Unikli ceny a dátum vyda­nia nového Win­do­wsu 10

Tomáš Kahn / 1. jún 2015 / Tools a produktivita

Na inter­nete sa dnes v noci obja­vil k stia­hnu­tiu nový Win­dows 10 aj s cenami. Tento pre­šľap sa poda­ril webu Newegg. Okrem toho začal dnes v noci Mic­ro­soft ofi­ciálnu rezer­vá­ciu aktu­ali­zá­cií nového Win­do­wsu 10.

Por­tál Newegg dnes v noci vo svo­jom eshope prav­de­po­dobne omy­lom zve­rej­nil ceny nového Win­do­wsu 10. Tak ako sme pred­po­kla­dali, k dis­po­zí­cii by mali byť 2 varianty. To prvou by mal byť Win­dows 10 Home Edi­tion za $109,99 a dru­hou ver­ziou bude Win­dows 10 Pro­fes­si­onal za $149,99.

Newegg takisto zve­rej­nil aj dátum vyda­nia nového ope­rač­ného sys­tému. Win­dows 10 by mal byť k dis­po­zí­cií už od 29. júla. 

V janu­ári sme sa dozve­deli, že Mic­ro­soft ponúkne všet­kým pou­ží­va­te­ľom ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows 7 a Win­dows 8 aktu­ali­zá­ciu na nový Win­dows 10 úplne zadarmo po dobu 1 roka. Je jún a Mic­ro­soft už začal pou­ží­va­te­ľov vyzý­vať, aby sa postupne zapo­jili do prog­ramu aktu­ali­zá­cií.

Via­cerí pou­ží­va­te­lia ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows 7 a Win­dows 8 sa dnes pochvá­lili na rôz­nych fórach, že dostali od Mic­ro­softu správu s náz­vom “Get Win­dows 10”. Jedná sa o aktu­ali­zá­ciu s náz­vom KB3035583, ktorá bude zod­po­vedná za samotnú aktu­ali­zá­ciu vášho sta­rého Win­do­wsu na Win­dows 10. Podľa infor­má­cií sa jedna o kľú­čovú aktu­ali­zá­ciu, ktorá vám umožní bez­platný pre­chod a aktu­ali­zá­ciu vášho Win­do­wsu. Na základe tejto aktu­ali­zá­cie si vytvo­ríte aj vašu osobnú rezer­vá­ciu, čo zna­mená, že ihneď po začatí aktu­ali­zá­cií, budete o tom infor­mo­vaní a váš sys­tém sa auto­ma­ticky aktu­ali­zuje.

V prí­pade, že sa vám nestiahne táto aktu­ali­zá­cia auto­ma­ticky, môžete si ju spus­tiť aj manu­álne. Na to, aby ste si mohli následne aktu­ali­zá­ciu následne stiah­nuť, budete potre­bo­vať 3 GB voľ­ného miesta na disku. To, že Mic­ro­soft začal roz­po­sie­lať infor­má­cie o aktu­ali­zá­cií a vyzý­vať k rezer­vá­cii nového Win­do­wsu 10, svedčí len o tom, ako veľmi chce pri­nú­tiť všet­kých pou­ží­va­te­ľov k pre­chodu na nový Win­dows 10. Na záver vydal Mic­ro­soft už iba správu, v kto­rej dúfa, že do 2 – 3 rokov bude nový Win­dows 10 nain­šta­lo­vaný na viac ako 1 miliarde zaria­dení.

Na ofi­ciálne vyda­nie nového Win­do­wsu 10 si tak budeme musieť ešte chvíľu počkať, avšak už teraz si ho môžete rezer­vo­vať a mať ho tak medzi prvými. :)

zdroj: Ven­ture Beat, Newegg

Pridať komentár (0)