Urban Market predstaví čarovné dedičstvo Vianoc

Redakcia / 4. decembra 2018 / Zo Slovenska

Je­di­nečná pre­dajná pre­hliadka módy a di­zajnu Ur­ban Mar­ket je už tra­dič­nou sú­čas­ťou pred­via­noč­nej Bra­ti­slavy. Ten­to­krát sa usku­toční 7. až 9. de­cem­bra v krás­nych, se­ces­ných pries­to­roch gym­ná­zia Gamča na Gröss­lin­go­vej ulici.

Je­di­nečná pre­dajná pre­hliadka módy a di­zajnu Ur­ban Mar­ket je už tra­dič­nou sú­čas­ťou pred­via­noč­nej Bra­ti­slavy. Ten­to­krát sa usku­toční 7. až 9. de­cem­bra v krás­nych, se­ces­ných pries­to­roch gym­ná­zia Gamča na Gröss­lin­go­vej ulici.

Pre­fe­ru­jete pre svo­jich blíz­kych dar­čeky, ktoré po­chá­dzajú od lo­kál­nych tvor­cov, men­ších zna­čiek, vy­ni­kajú kva­li­tou, ruč­nou prá­cou či ori­gi­na­li­tou? Ak ste od­po­ve­dali áno, tak po­du­ja­tie Ur­ban Mar­ket pre vás asi ne­bude úplne ne­zná­mym. Už de­via­tym ro­kom je naj­väč­šou pre­hliad­kou ne­zá­vis­lej módy, di­zajnu, šper­kov a do­pl­n­kov v Bra­ti­slave. Na svo­jej toh­to­roč­nej pred­via­noč­nej edí­cii pred­staví viac ako stovku tvor­cov a zna­čiek, zná­mych stá­lic, ako aj pri­bližne šty­rid­sať no­vi­niek, ktoré sa budú pre­zen­to­vať po prvý raz.

Pod znač­kou JAN­KIV SIB­LINGS sa ukrý­vajú ručne pli­so­vané sukne na denné no­se­nie aj spo­lo­čen­ské uda­losti. Nôžky v teple udr­žia ve­selé pan­ču­chy s au­tor­skou po­tla­čou Poko Loko. Šperky do­kážu po­z­dvi­hnúť aj ten na­jo­by­čaj­nejší out­fit na niečo špe­ciálne. Mia­Biel sú strie­borné šperky v tvare riek, ktoré po­te­šia ne­jednu mi­lov­níčku mi­ni­ma­lizmu. Ak máte v ob­ľube skôr por­ce­lán, či už vo forme šper­kov alebo úžit­ko­vých pred­me­tov, po chuti vám bude tvorba od Ab­lu­esky. Chý­bať ne­bude ani koz­me­tika a prí­rodné čis­tiace pro­stredky do do­mác­nosti. Ak pat­ríte me­dzi nad­šen­cov udr­ža­teľ­ného ži­vot­ného štýlu, vy­skú­šajte vý­robky Ma­linna a Chis­tee. Ide o slo­ven­ské značky 100% prí­rod­nej koz­me­tiky a eko­lo­gic­kých čis­tia­cich pros­tried­kov. Po­zor­nosti mi­lov­ní­kov ilus­trá­cií a kníh by ur­čite ne­malo unik­núť vy­da­va­teľ­stvo Mo­no­kel, ktoré ne­dávno vy­dalo aj krásnu ilus­tro­vanú knihu o Bra­ti­slave. Tá vznikla zo spo­lu­práce Mi­chala Hvo­rec­kého a Si­mony Če­cho­vej. Ana­ló­gová fo­to­gra­fia má aj v dneš­nej di­gi­tál­nej dobe svoje ne­za­me­ni­teľné čaro. Fo­to­apa­ráty Ni­ko­lajka fun­gujú na prin­cípe ca­mery ob­scury, sú vy­ro­bené tech­no­ló­giou 3D tlače a z re­cyk­lo­va­teľ­ného plastu. Skvelý dar­ček najmä pre mlad­šie roč­níky! Tie úplne najm­lad­šie ur­čite oce­nia hračky z TO­Y­ETO. Vý­be­rové hrač­kár­stvo po­núka pro­dukty, ktoré v de­ťoch sti­mu­lujú kre­a­ti­vitu, lo­gické zmýš­ľa­nie a jemnú mo­to­riku. Keď už sme pri dar­če­koch, via­nočnú at­mo­sféru vám doma do­tvo­ria ručne a na Slo­ven­sku ro­bené oz­doby od ro­din­nej firmy Fre­e­dom Ju­ni­ors. V po­nuke majú tra­dičné gule, ale aj ďal­šie farby v mo­der­ných far­bách a pre­ve­de­niach.

Ur­ban Mar­ket má už tra­dične pre každú svoju edí­ciu aj tému, ktorá sa pre­lína v prog­rame aj ko­mu­ni­ká­cii. Tento raz je ňou de­dič­stvo. Celé po­du­ja­tie sa po pr­vý­krát koná v se­ces­ných pries­to­roch gym­ná­zia Gamča, ktoré sa na­chá­dza len na skok od zná­meho Mod­rého kos­to­líka. Tému de­dič­stva mô­žeme nájsť v prog­rame, ale aj ma­ga­zíne, ktorý vzniká v li­mi­to­va­nom po­čte pre každú edí­ciu a do­stupný je iba na mieste po­čas po­du­ja­tia.

