Týchto 12 exo­tic­kých des­ti­ná­cií si môžu dovo­liť aj štu­denti

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 2. augusta 2016 / Zaujímavosti

Exo­tika sa často spája s luxu­som a dra­hými hotelmi, no vôbec to tak nemusí byť. Exo­tická dovo­lenka a kul­túra sa dajú vychut­nať aj za menej peňazí. Táto správa určite poteší všet­kých štu­den­tov.

Thaj­sko

KhaoPhingKanThailand-768x432

foto: lifehack.org

Ak cheš svoje peniaze minúť naozaj hod­notne nav­štív Bang­kok. Jedlo a uby­to­va­nie sú tu oveľa lac­nej­šie ako v oko­li­tých mies­tach Thaj­ska a je to tu aj zau­jí­ma­vej­šie, naprí­klad taký Khao Phing Kan na foto­gra­fii, známy tiež ako ostrov Jamesa Bonda. Tak­tiež sa tu veľmi ľahko dosta­neš k tig­rom.

Indo­né­zia

ubud-768x512

foto: flickr.com / Arian Zwe­gers

Možno budeš prek­va­pený tým, že Indo­né­zia je štvr­tou naj­ľud­na­tej­šou kra­ji­nou sveta. Žije tu pri­bližne 240 mili­ó­nov ľudí. Indo­né­ziu tvorí nie­koľko malých ostro­vov a ponúka úplne inú sce­né­riu na akú sme zve­daví. Obdi­vo­vať môžeš obrov­ské vul­kány alebo aj tra­dičné tanečné vystú­pe­nie Legongu.

Malaj­zia

batucaves-768x512

foto: flickr.com / Hadi Zaher

Kuala Lum­pur je jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších des­ti­ná­cií a pokiaľ sa neroz­hod­neš zostať v luxus­nom hoteli, dá sa to finančne zvlád­nuť. Nav­ští­viť môžeš jas­kyne Batu na foto­gra­fii alebo zažiť rôzne výlety v zau­jí­ma­vých sce­né­riách.

Fili­píny

puertoprincesaundergroundriver-768x512

foto: flickr.com / Shan­kar S.

Fili­píny sú vo vše­obec­nosti skve­lou des­ti­ná­ciou pre mno­hých ces­to­va­te­ľov. V ponuke sú sku­točne lacné potá­pa­nia, pláže, známe ryžové terasy v mes­tečku Banaue, aktívna sopka Mayon či výlet cez Puerto Prin­cesa čo je pod­zemná rieka a jeden zo sied­mich zázra­kov prí­rody. Na deň nemi­nieš ani 20 eur.

Albán­sko

albania-768x524

foto: flickr.com / Visi­onn Photo

Aj keď toto nie je možno prvá kra­jina, ktorá ti napadne pri slove „exo­tická“, no aj tak má čo ponúk­nuť. V Albán­sku sú ceny nízke a okrem kul­túry si môžeš užiť aj krásne pláže, ako je naprí­klad táto nazý­vaná Ksa­mil.

Bul­har­sko

7432772486_e6ed809ac4_b-768x510

foto: flickr.com/ Den­nis Jar­vis

Ďal­šou výcho­do­európ­skou kra­ji­nou kde miniiš naozaj málo je práve Bul­har­sko. Nav­ští­viť môžeš naprí­klad Plov­div, kde môžeš vidieť rím­ske ruiny. Oproti plá­žam je to prí­jemná zmena.

Grécko

parthetnonacropolis-768x489

foto: flickr.com / Chris­tos Lou­fo­pou­los

Eko­no­mická kríza v Grécku sprí­stup­nila túto kra­jinu najmä štu­den­tom. Turiz­mom im však môžete aj pomôcť. Ak si fanú­ši­kom gréc­keho jedla alebo chceš vidieť his­to­rické pamiatky ako naprí­klad Pant­heón, teraz je tá správna chvíľa.

Por­tu­gal­sko

DSC_6447

foto: flickr.com / Pedro Ribe­iro Simoes

Ďal­šou finančne naozaj prí­stup­nou kra­ji­nou je práve Por­tu­gal­sko. Naj­po­pu­lár­nej­šími sú najmä mestá Lisa­bon a Porto. Vychut­nať si môžeš dobré víno a aj úžasný západ slnka.

Ekvá­dor

galapagos-768x501

foto: flickr.com / blin­king idiot

Ak chceš rela­xo­vať na pláži, zažiť exo­tickú kul­túru alebo sa naučiť tro­chu po špa­niel­sky, nav­štív Ekvá­dor. Nie je tu vysoká kri­mi­na­lita, takže o svoju bez­peč­nosť sa báť nemu­síš. Popu­lár­nym mies­tom sú ostrovy Gala­págy, najmä kvôli neoby­čaj­ným výhľa­dom.

Uru­guay

estancia-768x347

foto: flickr.com / John­Seb

Pova­žuje sa za naj­mo­der­nejší v Juž­nej Ame­rike a takisto za naj­bez­peč­nejší. Zažiť môžeš život hlav­ného mesta Mon­te­vi­deo, ale aj oddych na pláži. Pek­ným výle­tom môže byť aj náv­števa ran­čov Estan­cia.

Peru

macchupichu-768x576

foto: flickr.com / Jorge Gobbi

Kra­jina Inkov ponúka množ­stvo z ich his­tó­rie. Ak rád obja­vu­ješ minu­losť, Peru je jedno z naj­lep­ších miest, ktoré môžeš nav­ští­viť. Je to však výborná des­ti­ná­cia tak­tiež pre sur­fe­rov alebo fanú­ši­kov plá­žo­vého života.

India

indianspices

foto: flickr.com / Den­nis Yang

India je jed­nou z naj­lac­nej­ších kra­jín sveta a ponúka výborné jedlo a tak­tiež veľmi priaz­nivé uby­to­va­nie najmä pre peňa­ženky. Je obrov­ská a zažiť tu môžeš, okrem tra­dič­nej, zau­jí­ma­vej kul­túry, naozaj množ­stvo vecí.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr.com / Shan­kar S.

Pridať komentár (0)