Tvrdo­hla­vé a rebe­lu­jú­ce deti majú väč­šiu šan­cu, že budú v dospe­los­ti dob­re zará­bať

Ľubica Račeková / 14. februára 2016 / Zaujímavosti

Deti sú od malič­ka uče­né, aby poslú­cha­li pra­vid­lá a plni­li povin­nos­ti, kto­ré im dajú ich rodi­čia a uči­te­lia. No je to správ­ne?

Pod­ľa novej štú­die, veľ­mi nie. Zis­ti­lo sa v nej totiž, že deti, kto­ré sú tvrdo­hla­vé a majú sklo­ny k rebé­lii dosa­hu­jú v budúc­nos­ti v ich prá­ci lep­šie finanč­né výsled­ky. Prá­ve poru­šo­va­nie rodi­čov­ských pra­vi­diel je vraj naj­väč­ší indi­ká­tor, kto­rý vedie k tomu, že tie­to deti v budúc­nos­ti budú zará­bať viac ako tí, kto­rí sú posluš­ní.

Tvrdohlavé dieťa

foto: glitterpopupparties.com

Štú­dia sa zame­ria­va­la na inte­li­gen­ciu detí, na ich záze­mie, sociál­ny sta­tus, na ich návy­ky doma aj v ško­le.
Výskum­ní­ci skú­ma­li zázna­my 3000 detí z roku 1968 a porov­na­li ich so súčas­ným sta­vom ľudí, teda o tak­mer 50 rokov neskôr. Zozbie­ra­li poznat­ky o ľuďoch, o kto­rých boli robe­né zázna­my a priš­li so spo­mí­na­ným zis­te­ním. Tí, kto­rí boli ako deti tvrdo­hla­ví, nepo­čú­va­li sle­po prí­ka­zy a všet­ky pra­vid­lá, zará­ba­jú v súčas­nos­ti viac a majú lep­šie pra­cov­né mies­ta.

Mys­lí­me si, že zará­ba­jú viac, pre­to­že si od det­stva vede­li zastať svoj názor a domi­nan­tnosť im zosta­la,” vyjad­ri­li sa výskum­ní­ci. Títo ľudia nikdy nema­li prob­lém s vyjad­ro­va­ním svo­jich vlast­ných záuj­mov a ich pre­sa­de­ním. Doká­žu sa posta­viť sami za seba. Nie­ke­dy však môžu zará­bať viac aj pre­to, že poru­šu­jú pra­vid­lá a robia veci, kto­ré nie sú úpl­ne v súla­de s etic­kým sprá­va­ním.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Luis Mari­na — flickr

Pridať komentár (0)