Úspeš­ní CEO sa zhod­li na 8 kni­hách, kto­ré by mal poznať kaž­dý pod­ni­ka­teľ

Martina Ditrichová / 22. júna 2016 / Business

Keď prí­deš do kníh­ku­pec­tva k regá­lu s kni­ha­mi typu „Ako sa stať úspeš­ným a boha­tým”, budeš asi poriad­ne zmä­te­ný, lebo tie­to regá­ly priam pras­ka­jú vo šví­koch. Typ „know-how“ kníh by sa momen­tál­ne dal pou­ží­vať skôr na pri­ku­ro­va­nie ako na číta­nie. Téma úspeš­né­ho pod­ni­ka­nia a rých­le­ho zbo­hat­nu­tia sa sta­la natoľ­ko moder­nou, že trh zahl­ti­li aj kni­hy, kto­rý­mi, ak chceš byť úspeš­ný, skrát­ka nemô­žeš strá­cať čas.

Aby sme ti ho ešte viac ušet­ri­li – nech sa páči, pri­pra­ve­ný zoznam 8 kníh týka­jú­cich sa úspeš­né­ho pod­ni­ka­nia a spô­so­bov, ako na to. Tie­to sú dokon­ca na odpo­rú­ča­nie od ďal­ších úspeš­ných star­tu­po­vých zakla­da­te­ľov a inves­to­rov. Ak sa chceš stať efek­tív­nej­ším mys­li­te­ľom, skve­lým líd­rom, ino­vá­to­rom a zakla­da­te­ľom nie­čo­ho špe­ciál­ne­ho, tu niž­šie náj­deš inšpi­rá­ciu.

5 ele­men­tov efek­tív­ne­ho mys­le­nia

Kni­ha pre­zen­tu­je prak­tic­kou for­mou, ako sa stať lep­ším mys­li­te­ľom, čiže úspeš­nej­ším člo­ve­kom. Je to rela­tív­ne krát­ke číta­nie, ale budeš mať chuť otvo­riť tú kni­hu zas a zno­va. Pre­dos­tie­ra inšpi­ra­tív­ne prí­be­hy z reál­ne­ho živo­ta, metó­dy a úko­ny, ako mys­lieť čo naje­fek­tív­nej­šie „asap“.

Naučí ťa, ako pokla­dať lep­šie otáz­ky, ako zly­ha­nie obrá­tiť vo svoj pros­pech, ako si uve­do­miť, že všet­ci sme schop­ní pri­jať zme­ny. Niet pochýb, že táto kni­ha zme­ní tvoj pohľad na seba, na svet a na výzvy a prí­le­ži­tos­ti, kto­ré den­ne stre­tá­vaš.

73c1093fb296affc2d84ccefd2be34c5

foto: abz.cz

Auto­ri Edward B. Bur­gerMicha­el Star­bird tvr­dia, že geniál­ni ľudia nie sú odliš­ní ničím iným, iba svo­jim spô­so­bom mys­le­nia. Cel­kom jed­no­du­ché, nie? :)

Foun­ders at Work

Toto je kolek­cia roz­ho­vo­rov so zakla­da­teľ­mi úspeš­ných tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, kto­rá ti naskyt­ne pohľad pod povrch, ako začí­na­li, ich spô­sob roz­mýš­ľa­nia. Aký bol ich život pred­tým, ako sa sta­li sláv­ny­mi? Ako priš­li s počia­toč­nou myš­lien­kou, ako o nej pre­sved­či­li inves­to­rov? Ako zvlá­da­li zly­ha­nia na svo­jej ces­te?

founders-at-work-stories-of-startups-at-early-days-1-728

foto: amazon.com

Spo­lu­za­kla­da­teľ­ka spo­loč­nos­ti Y Com­bi­na­tor Jes­si­ca Living­ston v kni­he zve­rej­ni­la svo­je roz­ho­vo­ry s mno­hý­mi úspeš­ný­mi pod­ni­ka­teľ­mi a tech­nik­mi, meno­vi­te len pár z nich – Ste­ve Woz­niak (App­le), Cate­ri­na Fake (Flickr), Mitch Kapor (Lotus), Max Lev­chin (Pay­Pal). Ak chceš zalo­žiť vlast­ný star­tup, táto kni­ha pre teba bude to pra­vé, lebo vše­tok know how od rôz­nych zdro­jov, náj­deš v jed­nej zbier­ke. A šep­ká sa už aj o pokra­čo­va­ní. Veď suc­cess sto­ries nikdy nie je dosť.

