Umením sa uživiť na Slovensku dá, no je to tvrdá práca, hovorí mladá ilustrátorka s pseudonymom Han Illustration

Soňa Otajovičová / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Pod ume­lec­kým me­nom Han Il­lu­stra­tion sa skrýva slo­ven­ská ilus­trá­torka, ktorá štu­do­vala ume­nie vo Viedni
  • Vy­sta­vo­vala v Linzi, v Prahe a všimli si ju aj slo­ven­ské Puc­le­pucle či RTVS
  • Tvorí snovo a ab­s­traktne a raz by chcela ilus­tro­vať knihy
  • Pod ume­lec­kým me­nom Han Il­lu­stra­tion sa skrýva slo­ven­ská ilus­trá­torka, ktorá štu­do­vala ume­nie vo Viedni
  • Vy­sta­vo­vala v Linzi, v Prahe a všimli si ju aj slo­ven­ské Puc­le­pucle či RTVS
  • Tvorí snovo a ab­s­traktne a raz by chcela ilus­tro­vať knihy

Na za­čia­tok sa nám tro­chu pred­stav, čo si vy­štu­do­vala a ako si sa do­stala k ilus­trá­tor­stvu?

Najprv som štu­do­vala kra­jinnú ar­chi­tek­túru, ne­skôr som išla na ume­leckú školu do Viedne, pre­tože ma ar­chi­tek­túra tak úplne ne­na­pĺňala. Tam som za­čala ilus­tro­vať. Vi­zu­ali­zá­cia ma vždy ba­vila naj­viac, spolu s tým, že som k nej rada vy­mýš­ľala ne­jaký prí­beh. Po­tom som na­brala od­vahu a za­čala to skú­šať s vlast­nými pro­jek­tami.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion

Koľko sa tomu už ve­nu­ješ a kedy prišli prvé zá­kazky?

Za­čalo sa to ešte na vý­tvar­nej, kam som cho­dila ako dieťa, po­tom som sa tomu dl­h­šie ne­ve­no­vala a tak na­ozaj ak­tívne som za­čala asi pred tromi rokmi. Najprv som tvo­rila iba pre seba, ne­mala som žiad­nych ob­jed­ná­va­te­ľov. Môj prvý pro­jekt vzni­kol na zá­klade po­viedky, ktorú som na­pí­sala. Niesla ná­zov O Du­naji a spra­vila som k nej štyri ilus­trá­cie, tie som si sama vy­dala v ná­klade 100 ku­sov. Pri­hlá­sila som ho do sú­ťaže v Linzi, kde ho pri­jali. Bolo to pre mňa také prvé po­vzbu­de­nie, ktoré mi po­ve­dalo, že moje veci nie sú zlé a nie­koho zau­jí­majú.
Veľmi mi po­mo­hol aj Kur­ník, čo je on­line fe­mi­nis­tický ča­so­pis, kde do­stá­vajú pries­tor slo­ven­ské ilus­trá­torky a au­torky. Vďaka nim sa mi po­tom aj za­čali ozý­vať ľu­dia a pre­ja­vili zá­u­jem o moje práce.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion

Kedy si do­stala za svoju prácu pr­vý­krát za­pla­tené?

Tie úplne prvé razy boli skôr ob­jed­návky od zná­mych, no taká väč­šie firma, pre ktorú som ro­bila je Slo­ven­ský roz­hlas. Tam som pra­co­vala na ce­nách do me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaže roz­hla­so­vých hier pre deti a mlá­dež. Au­tori v nej ne­dos­tá­vajú pe­ňažné ceny, ale práce od lo­kál­nych umel­cov. Sem som zho­to­vila 4 ob­razy podľa vlast­ného uvá­že­nia a po­tom sa to roz­ší­rilo na ešte je­den ďalší pre Rá­dio Re­gina. Su­per bolo, že mi ne­chali voľnú ruku, čím mi vlastne po­ve­dali, že dô­ve­rujú mne a mo­jej práci.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion Roz­hla­sová hra

Na ktoré tvoje pro­jekty si naj­viac hrdá?

Ako som už spo­mí­nala veľa pre mňa zna­me­nal fes­ti­val Next Co­ming v Linzi. Po­tom moje práce tiež vy­brali na LUSTR, čo je fes­ti­val sú­čas­nej ilus­trá­cie v Prahe, kde pub­li­ko­vali moje vi­zu­ály o mest­ských snoch. Skvelá bola aj spo­lu­práca so Slo­ven­ským roz­hla­som, ča­so­pi­som Sl­niečko, on­line ča­so­pi­som Kur­ník a moju ilus­trá­ciu pub­li­ko­vali aj Puc­le­pucle. Te­raz pra­cu­jem na det­ských kniž­kách, ale to je za­tiaľ pro­jekt do bu­dúc­nosti.  

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion Sl­niečko

Ako sa for­mo­val tvoj štýl? Mala si ne­jaké vzory alebo si po­znala iných umle­cov, ktorí ťa in­špi­ro­vali?

Vždy som mala veľmi rada ilus­tro­vané knihy, ale in­špi­rá­ciu som hľa­dala aj na so­ciál­nych sie­ťach, taký Ins­ta­gram je na toto skvelý. Ob­di­vu­jem na­prí­klad Ka­ro­lisa Sraut­nie­kasa či Owena Genta. Zo slo­ven­ských umel­cov mám rada Da­nielu Olej­ní­kovú alebo Ové Pic­tu­res. Všetko sú to veľmi zau­jí­maví a in­špi­ra­tívni ľu­dia, ktorí mi do­dali od­vahu skú­siť to tiež.

