Uni­kátny solárny dom, ktorý sa bude sťa­ho­vať s tebou

/ 4. október 2016 / Eko

Archi­tek­túra a dizajn rýchlo napre­dujú a to, čo bolo kedysi len snom, sa dnes stáva sku­toč­nos­ťou. Pred­stava býva­nia už viac nemusí byť spo­jená len s pevne ukot­ve­nou budo­vou.

Mnohí mladí ľudia dnes stoja pred otáz­kou, či sa im oplatí usa­diť sa a inves­to­vať do kúpy domu. Od tohto váž­neho kroku ich často odrá­dza túžba po slo­bode, láka ich fre­e­lan­cing a práca spo­jená s ces­to­va­ním. Jed­no­du­cho sa nechcú via­zať na jedno miesto. Nie sú ako ich rodi­čia, ktorí často vidia hod­notu v istote a sta­bi­lite, naopak, chcú sa hýbať a mať otvo­rené mož­nosti. Našťas­tie sa také­muto život­nému štýlu začí­najú pris­pô­so­bo­vať aj archi­tekti a dizaj­néri, ktorí pri­chá­dzajú s rie­še­niami.

koda-by-kodasema-3-1020x610

Jed­ným z nich je aj eko­lo­gický solárny dom od estón­skej spo­loč­nosti Koda­sema, ktorý má jednu zau­jí­mavú vlast­nosť. Je možné ho do šty­roch hodín pos­kla­dať a pre­sťa­ho­vať sa spolu s ním. Uni­kátny pro­to­typ KODA bol navr­hnutý pre ľudí s lás­kou k mini­ma­lizmu, prí­rode a neob­me­dze­nému ces­to­va­niu. Pevná kon­štruk­cia domu umož­ňuje vlast­ní­kovi posta­viť ho na rôz­nych dru­hoch terénu, bez nut­nosti budo­va­nia akých­koľ­vek zákla­dov.

koda-by-kodasema-14-1020x610

Štvo­r­ité sklá a váku­ovo-izo­lo­vané steny zas zaru­čia kon­štantnú tep­lotu a záro­veň maxi­málnu úsporu ener­gií. O šet­rení život­ného pro­stre­dia snáď ani nemusí byť reč. Všetky pou­žité mate­riály sú neto­xické, čo často nie je prí­pa­dom bež­ných novo­sta­vieb. Sever­ský prí­stup kom­bi­nu­júci jedi­nečný dizajn a eko­ló­giu skrátka vie, ako na to.

koda-by-kodasema-6-1020x610

Dizaj­nér­sky pre­pra­co­vaná kra­bička poskytne svojmu oby­va­te­ľovi posta­ču­jú­cich 25 met­rov štvor­co­vých a plné vyba­ve­nie k spo­koj­nému býva­niu. Nechýba mini­ma­lis­tická kuchyňa, obý­vačka, kúpeľňa a miesto pre spá­nok. Pre tých, kto­rým nestačí oko­litá prí­roda a cítili by sa sties­nene, je možné pospá­jať viac uby­to­va­cích jed­no­tiek. A aby toho nebolo málo, dom má zabu­do­vaný špe­ciálny IT sys­tém, ktorý ho učí pris­pô­so­bo­vať sa rôz­nym pro­stre­diam a auto­ma­ti­zo­vať fun­kcie kúre­nia, elek­triny či vody.

koda-by-kodasema-8-1020x610

To všetko má byť pre nad­še­ných eko­ló­gov a ces­to­va­te­ľov v ponuke za základnú cenu 85-tisíc eur. Bohu­žiaľ sa firma zatiaľ nechystá ísť do medzi­ná­rod­ného pre­daja. Tak čo mys­líte? Stojí to za tú slo­bodu? Je veľmi prav­de­po­dobné, že podob­ných archi­tek­to­nic­kých pro­jek­tov bude pri­bú­dať, rov­nako ako milov­ní­kov slo­body a prí­rody.

koda-by-kodasema-12-1020x610koda-by-kodasema-2-1020x610

koda-by-kodasema-16-1020x610

zdroj článku, foto­gra­fií, titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)