Uni­kátny dvoj­pos­cho­dový byt v Bra­ti­slave, ktorý pôsobí útulne, až mini­ma­lis­ticky

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: Mgr. art., ArtD. Tomáš Amtmann / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Mezo­ne­tový byt v streš­nej nad­stavbe byto­vého domu z 50-tych rokov. Ori­gi­nálne pries­to­rové rie­še­nie a pri­daná hod­nota v podobe dvoch streš­ných terás.

Byt s úžit­ko­vou plo­chou 130 m2 sa nachá­dza v šir­šom cen­tre Bra­ti­slavy. Obýva ho mladá štvor­členná rodina.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Prvé pod­la­žie je dis­po­zične rie­šené ako tro­j­iz­bový byt s kom­plet­ným záze­mím a prí­slu­šen­stvom.

Druhé pod­la­žie je pri­da­nou hod­no­tou, ktorá okrem bonu­so­vých obyt­ných pries­to­rov ponúka aj dve terasy o rov­na­kej výmere cca 20 m. Zmeny v dis­po­zí­cii oproti pôvod­nému návrhu boli zame­rané hlavne na navý­še­nie úlož­ných kapa­cít a pre­sku­pe­nie hor­ného pod­la­žia. Úče­lom bolo vytvo­re­nie samos­tat­nej rodi­čov­skej časti z prí­slu­šen­stvom v náväz­nosti na juho­zá­padnú terasu. Druhá terasa je prí­stupná jed­no­duch­šie priamo z galé­rie nad schodmi.

Keďže medzi návrhom inte­ri­éru a jeho dokon­če­ním ubehlo pomerne veľa času, s kli­en­tom pre­behlo k jed­not­li­vým čas­tiam inte­ri­éru veľa dis­ku­sií. Vďaka nim sa nie­koľ­ko­krát zme­nila kon­cep­cia rôz­nych prv­kov inte­ri­éru, ale v koneč­nom dôsledku to pozi­tívne ovplyv­nilo výslednú podobu bytu.

Mate­riály boli pone­chané, pokiaľ to bolo možné v pôvod­nom znení. Na dol­nom pod­laží je pri­znaný žele­zo­be­tó­nový strop a ští­tová stena v obý­va­cej izbe je len nahrubo omiet­nutá na zosil­ne­nej akus­tic­kej izo­lá­cie. Surové povr­chy betónu a hru­bej omietky sú dopl­nené sad­ro­vými omiet­kami a dubo­vou pod­la­hou, ktorá domi­nuje celému pries­toru s výnim­kou spod­nej kúpeľne a WC. Farebná škála pou­žitá v inte­ri­éri je až na pár fareb­ných akcen­tov neut­rálna: biela, béžová, šedá a čierna.

Pracovný model

Pra­covný model

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: Ide­a­larch

Pridať komentár (0)