Update zemia­ko­vého šalátu z Kicks­tar­teru

Marek Lavčák / 1. august 2014 / Tools a produktivita

Najprv sranda, potom hit inter­netu a nako­niec naz­bie­ra­ných viac ako 50k.

Pojem cro­wd­fun­ding nie je nutné priaz­niv­com star­tup komu­nity vysvet­ľo­vať. Vďaka strán­kam ako kicks­tar­ter, či Indie­gogo a ľuďom, ktorí men­šou sumou pris­pejú (väč­ši­nou) na stra­tupy, našlo spô­sob finan­co­va­nia nie­koľko úspeš­ných aj menej úspeš­ných nápa­dov.

Z času na čas však finan­co­va­nie z davu zasiahne davová psy­chóza a rece­sisti si prídu na svoje. Jed­ným z nich, kto­rému sa vďaka finan­ciám od šted­rých dar­cov poda­ril bláz­nivý husár­sky kúsok je Zach Dan­ger Brown z Colum­busu v ame­ric­kom štáte Ohio.

Do dneš­ného dňa sa mu vďaka tak­mer 6600 dar­com poda­rilo vyzbie­rať bez­mála 53 000 dolá­rov na (…wait for it…) zemia­kový šalát

Rece­sis­tický pro­jekt mal na začiatku jed­no­du­chý popis : „Basi­cally I’m just making potato salad. I haven’t deci­ded what kind yet.“ (Proste len robím zemia­kový šalát. Ešte som sa neroz­ho­dol aký.) Vtip­kár zrejme neča­kal, že sa jeho šalát stane takým hitom a po prvom úspeš­nom dni pri­dá­val výzvy a pod­po­ro­va­te­ľov svo­jej rece­sie heco­val k ďal­ším prís­pev­kom. Pri pre­kro­čení hra­nice 300 dolá­rov, sľú­bil pri­brať k svojmu gran­di­óz­nemu žartu šéf­ku­chára, ktorý mu pomôže s príp­ra­vou. Pri 1000 dolá­roch zabez­pečí live stream video pre­nos a pri 3000 dolá­roch uspo­riada párty v hale, keďže jeho kuchyňa toľko milov­ní­kov šalátu nepojme.

Okolo príp­ravy šalátu sa spus­tila sku­točne zau­jí­mavá reklamná kam­paň a tak sa donori, ktorí pris­pejú o trošku viac môžu tešiť na fotku Zacha počas príp­ravy šalátu, pamätné tričko z podu­ja­tia prí­padne šil­tovku.

Nie je to však až taká sranda…podľa Zacha, je to jeho prvý zemia­kový šalát. Nemusí byť teda chutný.

A k máte záu­jem nevá­hajte aj vy pris­pieť na zrejme naj­sláv­nejší šalát uply­nu­lých rokov, do konca pro­jektu ostá­vajú už len 2 dni.

https://www.kickstarter.com/projects/324283889/potato-salad

Pridať komentár (0)