Týchto 8 vecí by si mal uro­biť ešte pred ôsmou ráno

Simona Hanzelová / 20. november 2016 / Tools a produktivita

Osvo­je­nie si doko­na­lej ran­nej rutiny nie je jed­no­du­ché. Ak ale každé ráno uro­bíš tieto veci, nebude zále­žať na tom, aký bude zvy­šok tvojho dňa, pre­tože to naj­dô­le­ži­tej­šie budeš mať už za sebou. Budeš sa krok po kroku pri­bli­žo­vať svo­jim snom. Bude sa ti lep­šie dariť v práci, vo vzťa­hoch, budeš šťast­nejší, odváž­nejší, seba­ve­do­mejší a tvoj život sa čoskoro zmení.

Život je rýchly. A spl­niť si všetky svoje sny sa v tak krát­kom čase, ktorý máme k dis­po­zí­cií, môže zdať nemožné. Ak každý deň cie­lene nepra­cu­ješ na dosa­ho­vaní svo­jich cie­ľov, tvoj čas sa iba stráca kdesi v kolo­behu kaž­do­den­ných povin­ností. A než sa naz­dáš, budeš starý a nevládny, a budeš pre­mýš­ľať, kam sa vše­tok tvoj čas podel. Ako sa teda posu­núť vpred?

V prvom rade, tento člá­nok je určený na to, aby ťa povbu­dil k pre­hod­no­te­niu svojho prí­stupu k životu. Aby ti pomo­hol tvoj život zjed­no­du­šiť a pri­nú­til ťa sústre­diť sa na tie naj­pod­stat­nej­šie veci. Pre­tože životy väč­šiny ľudí sú veľa­krát — bohu­žiaľ — pre­pl­nené nepod­stat­nými, ba až tri­viál­nymi vecami. Preto mnohí z nich nemajú čas vybu­do­vať čokoľ­vek zmys­lu­plné. Sú v takz­va­nom móde pre­ží­va­nia — iba pre­ží­vajú zo dňa na deň. Si v ňom aj ty?

tumblr_mzkwaqmpl61qcmiu9o1_500

zdroj: 65.media.tumblr.com

Minulá gene­rá­cia zvykla žiť podľa pod­mie­nok a oča­ká­vaní iných. A mnoho ľudí tak žije dodnes, pre­tože je to jediná ide­oló­gia, kto­rej boli naučení. Avšak ty si ten, kto určuje svoj osud. Ty si zaň zod­po­vedný. Ty sa roz­ho­du­ješ. Ty sa musíš roz­hod­núť, pre­tože ak to neuro­bíš ty, urobí to nie­kto iný.

S touto krát­kou ran­nou ruti­nou sa tvoj život rýchlo zmení k lep­šiemu. Môže sa to zdať ako cel­kom dlhý zoznam, ale v krát­kosti je cel­kom jed­no­du­chý:

  • vstaň
  • pohni sa
  • daj svojmu telu to správne jedlo
  • pri­prav sa
  • inšpi­ruj sa
  • zís­kaj per­spek­tívu
  • urob niečo pre to, aby si sa pohol dopredu

Tak teda poď na to:

Dopraj si 7 a viac hodín spánku

Spá­nok je pre tvoje telo rov­nako dôle­žitý ako jedlo a voda. Napriek tomuto faktu si ho milióy ľudí kažo­denne nedop­rajú tak, ako by mali. Až 40 per­cent dospe­lých ľudí zažíva nie­koľko dní v mesiaci takú ospa­losť počas dňa, ktorá zasa­huje do ich kaž­do­den­ných akti­vít. Pri­tom zdravý spá­nok pomáha naprí­klad zlep­šo­vať pamäť a sústre­de­nie, zmier­ňuje stres a dep­re­siu, pre­dl­žuje život a zvy­šuje kre­a­ti­vitu. A to predsa chceš, nie? Ak nedo­dr­žíš tento bod, zvy­šok článku ti je nanič. Pamä­taj na to, že dosta­tok spánku je základ.