 

Sprie­vodný prog­ram bude, ako zvy­čajne, po­zos­tá­vať z hu­dob­ných vy­stú­pení, tvo­ri­vých works­ho­pov, dis­ku­sií aj li­te­ra­túry. V dis­ku­sii “Aké de­dič­stvo za­ne­cháme svo­jim de­ťom…” sa stretnú mik­ro­bi­olo­gička Lenka Mi­cha­lí­ková a za­kla­da­teľka or­ga­nic­kej koz­me­tic­kej značky MA­LINNA°, Do­mi­nika Do­niga. Spo­ločne vám pre­zra­dia zau­jí­mavé po­znatky o vplyve or­ga­nic­kých ole­jov na bak­té­rie a bak­te­riálne zne­čis­te­nie. Ako naše de­dič­stvo vplýva na dnešný svet ob­chodu sa budú v dis­ku­sii Tra­dí­cie v slo­ven­skom biz­nise roz­prá­vať  Petra Tóth (šper­kárka a di­zaj­nérka) a Ján An­gus (za­kla­da­teľ značky Fu­sakle).

Svoj knižný de­but Sa­mo­láska a Spo­lu­lásky pred­staví po­u­ličný bás­nik a do­ku­men­ta­rista Ši­mon On­druš, kto­rého tvorbu mô­žete vo svete in­ter­netu po­znať aj ako Slov­ník cu­dzích snov. Ďal­šie no­vinky zo sveta kníh pred­sta­via aj Ma­rek Va­das & Da­niela Olej­ní­ková – Zlá štvrť, Da­niel Maj­ling & Ro­bert Roth – Ruzká kla­zika (au­di­ok­niha) a Bo­ris On­dre­ička – Spev­ník.

Usku­toční sa aj tvo­rivá dielňa s Mar­tou Ju­hász, ktorá vám ukáže, ako si vy­ro­biť via­nočné oz­doby z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov, akými sú tet­ra­pa­kové obaly a od­pa­dový pa­pier.

Piat­kový hu­dobný prog­ram ot­vo­ria dj­ským se­tom Mul­tipla Se­lek­tors v zo­stave Ma­tej Ru­man (Billy Bar­man) a An­dreas Im­rich (Talks­how). Svo­jou zau­jí­ma­vou a ve­se­lou fú­ziou rôz­nych štý­lov náv­štev­ní­kov ná­sledne roz­tan­cuje ka­pela La3no Cu­bano, po kto­rej sa svojho doč­kajú aj priaz­nivci hip-hopu. Zá­ver pr­vého dňa Ur­ban Mar­ketu bude pat­riť ka­pele Modré hory, ktorú ná­sledne s dj­ským se­tom vy­s­trieda Tono S.

Celú ro­dinu od detí až po sta­rých ro­di­čov v so­botu na obed za­baví hu­dobný pro­jekt Pánko. O svo­jich kva­li­tách vás kon­certmi pre­sved­čia mladé zo­sku­pe­nia Riava a Nina Rosa. Ve­čer bude pat­riť tak­tiež mla­dej, no o to zau­jí­ma­vej­šej ka­pele Ľu­dové mla­distvá. Vo svo­jej tvorbe sa ne­boja kom­bi­no­vať folk­lór s jaz­zom, elek­tro­ni­kou alebo aj oper­ným spe­vom a za svoju krátku exis­ten­ciu zís­kali úc­ty­hodné množ­stvo oce­není. O zá­ver so­bot­ného ve­čera s dj­ským se­tom po­stará Ju­reš Líška z Fallg­rapp, po­čas dňa sa vám zas o prí­jemné chvíle svo­jou se­lek­ciou po­sta­rajú Ainko a Du­han. O ne­deľnú at­mo­sféru sa po­sta­rajú dji a se­lek­tori zo­sku­pení okolo vy­da­va­teľ­stva aj­lavm­ju­zik, Inso, Be­yuz, Gla­dia Mo­ony a Mtot­heG.

Tan­cach­tiví budú môcť piat­kový aj so­botný ve­čer ukon­čiť na af­ter­par­ties v Bu­ko­wski bare, kde dj­ské sety odo­hrajú Pe­ti­jee, Low Key, Adam Marc­ciani & Uncl­Pete, ako aj vy­braní pre­daj­co­via z Ur­ban Mar­ketu. Komu ne­bude sta­čiť Bu­ko­wski, môže si v pia­tok od­sko­čiť aj do ved­ľaj­šej Fugy, kde sa usku­toční ak­cia Pl­nka X Ur­ban Mar­ket so za­hra­nič­ným hos­ťom Don’t DJ. Náv­štev­níci s pás­kou Ur­ban Mar­ketu do­stanú 50% zľavu zo vstup­ného.

 

Ur­ban Mar­ket 2018 (Win­ter Edi­tion) sa usku­toční 7. – 9. de­cem­bra na Gamči – Gym­ná­zium, Gröss­lin­gová 18, Bra­ti­slava.

Vstu­penky sú do­stupné na pred­pre­daj.sk a na mieste.

Kom­pletné in­for­má­cie o zú­čast­ne­ných tvor­coch a znač­kách, ako aj sprie­vod­nom prog­rame, náj­dete na www.ur­ban­mar­ket.sk

Pridať komentár (0)