Uau, Ins­ta­gram pri­šiel s novou app­kou Hyper­lapse

Peter Kováč / 26. august 2014 / Tools a produktivita

Tím sto­jaci za apli­ká­ciou Ins­ta­gram nelení a aj po akvi­zí­cii Face­bo­okom pri­chys­tal novú apli­ká­ciu s náz­vom Hyper­lapse. Tá ponúka tvorbu time­lapse videí — časo-zber­ných sním­kov. V čom ale nová apli­ká­cia oproti ostat­ným na tvorbu time­lapse vyniká, je soft­vé­rová sta­bi­li­zá­cia, ktorá dokáže nahra­diť drahé vyba­ve­nie v podobe sta­bi­li­zá­to­rov.

Vytvo­riť si vlastné “time-lapse video” je v domá­cich pod­mien­kach tak­mer nemožné. Potre­bu­jete na to pre­dov­šet­kým drahú techniku​. Teraz už však nie, pre­tože Ins­ta­gram pri­šiel s vlast­nou apli­ká­ciou, ktorá niečo podobné dokáže vytvo­riť počas dvoch ťuk­nutí. Tú si už teraz môžete stiah­nuť pre svoj​iPhone a výsledky z nej sú veľmi zau­jí­mavé. Aby ste dosiahli takýto výsle­dok, tak apli­ká­cia musí zvlá­dať dva základné pro­cesy.

V prvom rade video zrýchli, takže sa celý svet hýbe nepri­ro­dzene rýchlo. Zákla­dom time-lapse je ale tiež doko­nalá sta­bi­li­zá­cia. Tú apli­ká­cia tiež zvláda skvele. Fun­guje tak, že z ori­gi­nál­neho videa urobí výsek, ktorý pohy­buje tak, aby to vyze­ralo, že sa video vôbec netra­sie. To má drobnú nevý­hodu — vždy prí­dete o “kus” videa. Výsledné videá ale vyze­rajú dobre. Môžete si tiež nasta­viť rých­losť videa (až 12 ×) a zdie­ľať ho na Face­bo­oku alebo Ins­ta­grame.

Roz­hra­nie novej apli­ká­cie je veľmi jed­no­du­ché. Po jej spus­tení sa už rovno zapne foto­apa­rát a jedi­ných tla­čid­lom na obra­zovke začnete nahrá­vať. Poteší absen­cia akej­koľ­vek nut­nosti pri­hla­so­va­nia. 

Hyper­lapse ponúka naozaj poda­renú sta­bi­li­zá­ciu, ktorá umož­ňuje natá­čať za chô­dze, behu či ďal­ších akti­vít. Vďaka tomu možno neskôr vytvo­riť veľmi dobre pro­fe­si­onálne vyze­ra­júce videá. Apli­ká­cia je dostupná len pre ope­račný sys­tém iOS a je zadarmo. Tak teda do tes­to­va­nia star­ti­tu­pisti! :) a napíšte sem vaše dojmy. 

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)