hand of woman meditating in a yoga pose on beachzdroj: i.huffpost.com

Modli sa a medi­tuj

Po pre­bu­dení zo zdra­vého a pokoj­ného spánku sú mod­litba alebo medi­tá­cia ďal­ším kľú­čo­vým bodom dňa. Pomôžu ti vyčis­tiť myseľ a zorien­to­vať sa sme­rom k pozi­tív­nemu. Vďaka medi­tá­cií či mod­litbe budeš schopný inten­zív­nej­šie pre­cí­tiť vďač­nosť za všetko, čo už v živote máš. Vďač­nosť zna­mená hoj­nosť mysle. A keď pre­mýš­ľaš vo veľ­kom, otvo­ria sa ti dvere neob­me­dze­ných mož­ností a prí­le­ži­tostí. Pre­tože ľudia sú ako mag­nety. Keď si vďačný za to, čo už máš, pri­tiah­neš do života viac toho pozi­tív­neho a dob­rého. Vďač­nosť je nákaz­livá a môže byť pre teba tým naj­dô­le­ži­tej­ším kľú­čom úspe­chu. Preto ak sa dosta­neš každé ráno do stavu vďač­nosti, pri­tiah­neš k sebe to naj­lep­šie, čo ti svet ponúka.

Ťažká fyzická akti­vita

Napriek tomu, že naše telo a myseľ potre­bujú pre správne fun­go­va­nie pra­vi­delnú fyzickú akti­vitu, mnoho ľudí tento fakt zaned­báva. Ak chceš pat­riť medzi zdra­vých, šťast­ných a pro­duk­tív­nych ľudí, mal by si každý deň nájsť aspoň zopár minút na fyzickú akti­vitu. Nemu­síš sa kvôli tomu zavrieť do posilky alebo do fitka, pros­peje ti aj beh, dlhá pre­chádzka, či práca v záh­radke. Je iba na tebe, čo pre­fe­ru­ješ. Jed­no­du­cho len dostaň svoje telo do pohybu. Cvi­če­nie zni­žuje dep­re­siu, úzkosť a stres. Ak sa o svoje telo nebu­deš sta­rať, utr­pia tým aj ďal­šie oblasti tvojho života.

Man runningzdroj: selectword.com

Každé ráno kon­zu­muj 30 gra­mov biel­ko­vín

Donald Lay­man, pro­fe­sor výživy, odpo­rúča na raňajky kon­zu­má­ciu aspoň 30-tich gra­mov biel­ko­vín. Podobný názor zdieľa aj Tim Fer­riss vo svo­jej knihe Štvor­ho­di­nové telo. Potra­viny bohaté na biel­ko­viny nás totižto zasý­tia na dlhší čas, a rov­nako pomá­hajú udr­žať sta­bilnú hla­dinu cukru v krvi. Ak si dáš do tela každé ráno biel­ko­viny, zní­žiš tým aj chute na biele sacha­ridy, čiže na všetky bagetky, toasty a šišky, z kto­rých aku­rát tak pri­be­rieš. Tim Fer­ris vo svo­jej knihe odpo­rúča, aby aspoň 40% tvo­jich raňa­jok tvo­rili biel­ko­viny. Daj si naprí­klad na raňajky dve-tri vajíčka. Ak nemáš rád vajíčka, skús mor­ča­ciu sla­ninu, párky alebo tva­roh, prí­padne si urob pro­te­ínový shake. Pre ľudí, ktorí sa vyhý­bajú mlieč­nym výrob­kom, vajíč­kam a mäsu odpo­rú­čam stru­ko­viny, zele­ninu, ore­chy, ktoré sú veľmi bohaté na biel­ko­viny.

