Ume­lá ruka Luka Sky­wal­ke­ra je rea­li­tou!

Timotej Vančo / 2. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ved­com sa poda­ri­lo vytvo­riť ume­lú ruku pod­ľa vzo­ru tej Luka Sky­wal­ke­ra zo Star Wars.

Ame­ric­ká agen­tú­ra pre výskum pokro­či­lých obran­ných pro­jek­tov DAR­PA hlá­si, že do kon­ca roka 2016 bude umož­ne­né využi­tie pro­téz ako ume­lých kon­ča­tín aj pre širo­kú verej­nosť.

Takz­va­ná LUKE arm je naj­pok­ro­či­lej­šia pro­té­za na sve­te. Vo vývo­ji je už sko­ro 10 rokov a má ho na sta­rosť tvor­ca Segway-u Dean Kamen. Pro­té­za LUKE je pome­no­va­ná po jed­nej z hlav­ných postáv Star Wars Luko­vi Sky­wal­ke­ro­vi a vyzna­ču­je sa hlav­ne výbor­ným kon­trol­ným sys­té­mom. Pre správ­ne zaob­chá­dza­nie s ume­lou kon­ča­ti­nou využí­va LUKE elek­tró­dy umiest­ne­né v sva­loch a z nich zís­ka­va elek­tric­ké impul­zy, kto­ré pre­mie­ňa na správ­ny chod pro­té­zy.

RobotArmHeader

Ak pou­ží­va­teľ chce napí­nať ale­bo ohý­bať ruku, LUKE okam­ži­te zachy­tá­va impul­zy zo sva­lov a mení svo­ju polo­hu a silu zovre­tia. Je to ove­ľa jed­no­duch­šie a intu­itív­nej­šie ako pou­ží­va­nie ostat­ných pro­téz, kto­ré fun­gu­jú na báze tla­či­diel, spí­na­čov ale­bo sú pri­pra­ve­né len pre nose­nie. Pre ešte kva­lit­nej­šie pou­ží­va­nie pro­té­zy LUKE si môžeš zaob­sta­rať aj ovlá­da­cí sys­tém, kto­rý sa dáva do topán­ky uží­va­te­ľa.

Na roz­diel od bež­ných pro­téz má LUKE viac stup­ňov fle­xi­bi­li­ty a pohy­bu. Rame­no, lakeť a zápäs­tie sú kaž­dé samos­tat­ne posil­ňo­va­né, tak­že uží­va­teľ sa s rukou doká­že dostať aj nad hla­vu a aj za chr­bát. Šty­ri nezá­vis­lé moto­ry na stra­nách umož­ňu­jú uží­va­te­ľo­vi, aby mohol bez­peč­ne ucho­piť pred­me­ty od plné­ho pohá­ra vody až po kreh­ké vaj­ce.

Sen­zo­ry sily a tla­ku sa nachá­dza­jú v prs­toch a umož­ňu­jú uží­va­te­ľo­vi jed­no­duch­šie zaob­chá­dza­nie s pred­met­mi.

robotic_arm_1024

Asi pred­po­kla­dáš, že za tak­to vyspe­lú ume­lú a prak­tic­ky aj robo­tic­kú ruku si ľudia budú musieť poriad­ne zapla­tiť. Tvor­co­via ume­lej ruky LUKE pri­tom už ozná­mi­li, za akú cenu sa ich výtvor bude pre­dá­vať. Pod­ľa jed­nej lekár­skej dodá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti s menom Qmed, by sa cena za ume­lú ruku mala pohy­bo­vať oko­lo 100 000 dolá­rov za kus.

V roku 2015 daro­val Robert Downey Jr. ume­lú pro­té­zu v podo­be Iron Mano­vej ruky malé­mu die­ťa­ťu. Kon­krét­ne bol ten­to model vytvo­re­ný na 3D tla­čiar­ni. Do budúc­na je aj toto mož­nosť vytvá­ra­nia pro­téz — finanč­ne to vychá­dza síce lac­nej­šie, ale na dru­hú stra­nu, hro­šie budú mož­nos­ti cit­li­vé­ho zaob­chá­dza­nia a mno­hých stup­ňov voľ­nos­ti.

Zostá­va nám pri­tom už len dúfať, že ten­to feno­mén nepre­ras­tie do úrov­ne, kedy budú ľudia dob­ro­voľ­ne chcieť ume­lé kon­ča­ti­ny viac ako svo­je, len pre­to, že s nimi budú mať väč­šiu silu ale­bo výdrž, a to neho­vo­rím o rôz­nych špe­ciál­nych upg­ra­doch, kto­ré by také­to ruky moh­li mať (WiFi, disp­lej ale­bo USB port).

LukeHand_web_1024

zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: news.com/wutc.org

Pridať komentár (0)