Úspešní CEO sa zhodli na 8 kni­hách, ktoré by mal poznať každý pod­ni­ka­teľ

Martina Ditrichová / 22. júna 2016 / Business

Keď prí­deš do kníh­ku­pec­tva k regálu s kni­hami typu „Ako sa stať úspeš­ným a boha­tým”, budeš asi poriadne zmä­tený, lebo tieto regály priam pras­kajú vo šví­koch. Typ „know-how“ kníh by sa momen­tálne dal pou­ží­vať skôr na pri­ku­ro­va­nie ako na číta­nie. Téma úspeš­ného pod­ni­ka­nia a rých­leho zbo­hat­nu­tia sa stala natoľko moder­nou, že trh zahl­tili aj knihy, kto­rými, ak chceš byť úspešný, skrátka nemô­žeš strá­cať čas.

Aby sme ti ho ešte viac ušet­rili – nech sa páči, pri­pra­vený zoznam 8 kníh týka­jú­cich sa úspeš­ného pod­ni­ka­nia a spô­so­bov, ako na to. Tieto sú dokonca na odpo­rú­ča­nie od ďal­ších úspeš­ných star­tu­po­vých zakla­da­te­ľov a inves­to­rov. Ak sa chceš stať efek­tív­nej­ším mys­li­te­ľom, skve­lým líd­rom, ino­vá­to­rom a zakla­da­te­ľom nie­čoho špe­ciál­neho, tu niž­šie náj­deš inšpi­rá­ciu.

5 ele­men­tov efek­tív­neho mys­le­nia

Kniha pre­zen­tuje prak­tic­kou for­mou, ako sa stať lep­ším mys­li­te­ľom, čiže úspeš­nej­ším člo­ve­kom. Je to rela­tívne krátke číta­nie, ale budeš mať chuť otvo­riť tú knihu zas a znova. Pre­dos­tiera inšpi­ra­tívne prí­behy z reál­neho života, metódy a úkony, ako mys­lieť čo naje­fek­tív­nej­šie „asap“.

Naučí ťa, ako pokla­dať lep­šie otázky, ako zly­ha­nie obrá­tiť vo svoj pros­pech, ako si uve­do­miť, že všetci sme schopní pri­jať zmeny. Niet pochýb, že táto kniha zmení tvoj pohľad na seba, na svet a na výzvy a prí­le­ži­tosti, ktoré denne stre­tá­vaš.

73c1093fb296affc2d84ccefd2be34c5

foto: abz.cz

Autori Edward B. Bur­gerMichael Star­bird tvr­dia, že geniálni ľudia nie sú odlišní ničím iným, iba svo­jim spô­so­bom mys­le­nia. Cel­kom jed­no­du­ché, nie? :)

Foun­ders at Work

Toto je kolek­cia roz­ho­vo­rov so zakla­da­teľmi úspeš­ných tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, ktorá ti naskytne pohľad pod povrch, ako začí­nali, ich spô­sob roz­mýš­ľa­nia. Aký bol ich život pred­tým, ako sa stali sláv­nymi? Ako prišli s počia­toč­nou myš­lien­kou, ako o nej pre­sved­čili inves­to­rov? Ako zvlá­dali zly­ha­nia na svo­jej ceste?

founders-at-work-stories-of-startups-at-early-days-1-728

foto: amazon.com

Spo­lu­za­kla­da­teľka spo­loč­nosti Y Com­bi­na­tor Jes­sica Living­ston v knihe zve­rej­nila svoje roz­ho­vory s mno­hými úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi a tech­nikmi, meno­vite len pár z nich – Steve Woz­niak (Apple), Cate­rina Fake (Flickr), Mitch Kapor (Lotus), Max Lev­chin (Pay­Pal). Ak chceš zalo­žiť vlastný star­tup, táto kniha pre teba bude to pravé, lebo vše­tok know how od rôz­nych zdro­jov, náj­deš v jed­nej zbierke. A šepká sa už aj o pokra­čo­vaní. Veď suc­cess sto­ries nikdy nie je dosť.