Innovator’s dilem­ma

Ako si spo­loč­nos­ti zais­tia trva­lú udr­ža­teľ­nosť? Autor a reno­mo­va­ný pro­fe­sor na Har­vard Busi­ness Scho­ol Cla­y­ton Chris­ten­sen v kni­he vyhla­su­je, že aj keď spo­loč­nosť robí všet­ko správ­ne (t.j. počú­va svo­jich zákaz­ní­kov, inves­tu­je do R&D, sle­du­je vývoj trhu), stá­le môže stra­tiť svo­ju pozí­ciu na trhu. Je to spo­loč­nou výzvou pre vyspe­lé spo­loč­nos­ti — správ­ne vyba­lan­so­vať zdro­je, kto­ré sú inves­to­va­né do zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov a do tech­no­ló­gií, kto­ré pohá­ňa­jú vpred trh budúc­nos­ti.

Innovator's Dilemma 1

foto: coolerinsights.com

Chris­ten­sen pre­ve­die čita­te­ľa cez do detai­lu roz­pí­sa­né prí­kla­dy, ako môžu spo­loč­nos­ti v obcho­de, far­má­cii, auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a iných kon­krét­nych odvet­viach stra­tiť svo­ju vedú­cu pozí­ciu a uka­zu­je, ako tomu moh­li pre­dísť. Po pre­čí­ta­ní Innovator’s dilem­ma, budeš mať lep­ší zmy­sel pre ťaž­ké roz­hod­nu­tia v otáz­kach biz­ni­su.

High Out­put Mana­ge­ment

Kni­ha Andy­ho Gro­vea, hlav­né­ho čle­na pred­sta­ven­stva a CEO spo­loč­nos­ti Intel, hovo­rí o jeho spô­so­be ria­de­nia. Zame­ria­va sa skôr na výsled­ky a výstu­py ako na jed­not­li­vé akti­vi­ty.

high-output-mgmt

foto: amazon.com

Gro­ve tu pokrý­va celý rad tém, vrá­ta­ne tej, ako zdo­lať pre­káž­ky na svo­jej ces­te, ako pri­jať a vytré­no­vať to naj­lep­šie „muž­stvo“ vo svo­jej fir­me, ako sle­do­vať úspeš­nosť ria­de­nia, ako čo naje­fek­tív­nej­šie využiť čas. Nenáj­deš tu žiad­ny ins­tant­ný návod na to, ako viezť fir­mu, ale suro­vé fak­ty skve­lé­ho manaž­men­tu od toho naj­lep­šie­ho mana­žé­ra. Či už ria­diš celú spoločnosť,alebo jed­né­ho člo­ve­ka, táto kni­ha má neoce­ni­teľ­nú hod­no­tu v zlep­še­ní nakla­da­nia s časom a skva­lit­ne­nia tvo­jich osob­ných výstu­pov.

Zrad­ná náhod­nosť (O skry­tej roli náhod­nos­ti na trhu a v živo­te)

Toto je fas­ci­nu­jú­ce číta­nie zaobe­ra­jú­ce sa prob­lé­mom, kto­ré­mu den­no­den­ne čelí väč­ši­na z nás, aj keď veľa krát neve­dom­ky – ako neis­to­ta a šťast­ná náho­da ovplyv­ňu­je naše živo­ty, a na mak­ro úrov­ni trh?

l145046

foto: martinus.sk

Autor Nassim Nicho­las Taleb berie svo­jich čita­te­ľov na pries­kum náhod­nos­ti — pre­čo sú ľudia tak čas­to náchyl­ní mýliť si šťas­tie so zruč­nos­ťou? Na vysvet­le­nie pou­ží­va aj mate­ma­tic­ké vzor­ce a čita­te­ľa inšpi­ru­je zme­niť pohľad na šta­tis­ti­ku, úspech, zly­ha­nie, prí­čin­né súvis­los­ti, zruč­nos­ti vs. šťas­te­nu. Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy už na rolu prav­de­po­dob­nos­ti a šťas­te­ny vo svo­jom živo­te nikdy nebu­deš poze­rať rov­na­kým spô­so­bom.

