Úspech Slováka vo svete: Jeho snové portréty porazili tisícky fotografií

Mária Ambrozová / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Na Slo­ven­sku máme ok­rem úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov aj úspeš­ných umel­cov
  • Svedčí o tom množ­stvo pre­stíž­nych oce­není, ktoré si na svoje kontá pri­pi­sujú
  • Fo­to­graf vy­stu­pu­júci pod me­nom Miqo Cash je čerstvým prí­kla­dom
zdroj: Instagram/miqocashphotography
  • Na Slo­ven­sku máme ok­rem úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov aj úspeš­ných umel­cov
  • Svedčí o tom množ­stvo pre­stíž­nych oce­není, ktoré si na svoje kontá pri­pi­sujú
  • Fo­to­graf vy­stu­pu­júci pod me­nom Miqo Cash je čerstvým prí­kla­dom

Ume­lecký fo­to­graf pre­zen­tu­júci sa pod me­nom Miqo Cash zrejme v pa­mäti pá­nom ku­pu­jú­cim si slo­ven­ský li­fes­ty­lový ma­ga­zín Slo­vak man ne­utk­vel. Hoci jeho sú­čas­ťou boli štek­livé fo­to­gra­fie diev­čat, ktoré stáli pred jeho ob­jek­tí­vom hneď nie­koľ­ko­krát. To však bolo už pek­ných pár ro­kov do­zadu. Dnes sa ako ume­lec po­su­nul o niečo ďa­lej a za jeho prácu ho do­konca oce­nila po­rota pre­stíž­nej sú­ťaže One Ey­eland.

Miqo pri svo­jej práci rád vy­užíva kre­a­tívne osvet­le­nie, kom­po­zí­cie a prí­behy svo­jich fo­to­gra­fií. Štvo­r­ica ex­pre­sív­nych por­tré­tov z pro­jektu Sym­fó­nia ži­vota, na kto­rých opäť hlavnú úlohu zo­hrali krásne diev­čatá, ale ten­to­krát aj do­bové ob­le­če­nie a husté hrivy vla­sov, si vy­slú­žili v sú­ťaži One Ey­eland strie­borné me­daily hneď v sied­mych ka­te­gó­riách. „Ne­mám slov! 7-krát zís­kané STRIEBRO vo sve­to­vej foto sú­ťaži One Ey­eland Pho­tog­raphy Awards. Len dvaja sme zís­kali naj­viac oce­není striebra a ako je­diný z ce­lého Česko-Slo­ven­ska som zís­kal naj­viac oce­není. Do sú­ťaže sa za­po­jilo cez 4000 fo­to­gra­fií zo 64 kra­jín. Fo­to­gra­fie boli za­dané do sied­mych ka­te­gó­rií, kde v kaž­dej jed­nej zís­kali striebro. Opla­tilo sa. Ne­sku­točná ra­dosť,“ na­pí­sal Miqo na svo­jom Fa­ce­bo­oku.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Miqo Cash, EP (@mi­qo­cashp­ho­tog­raphy),

Ak sa ti snové por­tréty za­pá­čili, máme pre teba dobrú správu. Do konca feb­ru­ára si mô­žeš vý­stavu Miqo Cash Pho­tog­rap­her po­zrieť v Com­pa­ny­Art ga­lé­rii na Pa­li­sá­dach.

Pridať komentár (0)