Innovator’s dilemma

Ako si spo­loč­nosti zais­tia trvalú udr­ža­teľ­nosť? Autor a reno­mo­vaný pro­fe­sor na Har­vard Busi­ness School Cla­y­ton Chris­ten­sen v knihe vyhla­suje, že aj keď spo­loč­nosť robí všetko správne (t.j. počúva svo­jich zákaz­ní­kov, inves­tuje do R&D, sle­duje vývoj trhu), stále môže stra­tiť svoju pozí­ciu na trhu. Je to spo­loč­nou výzvou pre vyspelé spo­loč­nosti — správne vyba­lan­so­vať zdroje, ktoré sú inves­to­vané do zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov a do tech­no­ló­gií, ktoré pohá­ňajú vpred trh budúc­nosti.

Innovator's Dilemma 1

foto: coolerinsights.com

Chris­ten­sen pre­ve­die čita­teľa cez do detailu roz­pí­sané prí­klady, ako môžu spo­loč­nosti v obchode, far­má­cii, auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle a iných kon­krét­nych odvet­viach stra­tiť svoju vedúcu pozí­ciu a uka­zuje, ako tomu mohli pre­dísť. Po pre­čí­taní Innovator’s dilemma, budeš mať lepší zmy­sel pre ťažké roz­hod­nu­tia v otáz­kach biz­nisu.

High Out­put Mana­ge­ment

Kniha Andyho Gro­vea, hlav­ného člena pred­sta­ven­stva a CEO spo­loč­nosti Intel, hovorí o jeho spô­sobe ria­de­nia. Zame­riava sa skôr na výsledky a výstupy ako na jed­not­livé akti­vity.

high-output-mgmt

foto: amazon.com

Grove tu pokrýva celý rad tém, vrá­tane tej, ako zdo­lať pre­kážky na svo­jej ceste, ako pri­jať a vytré­no­vať to naj­lep­šie „muž­stvo“ vo svo­jej firme, ako sle­do­vať úspeš­nosť ria­de­nia, ako čo naje­fek­tív­nej­šie využiť čas. Nenáj­deš tu žiadny ins­tantný návod na to, ako viezť firmu, ale surové fakty skve­lého manaž­mentu od toho naj­lep­šieho mana­žéra. Či už ria­diš celú spoločnosť,alebo jed­ného člo­veka, táto kniha má neoce­ni­teľnú hod­notu v zlep­šení nakla­da­nia s časom a skva­lit­ne­nia tvo­jich osob­ných výstu­pov.

Zradná náhod­nosť (O skry­tej roli náhod­nosti na trhu a v živote)

Toto je fas­ci­nu­júce číta­nie zaobe­ra­júce sa prob­lé­mom, kto­rému den­no­denne čelí väč­šina z nás, aj keď veľa krát neve­domky – ako neis­tota a šťastná náhoda ovplyv­ňuje naše životy, a na makro úrovni trh?

l145046

foto: martinus.sk

Autor Nassim Nicho­las Taleb berie svo­jich čita­te­ľov na pries­kum náhod­nosti — prečo sú ľudia tak často náchylní mýliť si šťas­tie so zruč­nos­ťou? Na vysvet­le­nie pou­žíva aj mate­ma­tické vzorce a čita­teľa inšpi­ruje zme­niť pohľad na šta­tis­tiku, úspech, zly­ha­nie, prí­činné súvis­losti, zruč­nosti vs. šťas­tenu. Po pre­čí­taní tejto knihy už na rolu prav­de­po­dob­nosti a šťas­teny vo svo­jom živote nikdy nebu­deš poze­rať rov­na­kým spô­so­bom.