Ako by si opí­sala tvoj tvo­rivý pro­ces?

Vždy nad té­mou veľa pre­mýš­ľam, ro­bím si cvi­če­nie s aso­ciá­ciami a ski­cu­jem. Na­priek tomu, že moje ilus­trá­cie sú di­gi­tálne, ni­kdy ne­za­čí­nam v po­čí­tači. Pa­pier je pre mňa tro­chu voľ­nejší než po­čí­tač, mô­žem uro­biť viac chýb a hrať sa s ná­padmi.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion Sil­via Le­it­man­nová

Tvoje práce sú často snové a majú ur­ba­nis­tickú té­ma­tiku, prečo práve tento mo­tív?

Mám rada, keď sú veci nie­len zau­jí­mavé ale aj vtipné, keď v nich niečo akoby klikne, také slovné hračky iba vi­zu­álne. Pri nich sa dobre vy­užíva ur­čitá su­re­ál­nosť až ab­surd­nosť. V mo­jom pro­jekte Mest­ské sny je vi­dieť, že som štu­do­vala ar­chi­tek­túru, čiže mám vzťah k mestu a ve­rej­nému pries­toru. Za­obe­rala som sa mes­tom ako ži­vým or­ga­niz­mom. S ka­ma­rá­tom sme vy­ví­jali ap­li­ká­ciu, v kto­rej sme pra­co­vali s ko­lek­tív­nou pa­mä­ťou pro­stre­dia. Ľu­dia do nej mohli pris­pie­vať a to sa od­zr­kad­lo­valo na tom, ako sa pries­tor me­nil. Po­čas vý­vinu ap­li­ká­cie mi na­padlo, že ľud­ské spo­mienky a sny sú pre­po­jené a často sa s rôz­nymi uda­los­ťami vy­spo­ra­dú­vame pro­stred­níc­tvom snov. Sle­do­vala som, čo sa všetko okolo mňa deje, aká je at­mo­sféra, ako ju ľu­dia môžu pre­ží­vať a to som pre­ta­vila do kon­ceptu snov. Každý týž­deň som na­pí­sala a ilus­tro­vala je­den sen, ktorý by sa mo­hol pri­sniť oby­va­te­ľovi mesta na zá­klade toho, čo sa vô­kol dialo. Vtedy som žila vo Viedni a keďže je to met­ro­pola, kde býva veľa men­šín, každý sen sa odo­hrá­val v inom ja­zyku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion

Dá sa na Slo­ven­sku ilus­trá­tor­stvom uži­viť?

Mys­lím si, že áno, ale člo­vek do toho musí in­ves­to­vať na­ozaj veľa času a vy­pra­co­vať sa. Naj­viac pe­ňazí je sa­moz­rejme v ko­mer­cii, ilus­trá­tori sa dosť vy­uží­vajú na­prí­klad v rámci mar­ke­tin­go­vých kam­paní. Ide­álne je aj spo­je­nie ilus­trá­tor­stva s gra­fic­kým di­zaj­nom. Pub­li­ko­va­nie v kniž­kách či ča­so­pi­soch je skôr znám­kou pre­stíže. Ja osobne som ro­bila na kam­pani pre kníh­ku­pec­tvo Art­fo­rum, ale v tejto sfére sa veľmi ne­vi­dím. Moje ume­nie je skôr snové a ab­s­traktné.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion

Koľko si v prie­mere môže za­čí­na­júci ilus­trá­tor za­ro­biť za zá­kazku?

Je to sa­moz­rejme veľmi in­di­vi­du­álne a suma zá­leží na ob­jed­ná­va­te­ľovi. Pri­bližne to môže byť me­dzi 50 až 200 eur, ale ja ro­bím skôr ne­ko­merčné zá­kazky. Viem, že na rôz­nych väč­ších pro­jek­toch pre re­klamné agen­túry sa dá za­ro­biť oveľa viac.

Čo by si od­po­ru­čila mla­dým ľu­ďom, ktorí sa chcú za­čať ve­no­vať ilus­trá­tor­stvu? Akým spô­so­bom môžu pre­ra­ziť?

Na za­čiatku asi ne­treba byť skla­maný tým, že člo­vek ne­za­robí, mne tiež hneď ľu­dia za moje práce ne­dá­vali pe­niaze. Brala som to tak, že tie veci ro­bím preto, lebo to chcem, ba­via ma a zau­jí­majú. Ve­dela som, že ak chcem, aby ma nie­kto na­jal, mu­sím si najprv vy­bu­do­vať port­fó­lio. Na­prí­klad aj Slo­ven­ská aso­ciá­cia ilus­trá­to­rov ASIL má pre au­to­rov v pod­mien­kach, že mu­sia mať ne­jaké pub­li­ká­cie.

Ins­ta­gram je tiež su­per plat­forma, kde sa dá zvi­di­teľ­niť hlavne s vlast­nými pro­jek­tami. Ilus­trá­cie treba po­sie­lať do rôz­nych mé­dií, kde majú zá­u­jem ich vy­dať. Podľa mo­jich skú­se­ností to trvá tak rok – dva, kým sa do toho člo­vek na­ozaj do­stane.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Han Il­lu­stra­tion

Aké sú tvoje osobné ciele do bu­dúc­nosti?

Ur­čite knižná ilus­trá­cia, to je pre mňa sen.

Viac ilus­trá­cií si od Han mô­žeš po­zrieť na jej stránke: www.ha­nillu.com.

Pridať komentár (0)