Dif­fi­cult Con­ver­sa­ti­ons

Táto kni­ha by mala byť povin­ným číta­ním pre kaž­dé­ho, kto kon­ver­zu­je s iný­mi ľuď­mi (iný­mi slo­va­mi — pre kaž­dé­ho). Via­ce­ro auto­rov, kto­rí učia na Har­vard­skej práv­nic­kej fakul­te, tu pred­sta­vu­je návod, ako sa krok za kro­kom naučiť viesť aj kom­pli­ko­va­né deba­ty s chlad­nou hla­vou. Je pova­žo­va­ná za naj­lep­šiu kni­hu, čo bola kedy napí­sa­ná, na tému rie­še­nia kon­flik­tov a vyjed­ná­va­nia.

Ak potre­bu­ješ poviesť roz­ho­vor správ­nym sme­rom a vyrie­šiť nedo­ro­zu­me­nia s kole­ga­mi, kli­ent­mi, pria­teľ­mi či rodi­nou, kni­ha Dif­fi­cult Con­ver­sa­ti­ons je pre teba to pra­vé.

DifficultConversations-ad-450x300

foto: highpointjourney.com

Dozvieš sa, ako sa vyznať v základ­nej štruk­tú­re nároč­ných roz­ho­vo­rov, ako zostať vyrov­na­ný, aj keď si obvi­ne­ný, načú­vať zmys­lu toho, čo nebo­lo pove­da­né nahlas, ako posu­núť roz­ho­vo­ry čo naj­ďa­lej od emo­tív­ne rie­še­ných prob­lé­mov. Tie­to veci by mal vedieť ovlá­dať kaž­dý z nás.

Ven­tu­re Deals

Venu­re Deals je „must-read“ pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí uva­žu­jú o zvý­še­ní rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu na finan­co­va­nie pod­ni­ka­nia. Auto­ri Brad Feld a Jason Men­del­so­na ti pre­dos­trú dôklad­ný pre­hľad rizi­ko­vé­ho kapitálu(VC) s vyvá­že­ným pohľa­dom na kon­krét­ne pod­mien­ky. Tak­tiež ako VC fir­my sku­toč­ne fun­gu­jú, ako si vyjed­nať ces­tu bez dohôd a ako sa pri­pra­viť na spo­loč­né výzvy v prie­be­hu jed­not­li­vých etáp finan­co­va­nia.

3055624-poster-p-1-ex-twitter-ceo-dick-costolo-to-build-fitness-startup

foto: fastcomapny.com

Či už si v tom­to sve­te nová­čik ale­bo skú­se­ný pod­ni­ka­teľ, Ven­tu­re Deals pre­hĺbia tvo­je vedo­mos­ti s obdi­vu­hod­nou trans­pa­ren­tnos­ťou, kto­rá je prá­ve v tej­to oblas­ti vzác­na.

The Out­si­ders

Autor Out­si­ders Wil­liam Thorn­di­ke sa sústre­ďu­je na dlho­do­bý úspech pod­ni­ku z jeho schop­nos­ti sústre­diť sa na výno­sy pre akci­oná­rov. Aj keď táto myš­lien­ka nie je nič nové pod sln­kom, Thorn­di­ke jej dáva nový nádych. Vo svo­jej kni­he čita­te­ľa spre­vá­dza prí­be­hy od 8 CEO spo­loč­nos­tí ako Berks­hi­re, Hat­ha­way, Gene­ral Cine­ma, TCI, The Was­hing­ton Post Com­pa­ny, atď. Čo je naj­viac prek­va­pi­vé na tých­to prí­be­hoch a ich spo­loč­ných črtách je „súdr­ž­nosť a neúp­ros­ná raci­ona­li­ta“, kto­rá im pomoh­la dostať spo­loč­nos­ti na pozí­cie, na kto­rých sú dnes.

A čo robí koniec kon­cov z CEO víťa­za? Schop­nosť alo­ko­vať kapi­tál a ľud­ské zdro­je zmys­lu­pl­ne, zame­ra­nie sa na hod­no­tu kapi­tá­lu nie­len zisk a rast tržieb; Ak chceš vybu­do­vať fir­mu, kto­rá vytvá­ra neuve­ri­teľ­né pri­zna­nie, táto kni­ha by mala byť na tvo­jom zozna­me.

71CfM7hfCeL

foto: amazon.com

Nie­kto­ré z náš­ho výbe­ru žiaľ nie sú pre­lo­že­né aj do slo­ven­či­ny, čo ale tiež nemu­sí byť na ško­du. Anglič­ti­na je v pod­ni­ka­ní hlav­ne v posled­ných rokoch glo­ba­li­zá­cie dôle­ži­tá. Želám prí­jem­né samo­vzde­lá­va­nie!

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)