Úspeš­ný simu­lá­tor mrav­cov sa ruší: Tvor­co­via pre­pi­li všet­ky vyzbie­ra­né penia­ze

Martin Bohunický / 10. februára 2016 / Lifehacking

A to som si done­dáv­na mys­lel, že nie­čo podob­né sa môže stať len na Slo­ven­sku.

Malé vývo­jár­ske štú­dio ETe­es­ki sľú­bi­lo v kam­pa­ni, že kaž­dé­ho pris­pie­va­te­ľa zorien­tu­je v her­nom prie­mys­le a navy­še vytvo­rí mrav­čí simu­lá­tor, kto­rý by hrá­čom pri­po­mí­nal his­to­ric­kú hru SimAnt od Maxis Games. Neskôr sa však obja­vi­lo video, kde dnes už býva­lý zamest­na­nec Eric Teres­hin­ski pre­zra­dil, že celú vyzbie­ra­nú sumu $4000 dolá­rov maji­te­lia fir­my, s kto­rý­mi spo­lu­pra­co­val pre­pi­li a pre­hý­ri­li so strip­tér­ka­mi. 

DSC_2417-1copy-2-5

foto: mygamexp.net

Hoci Teres­hin­ski neprez­ra­dil kon­krét­ne mená, zrej­me ide o dvoch pánov uve­de­ných na ofi­ciál­nej strán­ke. “Pove­da­li mi, že alko­hol kupu­jú na jed­na­nia s inves­tor­mi, dokon­ca si pri­pra­vi­li aj pod­kla­dy, aby to vyze­ra­lo ako prav­da,” pre­zra­dil.

Teres­hin­ski sľú­bil všet­kým bac­ke­rom, že kaž­dý jeden dolár poc­ti­vo vrá­ti, čo pri cro­wd­fun­ding nie je samoz­rej­mos­ťou — v posled­nej dobe sa mno­žia prí­pa­dy, kedy tvor­co­via kam­pa­ní jed­no­du­cho zmiz­li aj s peniaz­mi.

Cro­wd­fun­ding je v kaž­dom prí­pa­de rizi­ko a keď chceš nie­čo pod­po­riť, nemô­žeš si byť ničím istý. Cro­wd­fun­ding je jed­no­du­cho inves­tí­cia kto­rá môže, ale aj nemu­sí vyjsť. Veď pod­ľa posled­ných šta­tis­tík neodoš­le zapla­te­ný pro­dukt až 10% úspeš­ných kam­pa­ní!


Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eteeski.com, hypster.guru

Pridať komentár (0)