Twit­ter poku­kuje po SoundC­loud

Šandi / 20. máj 2014 / Tools a produktivita

Twit­ter údajne zva­žuje kúpi úlo­žisko audio nahrá­vok SoundC­loud, píše maga­zín Recode, kto­rému to potvr­dili zdroje blízke obom spo­loč­nos­tiam. Pre Twit­ter by to bola dote­raz naj­väč­šia akvi­zí­cia. Nedávna 60 mili­onová inves­tí­cia ohod­no­tila nemeckú službu na 700 mili­ó­nov dolá­rov. Naj­väč­ším obcho­dom bol zatiaľ 300 mili­onový nákup reklam­ného star­tupu MoPub.

SoundC­loud je známy ako You­Tube pre audio. Ide o bez­platné úlo­žisko pre audio súbory, ktoré môžete zdie­ľať s kama­rátmi alebo cez zvláštny pre­hrá­vač vkla­dať na vlastný web. Služba vznikla v roku 2008 v Ber­líne, kde ju zalo­žili Ale­xan­der Ljung a Eric Wahl­forss. Od tej doby naz­bie­rala naj­me­nej 250 mili­ó­nov uží­va­te­ľov-poslu­chá­čov.

Služba fun­guje s tromi účtamo. Pri bez­plat­nom môžete nahrať len dve hodiny záznamu. Pri účte Pro sú to 4 hodiny, no stojí 3 eurá mesačne alebo 29 eur ročne. Neob­me­dzený pries­tor — Unli­mi­ted — stojí 9 eur mesačne alebo 99 eur ročne. Vyš­šie účty majú tiež lep­šie šta­tis­tiky a nástroje pre správu nahrá­vok. Počú­va­nie je, mimo­cho­dom, vždy zadarmo a neob­me­dzené.

Twit­ter sa už do hudob­ných vôd pus­til vlani so služ­bou Music, v kto­rej odpo­rú­čal hudbu na rôz­nych sie­ťach, okrem iného aj na SoundC­loud. Lenže neus­pela. Nestihla sa totiž dostať ani mimo USA, pre­tože tamojší pou­ží­va­te­lia hlá­sili nezá­u­jem. Preto ju nedávno Twit­ter ukon­čil.

Pridať komentár (0)