Uni­kátny dom v Tehe­ráne otáča svoje izby za Sln­kom

Michaela Líšková / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Sha­rifi House je nád­herný dom na úsporu miesta — pýši sa mobil­nými izbami, ktoré rotujú po stla­čení tla­čidla. Či je leto alebo zima, Sha­rifi House ti ponúka toľko pries­toru, koľko potre­bu­ješ.

V Tehe­ráne náj­deš určite mnoho krás­nych vecí, a medzi ne treba zara­diť aj Sha­rifi House — úžasný dom, ktorý šetrí pries­tor. Irán­sky archi­tekt zo spo­loč­nosti nex­tof­fice napro­jek­to­val dom, ktorý ponúka extra pries­tor a opti­málne množ­stvo svetla. To všetko vieš kon­tro­lo­vať jed­no­du­chým stla­če­ním tla­čidla.

Sharifi-House-nextoffice-2

Celá mágia Sha­rifi House spo­číva v pev­nom základe domu a mobil­ných častí, ktoré sa dokážu pris­pô­so­biť potre­bám maji­teľa. Izby na prvom a tre­ťom poschodí sa môžu pre­ro­biť a pris­pô­so­biť sa tak rôz­nym úče­lom alebo roč­ným obdo­biam.

Ako väč­šina týchto pozem­kov, aj Sha­rifi House obýva dlhú a úzku oblasť. Práve tento limi­tu­júci aspekt dovo­lil archi­tek­tom prísť s úplne iným rie­še­ním. Mobilné miest­nosti vytŕčajú zo základu v takej miere, ako si to vyža­duje pries­tor alebo poča­sie.
Sha­rifi House zavá­dza v oblasti býva­nia (a nie iba toho irán­skeho) zásady dyna­mic­kého druhu býva­nia v závis­losti od roč­ného obdo­bia – ponúka moderné ver­zie zim­ných a let­ných obý­va­cích izieb (Zemes­tan-Neshin a Taa­bes­tan-Neshin).

lespersiennes com

foto: lespersiennes.com

V let­nom období je dom otvo­rený a trans­pa­rentný s veľ­kými tera­sami, zatiaľ čo v zim­nom období sa „zatvorí“ a môže sa pochvá­liť mini­mál­nymi otvormi. Tie teda pre­púš­ťajú ešte menej svetla, ako sa nám počas zimy dostáva, čo možno nevy­ho­vuje úplne kaž­dému, ale obdi­vo­va­te­ľov si nájde napriek tomu určite mnoho.
Spodné pod­la­žie je vyhra­dené pre garáž a upra­to­va­cie miest­nosti, zatiaľ čo dve vyš­šie pod­la­žia slú­žia pre fit­ness miest­nosť a vlastné well­ness.
Koniec kon­cov, na čo by ti bolo v zime viac pri­ro­dze­ného svetla, keď máš svoju well­ness oázu.

Sharifi-House-nextoffice-11Sharifi-House-nextoffice-71432014914132308archdaily comcore 77 com

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: allinliving.nl

Pridať komentár (0)