Umelá ruka Luka Sky­wal­kera je rea­li­tou!

Timotej Vančo / 2. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ved­com sa poda­rilo vytvo­riť umelú ruku podľa vzoru tej Luka Sky­wal­kera zo Star Wars.

Ame­rická agen­túra pre výskum pokro­či­lých obran­ných pro­jek­tov DARPA hlási, že do konca roka 2016 bude umož­nené využi­tie pro­téz ako ume­lých kon­ča­tín aj pre širokú verej­nosť.

Takz­vaná LUKE arm je naj­pok­ro­či­lej­šia pro­téza na svete. Vo vývoji je už skoro 10 rokov a má ho na sta­rosť tvorca Segway-u Dean Kamen. Pro­téza LUKE je pome­no­vaná po jed­nej z hlav­ných postáv Star Wars Lukovi Sky­wal­ke­rovi a vyzna­čuje sa hlavne výbor­ným kon­trol­ným sys­té­mom. Pre správne zaob­chá­dza­nie s ume­lou kon­ča­ti­nou využíva LUKE elek­tródy umiest­nené v sva­loch a z nich zís­kava elek­trické impulzy, ktoré pre­mieňa na správny chod pro­tézy.

RobotArmHeader

Ak pou­ží­va­teľ chce napí­nať alebo ohý­bať ruku, LUKE okam­žite zachy­táva impulzy zo sva­lov a mení svoju polohu a silu zovre­tia. Je to oveľa jed­no­duch­šie a intu­itív­nej­šie ako pou­ží­va­nie ostat­ných pro­téz, ktoré fun­gujú na báze tla­či­diel, spí­na­čov alebo sú pri­pra­vené len pre nose­nie. Pre ešte kva­lit­nej­šie pou­ží­va­nie pro­tézy LUKE si môžeš zaob­sta­rať aj ovlá­dací sys­tém, ktorý sa dáva do topánky uží­va­teľa.

Na roz­diel od bež­ných pro­téz má LUKE viac stup­ňov fle­xi­bi­lity a pohybu. Rameno, lakeť a zápäs­tie sú každé samos­tatne posil­ňo­vané, takže uží­va­teľ sa s rukou dokáže dostať aj nad hlavu a aj za chr­bát. Štyri nezá­vislé motory na stra­nách umož­ňujú uží­va­te­ľovi, aby mohol bez­pečne ucho­piť pred­mety od plného pohára vody až po krehké vajce.

Sen­zory sily a tlaku sa nachá­dzajú v prs­toch a umož­ňujú uží­va­te­ľovi jed­no­duch­šie zaob­chá­dza­nie s pred­metmi.

robotic_arm_1024

Asi pred­po­kla­dáš, že za takto vyspelú umelú a prak­ticky aj robo­tickú ruku si ľudia budú musieť poriadne zapla­tiť. Tvor­co­via ume­lej ruky LUKE pri­tom už ozná­mili, za akú cenu sa ich výtvor bude pre­dá­vať. Podľa jed­nej lekár­skej dodá­va­teľ­skej spo­loč­nosti s menom Qmed, by sa cena za umelú ruku mala pohy­bo­vať okolo 100 000 dolá­rov za kus.

V roku 2015 daro­val Robert Downey Jr. umelú pro­tézu v podobe Iron Mano­vej ruky malému die­ťaťu. Kon­krétne bol tento model vytvo­rený na 3D tla­čiarni. Do budúcna je aj toto mož­nosť vytvá­ra­nia pro­téz — finančne to vychá­dza síce lac­nej­šie, ale na druhú stranu, hro­šie budú mož­nosti cit­li­vého zaob­chá­dza­nia a mno­hých stup­ňov voľ­nosti.

Zostáva nám pri­tom už len dúfať, že tento feno­mén nepre­ras­tie do úrovne, kedy budú ľudia dob­ro­voľne chcieť umelé kon­ča­tiny viac ako svoje, len preto, že s nimi budú mať väč­šiu silu alebo výdrž, a to neho­vo­rím o rôz­nych špe­ciál­nych upg­ra­doch, ktoré by takéto ruky mohli mať (WiFi, disp­lej alebo USB port).

LukeHand_web_1024

zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: news.com/wutc.org

Pridať komentár (0)