští­viť Murán­sku pla­ninu, tera­so­vité políčka v Hri­ňo­vej a mnoho iných nád­her­ných miest. Tatry sú fas­ci­nu­júce a mož­nosti turizmu sú tam naj­roz­vi­nu­tej­šie, ale to nie je celé Slo­ven­sko.

shoes-1110289_1920

Sú miesta, ktoré by mal vidieť každý Slo­vák? Pop­rí­pade, aké sú vaše najob­ľú­be­nej­šie?

Miesta, ktoré by mal každý nav­ští­viť sú tie naj­zná­mej­šie. Patrí to k vše­obec­nému roz­hľadu a netýka sa to len turis­tov. Poznať vlastnú kra­jinu a aspoň tro­chu his­tó­rie by malo byť samoz­rej­mos­ťou. Moje najob­ľú­be­nej­šie miesta sú všetky, kde sa cítim prí­jemne a nemusí to byť len v nád­her­ných hor­ských sce­né­riách. Po dlhom dni povzbudí aj pre­chádzka popri Váhu a mož­nosť vypnúť kde­koľ­vek v prí­rode. A ak chcete tipy na zau­jí­mavé miesta, musím vás odká­zať na náš web alebo apli­ká­ciu Vypadni.sk. Tam náj­dete presne to, čo hľa­dáte.

Popri neus­tá­lom zlep­šo­vaní ste pri­pra­vili upg­rade apli­ká­cie. Čo presne obsa­huje?

Veľmi sa teším z tohto upg­radu, je to obrov­ský krok dopredu a išli sme k nemu veľmi dlho. O to viac som šťastný a môžem už dnes potvr­diť, že sme tento bod dosiahli. Súčas­ťou apli­ká­cie Vypadni.sk je aj záznam trasy, čím sa dostá­vame na úro­veň šport-tes­te­ro­vých apli­ká­cií. Vybe­riete si akti­vitu beh, inline, turis­tika, hor­ský bicy­kel… Potom si spus­títe nahrá­va­nie trasy a dostá­vate k tomu kom­pletné infor­má­cie — rých­losť, pre­vý­še­nie, vzdia­le­nosť… Počas vášho výletu alebo špor­to­vej akti­vity samoz­rejme fotíte a foto­gra­fie sa vám ukla­dajú do vášho pro­filu na Vypadni.sk. Máte kom­pletný turis­tický aj špor­tový den­ník k dis­po­zí­cii s foto­gra­fiami a všet­kými infor­má­ciami o vašom výkone, ktoré potre­bu­jete. Všetky infor­má­cie máte na svo­jom pro­file, kom­pletné výlety a foto­gra­fie môžete zdie­ľať s ostat­nými uží­va­teľmi. Môžete vyzý­vať pria­te­ľov na pre­teky a porov­ná­vať si výsledky. Pri­pra­vu­jeme aj súťaže o zau­jí­mavé ceny pre najak­tív­nej­ších pou­ží­va­te­ľov.

Neroz­mýš­ľate nad roz­ší­re­ním pre zahra­ni­čie?

Pre­kla­dom Android apli­ká­cie a roz­ší­re­ním o šport-tes­te­rové fun­kcie oslo­víme aj zahra­nič­ných pou­ží­va­te­ľov, čím por­tál Vypadni.sk naberá medzi­ná­rodné roz­mery. Preto pri­pra­vu­jeme ešte jednu ver­ziu webu s anglic­kým, resp. medzi­ná­rod­ným náz­vom. Už dnes máme vyti­po­vané oko­lité kra­jiny kde začneme s mapo­va­ním prí­rod­ných a his­to­ric­kých pamia­tok tak, ako sme to robili na Slo­ven­sku. Už hneď na začiatku však doká­žeme ponúk­nuť kom­pletný ser­vis, ktorý sme vyví­jali v slo­ven­ských pod­mien­kach. Uví­tali by sme samoz­rejme aj pomoc inves­tora, keďže celý pro­jekt sa stále roz­rastá a v našom prí­pade už ťažko hovo­riť o riziku, keďže sme zohraný tím ľudí, ktorí spo­lu­pra­cujú už viac ako tri roky a naše výsledky je možno vidieť. Nie sme v štá­diu, že dajte mi peniaze a my vám možno niečo vytvo­ríme. My pôj­deme svo­jou ces­tou, či už sa inves­tor nájde alebo nie. Tvrdo­hla­vosť a vytrva­losť, ako som na začiatku spo­mí­nal, tie nám nechý­bajú.

Každý jeden, kto pre­číta člá­nok musí pohľa­dať vychy­távky vo svo­jom okolí a VYPAD­NÚŤ! Napíš do komentu, kam sa vybe­rieš.

Zdroj foto­gra­fií: vypadni.sk

Pridať komentár (0)