Uni­ver­zity, na kto­rých sa rodí naj­viac budú­cich miliar­dá­rov

Michal Sorkovský / 19. máj 2015 / Tools a produktivita

Ak si si aj ty mys­lel, že sa na výšku museli všetci úspešní ľudia vykaš­lať, aby potom dosiahli svoje ciele, využili svoj poten­ciál a mohli o tom písať moti­vačné knižky, tak si na omyle.

Exis­tuje zoznam desia­tich uni­ver­zít, ktoré pro­du­kujú bohá­čov ako na bežia­com páse, avšak zrejme ťa neprek­vapí, že UK a ani Euba sa v ňom nena­chá­dzajú. Deväť z nich je v USA a jedna vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Na prvom mieste sa nachá­dza Har­vard, uni­ver­zita s naj­väč­ším počtom absol­ven­tov, z kto­rých sa stali miliar­dári. Až 52 žijú­cich bohá­čov tohto kalibru vycho­dilo práve Har­vard. Náhoda? Domysli si. Na dru­hom mieste sa nachá­dza Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia s „iba“ 28 miliar­dár­skymi absol­ventmi. Zoznam pokra­čuje uni­ver­zi­tami: Stan­ford, NYU, Colum­bia, MIT (Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy), Cor­nell, USC (Uni­ver­sity of Sout­hern Cali­for­nia), Yale a Cam­bridge Uni­ver­sity, jediná uni­ver­zita z UK, ktorá sa do zoznamu dostala.

Takýto reb­rí­ček uni­ver­zít je súčas­ťou štú­die o sve­to­vých miliar­dá­roch, s kto­rou prišla spo­loč­nosť WealthX a UBS. Táto štú­dia doka­zuje, že hoci 68% sve­to­vých miliar­dá­rov úspešne absol­vo­valo vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie, stále je každý tretí živý miliar­dár bez titulu (buď školu nedo­kon­čil, alebo na ňu vôbec nešiel). Štú­dia ale pri­náša via­cero zau­jí­ma­vých zis­tení. Naprí­klad to, že v USA, kra­jine s naj­väč­ším počtom miliar­dá­rov, by v prie­mere 515 obča­nov pri sčí­taní malo spo­ločné finančné pros­triedky dosa­hu­júce až dve miliardy. To je viac než troj­ná­so­bok, toho čo by nahro­ma­dili obča­nia Číny, ktorá je na dru­hom mieste v počte miliar­dá­rov. Zau­jí­ma­vos­ťou tiež je, že až 89% čín­skych miliar­dá­rov pri­pi­sujú svoj úspech výlučne sebe a svo­jej šikov­nosti.

Ďal­šou dôle­ži­tým fak­tom je, že iba 20% žijú­cich miliar­dá­roch celé svoje bohat­stvo zde­dilo. Ďal­ších 20% miliar­dá­rov zde­dilo men­šiu časť svojho bohat­stva, z kto­rej doká­zali spra­viť väč­šiu a až 60% začalo od nuly, tak ako naprí­klad aj Bill Gates. Mes­tom s naj­väč­ším počtom miliar­dá­rov je New York (96), ktorý nasle­duje Hong Kong (75)Mos­kva (74).

zdroj: Fortune.com

Pridať komentár (0)