Uni­kát­ny dom v Tehe­rá­ne otá­ča svo­je izby za Sln­kom

Michaela Líšková / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Sha­ri­fi Hou­se je nád­her­ný dom na úspo­ru mies­ta — pýši sa mobil­ný­mi izba­mi, kto­ré rotu­jú po stla­če­ní tla­čid­la. Či je leto ale­bo zima, Sha­ri­fi Hou­se ti ponú­ka toľ­ko pries­to­ru, koľ­ko potre­bu­ješ.

V Tehe­rá­ne náj­deš urči­te mno­ho krás­nych vecí, a medzi ne tre­ba zara­diť aj Sha­ri­fi Hou­se — úžas­ný dom, kto­rý šet­rí pries­tor. Irán­sky archi­tekt zo spo­loč­nos­ti nex­tof­fi­ce napro­jek­to­val dom, kto­rý ponú­ka extra pries­tor a opti­mál­ne množ­stvo svet­la. To všet­ko vieš kon­tro­lo­vať jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čid­la.

Sharifi-House-nextoffice-2

Celá mágia Sha­ri­fi Hou­se spo­čí­va v pev­nom zákla­de domu a mobil­ných čas­tí, kto­ré sa doká­žu pris­pô­so­biť potre­bám maji­te­ľa. Izby na prvom a tre­ťom poscho­dí sa môžu pre­ro­biť a pris­pô­so­biť sa tak rôz­nym úče­lom ale­bo roč­ným obdo­biam.

Ako väč­ši­na tých­to pozem­kov, aj Sha­ri­fi Hou­se obý­va dlhú a úzku oblasť. Prá­ve ten­to limi­tu­jú­ci aspekt dovo­lil archi­tek­tom prí­sť s úpl­ne iným rie­še­ním. Mobil­né miest­nos­ti vytŕča­jú zo zákla­du v takej mie­re, ako si to vyža­du­je pries­tor ale­bo poča­sie.
Sha­ri­fi Hou­se zavá­dza v oblas­ti býva­nia (a nie iba toho irán­ske­ho) zása­dy dyna­mic­ké­ho dru­hu býva­nia v závis­los­ti od roč­né­ho obdo­bia – ponú­ka moder­né ver­zie zim­ných a let­ných obý­va­cích izieb (Zemes­tan-Neshin a Taa­bes­tan-Neshin).

lespersiennes com

foto: lespersiennes.com

V let­nom obdo­bí je dom otvo­re­ný a trans­pa­rent­ný s veľ­ký­mi tera­sa­mi, zatiaľ čo v zim­nom obdo­bí sa „zatvo­rí“ a môže sa pochvá­liť mini­mál­ny­mi otvor­mi. Tie teda pre­púš­ťa­jú ešte menej svet­la, ako sa nám počas zimy dostá­va, čo mož­no nevy­ho­vu­je úpl­ne kaž­dé­mu, ale obdi­vo­va­te­ľov si náj­de napriek tomu urči­te mno­ho.
Spod­né pod­la­žie je vyhra­de­né pre garáž a upra­to­va­cie miest­nos­ti, zatiaľ čo dve vyš­šie pod­la­žia slú­žia pre fit­ness miest­nosť a vlast­né well­ness.
Koniec kon­cov, na čo by ti bolo v zime viac pri­ro­dze­né­ho svet­la, keď máš svo­ju well­ness oázu.

Sharifi-House-nextoffice-11Sharifi-House-nextoffice-71432014914132308archdaily comcore 77 com

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: allinliving.nl

Pridať komentár (0)