Uber dostal obrov­ský balík peňazí od saud­sko­arab­skej inves­tič­nej sku­piny!

Filip Mosnár / 2. júna 2016 / Business

Peniaze posky­tol saud­sko­arab­ský inves­tičný fond — kde inde by sa zhro­maž­dilo také množ­stvo peňazí na inves­tí­ciu?

freshNews

O štá­toch v tejto časti sveta sa vždy hovo­rilo, že neve­dia, čo s peniazmi, teda vlastne, že ich majú viac než vody. Samoz­rejme, toto je však extrémna čias­tka aj na tamoj­šie pomery. Názov fondu, ktorý inves­to­val túto čias­tku, je Pub­lic Inves­tment Fund. Spo­mí­nam ti ho preto, aby si vedel meno nového vlast­níka 5% spo­loč­nosti Uber.

Najús­peš­nejší star­tup sveta si tak pri­pí­sal na účet tri a pol miliardy dolá­rov, čím dosia­hol čias­tku okolo 12,5 miliardy dolá­rov, ktoré zís­kal od pri­bližne 56 inves­to­rov. Peniaze chce spo­loč­nosť inves­to­vať do roz­voja v Európe, pop­rí­pade v Ázii.

shutterstock_267559883

foto: gbtimes.com

zdroj: financialtimes.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)