Uber dostal obrov­ský balík peňa­zí od saud­sko­arab­skej inves­tič­nej sku­pi­ny!

Filip Mosnár / 2. júna 2016 / Business

Penia­ze posky­tol saud­sko­arab­ský inves­tič­ný fond — kde inde by sa zhro­maž­di­lo také množ­stvo peňa­zí na inves­tí­ciu?

freshNews

O štá­toch v tej­to čas­ti sve­ta sa vždy hovo­ri­lo, že neve­dia, čo s peniaz­mi, teda vlast­ne, že ich majú viac než vody. Samoz­rej­me, toto je však extrém­na čias­t­ka aj na tamoj­šie pome­ry. Názov fon­du, kto­rý inves­to­val túto čias­t­ku, je Pub­lic Inves­tment Fund. Spo­mí­nam ti ho pre­to, aby si vedel meno nové­ho vlast­ní­ka 5% spo­loč­nos­ti Uber.

Najús­peš­nej­ší star­tup sve­ta si tak pri­pí­sal na účet tri a pol miliar­dy dolá­rov, čím dosia­hol čias­t­ku oko­lo 12,5 miliar­dy dolá­rov, kto­ré zís­kal od pri­bliž­ne 56 inves­to­rov. Penia­ze chce spo­loč­nosť inves­to­vať do roz­vo­ja v Euró­pe, pop­rí­pa­de v Ázii.

shutterstock_267559883

foto: gbtimes.com

zdroj: financialtimes.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)