Dif­fi­cult Con­ver­sa­ti­ons

Táto kniha by mala byť povin­ným číta­ním pre kaž­dého, kto kon­ver­zuje s inými ľuďmi (inými slo­vami — pre kaž­dého). Via­cero auto­rov, ktorí učia na Har­vard­skej práv­nic­kej fakulte, tu pred­sta­vuje návod, ako sa krok za kro­kom naučiť viesť aj kom­pli­ko­vané debaty s chlad­nou hla­vou. Je pova­žo­vaná za naj­lep­šiu knihu, čo bola kedy napí­saná, na tému rie­še­nia kon­flik­tov a vyjed­ná­va­nia.

Ak potre­bu­ješ poviesť roz­ho­vor správ­nym sme­rom a vyrie­šiť nedo­ro­zu­me­nia s kole­gami, kli­entmi, pria­teľmi či rodi­nou, kniha Dif­fi­cult Con­ver­sa­ti­ons je pre teba to pravé.

DifficultConversations-ad-450x300

foto: highpointjourney.com

Dozvieš sa, ako sa vyznať v základ­nej štruk­túre nároč­ných roz­ho­vo­rov, ako zostať vyrov­naný, aj keď si obvi­nený, načú­vať zmyslu toho, čo nebolo pove­dané nahlas, ako posu­núť roz­ho­vory čo naj­ďa­lej od emo­tívne rie­še­ných prob­lé­mov. Tieto veci by mal vedieť ovlá­dať každý z nás.

Ven­ture Deals

Venure Deals je „must-read“ pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí uva­žujú o zvý­šení rizi­ko­vého kapi­tálu na finan­co­va­nie pod­ni­ka­nia. Autori Brad Feld a Jason Men­del­sona ti pre­dos­trú dôkladný pre­hľad rizi­ko­vého kapitálu(VC) s vyvá­že­ným pohľa­dom na kon­krétne pod­mienky. Tak­tiež ako VC firmy sku­točne fun­gujú, ako si vyjed­nať cestu bez dohôd a ako sa pri­pra­viť na spo­ločné výzvy v prie­behu jed­not­li­vých etáp finan­co­va­nia.

3055624-poster-p-1-ex-twitter-ceo-dick-costolo-to-build-fitness-startup

foto: fastcomapny.com

Či už si v tomto svete nová­čik alebo skú­sený pod­ni­ka­teľ, Ven­ture Deals pre­hĺbia tvoje vedo­mosti s obdi­vu­hod­nou trans­pa­ren­tnos­ťou, ktorá je práve v tejto oblasti vzácna.

The Out­si­ders

Autor Out­si­ders Wil­liam Thorn­dike sa sústre­ďuje na dlho­dobý úspech pod­niku z jeho schop­nosti sústre­diť sa na výnosy pre akci­oná­rov. Aj keď táto myš­lienka nie je nič nové pod sln­kom, Thorn­dike jej dáva nový nádych. Vo svo­jej knihe čita­teľa spre­vá­dza prí­behy od 8 CEO spo­loč­ností ako Berks­hire, Hat­ha­way, Gene­ral Cinema, TCI, The Was­hing­ton Post Com­pany, atď. Čo je naj­viac prek­va­pivé na týchto prí­be­hoch a ich spo­loč­ných črtách je „súdr­ž­nosť a neúp­rosná raci­ona­lita“, ktorá im pomohla dostať spo­loč­nosti na pozí­cie, na kto­rých sú dnes.

A čo robí koniec kon­cov z CEO víťaza? Schop­nosť alo­ko­vať kapi­tál a ľud­ské zdroje zmys­lu­plne, zame­ra­nie sa na hod­notu kapi­tálu nie­len zisk a rast tržieb; Ak chceš vybu­do­vať firmu, ktorá vytvára neuve­ri­teľné pri­zna­nie, táto kniha by mala byť na tvo­jom zozname.

71CfM7hfCeL

foto: amazon.com

Nie­ktoré z nášho výberu žiaľ nie sú pre­lo­žené aj do slo­ven­činy, čo ale tiež nemusí byť na škodu. Anglič­tina je v pod­ni­kaní hlavne v posled­ných rokoch glo­ba­li­zá­cie dôle­žitá. Želám prí­jemné samo­vzde­lá­va­nie!

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)