Tvrdo­hlavé a rebe­lu­júce deti majú väč­šiu šancu, že budú v dospe­losti dobre zará­bať

Ľubica Račeková / 14. februára 2016 / Zaujímavosti

Deti sú od malička učené, aby poslú­chali pra­vidlá a plnili povin­nosti, ktoré im dajú ich rodi­čia a uči­te­lia. No je to správne?

Podľa novej štú­die, veľmi nie. Zis­tilo sa v nej totiž, že deti, ktoré sú tvrdo­hlavé a majú sklony k rebé­lii dosa­hujú v budúc­nosti v ich práci lep­šie finančné výsledky. Práve poru­šo­va­nie rodi­čov­ských pra­vi­diel je vraj naj­väčší indi­ká­tor, ktorý vedie k tomu, že tieto deti v budúc­nosti budú zará­bať viac ako tí, ktorí sú poslušní.

Tvrdohlavé dieťa

foto: glitterpopupparties.com

Štú­dia sa zame­ria­vala na inte­li­gen­ciu detí, na ich záze­mie, sociálny sta­tus, na ich návyky doma aj v škole.
Výskum­níci skú­mali záznamy 3000 detí z roku 1968 a porov­nali ich so súčas­ným sta­vom ľudí, teda o tak­mer 50 rokov neskôr. Zozbie­rali poznatky o ľuďoch, o kto­rých boli robené záznamy a prišli so spo­mí­na­ným zis­te­ním. Tí, ktorí boli ako deti tvrdo­hlaví, nepo­čú­vali slepo prí­kazy a všetky pra­vidlá, zará­bajú v súčas­nosti viac a majú lep­šie pra­covné miesta.

Mys­líme si, že zará­bajú viac, pre­tože si od det­stva vedeli zastať svoj názor a domi­nan­tnosť im zostala,” vyjad­rili sa výskum­níci. Títo ľudia nikdy nemali prob­lém s vyjad­ro­va­ním svo­jich vlast­ných záuj­mov a ich pre­sa­de­ním. Dokážu sa posta­viť sami za seba. Nie­kedy však môžu zará­bať viac aj preto, že poru­šujú pra­vidlá a robia veci, ktoré nie sú úplne v súlade s etic­kým sprá­va­ním.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Luis Marina — flickr

Pridať komentár (0)