tumblr_static_tumblr_static__640zdroj: secure.static.tumblr.com

Daj si stu­denú spr­chu

Stu­dená voda zlep­šuje fyzické aj duševné zdra­vie, pro­spieva nášmu imu­nit­nému, lym­fa­tic­kému, obe­ho­vému a trá­via­cemu sys­tému, a tak­tiež urých­ľuje meta­bo­liz­mus, čo môže pomôcť všet­kým tým, ktorí potre­bujú schud­núť. Štú­dia z roku 2007 uká­zala, že pra­vi­delné otu­žo­va­nie dokonca lieči dep­re­siu efek­tív­nej­šie ako lieky. Ak nemáš odvahu vkro­čiť do stu­de­nej vody, pomôže len jedna rada — prí­liš nad tým neuva­žuj, vystúp zo svo­jej kom­fort­nej zóny a jed­no­du­cho to urob. Po prvých neprí­jem­ných 20-tich sekun­dách to už bude fajn. Navyše, po takejto osvie­žu­jú­cej spr­che sa budeš zaru­čene cítiť šťastný a plný ener­gie.

Počú­vaj alebo čítaj niečo, čo ťa povzne­sie

Bežní ľudia hľa­dajú zábavu. No výni­moční ľudia vyhľa­dá­vajú skôr obsah, ktorý vzde­láva. Nie je žiad­nym tajom­stvom, že tí najús­peš­nejší ľudia čítajú aspoň jednu knihu za týž­deň. Preto ak si každé ráno náj­deš aspoň 15 až 30 minút na to, aby si si pre­čí­tal niečo povzbu­dzu­júce a poučné, udáš tým tón pre svoje mys­le­nie. Ak nemáš čas čítať, tak si v aute pusti aspoň audi­ok­nihu. Za krátky čas takýmto spô­so­bom pre­čí­taš stovky kníh, zís­kať väčší pre­hľad a uvi­díš svet z iného uhla.

20150729211514-man-reading-book-hipsterzdroj: assets.entrepreneur.com

Pre­hod­noť svoje životné vízie

Pred­po­kla­dám, že svoje ciele — tak krát­ko­dobé, ako aj tie dlho­dobé — máš už nie­kde napí­sané. Ak si každé ráno náj­deš iba pár minút na to, aby si si ich pre­čí­tal, tvoj deň dostane cel­kom inú per­spek­tívu. Pre­tože ak si čítaš svoje ciele každý deň, potom ich máš každý deň v hlave a si nútený nad nimi pre­mýš­ľať. A ak si nútený nad nimi každý deň pre­mýš­ľať, a budeš na nich pra­co­vať, pri­tiah­neš si ich aj do života. Dosa­ho­va­nie cie­ľov je totiž veľmi jed­no­du­chá veda, a ak sa budeš držať tohto jed­no­du­chého vzorca, môžeš ich dosiah­nuť bez ohľadu na to, aké veľké tvoje sny sú. Zákla­dom však je, aby si mal svoje ciele jed­no­značne napí­sané a každý deň sa k ním vra­cal.

20_introverted_careers-e1448401262527zdroj: collegematchup.net

Dostaň sa aspoň o krok bliž­šie k tvo­jim dlho­do­bým cie­ľom

Mal by si vedieť, že uro­biť tú naj­ťaž­šiu vec hneď ráno je dôle­ži­tej­šie, než si mys­líš. Ak sa do toho nepus­tíš hneď, prav­de­po­dob­nosť, že sa k tomu dosta­neš neskôr v prie­behu dňa je veľmi malá, pre­tože budeš una­vený a budeš si naho­vá­rať, že to spra­víš zaj­tra — čo je vlastne nikdy. Takže to naj­hor­šie urob na začia­tok, a rob to tak stále, každý deň. Ak sa každý deň pohneš čo i len jed­ným jedi­ným krô­či­kom bliž­šie k svo­jim cie­ľom, uvi­díš, že v sku­toč­nosti nie sú až tak ďaleko.

zdroj článku: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: modfitness.net

Pridať komentár (0)