Úspešný simu­lá­tor mrav­cov sa ruší: Tvor­co­via pre­pili všetky vyzbie­rané peniaze

Martin Bohunický / 10. februára 2016 / Tools a produktivita

A to som si done­dávna mys­lel, že niečo podobné sa môže stať len na Slo­ven­sku.

Malé vývo­jár­ske štú­dio ETe­eski sľú­bilo v kam­pani, že kaž­dého pris­pie­va­teľa zorien­tuje v her­nom prie­mysle a navyše vytvorí mravčí simu­lá­tor, ktorý by hrá­čom pri­po­mí­nal his­to­rickú hru SimAnt od Maxis Games. Neskôr sa však obja­vilo video, kde dnes už bývalý zamest­na­nec Eric Teres­hin­ski pre­zra­dil, že celú vyzbie­ranú sumu $4000 dolá­rov maji­te­lia firmy, s kto­rými spo­lu­pra­co­val pre­pili a pre­hý­rili so strip­tér­kami. 

DSC_2417-1copy-2-5

foto: mygamexp.net

Hoci Teres­hin­ski neprez­ra­dil kon­krétne mená, zrejme ide o dvoch pánov uve­de­ných na ofi­ciál­nej stránke. “Pove­dali mi, že alko­hol kupujú na jed­na­nia s inves­tormi, dokonca si pri­pra­vili aj pod­klady, aby to vyze­ralo ako pravda,” pre­zra­dil.

Teres­hin­ski sľú­bil všet­kým bac­ke­rom, že každý jeden dolár poc­tivo vráti, čo pri cro­wd­fun­ding nie je samoz­rej­mos­ťou — v posled­nej dobe sa mno­žia prí­pady, kedy tvor­co­via kam­paní jed­no­du­cho zmizli aj s peniazmi.

Cro­wd­fun­ding je v kaž­dom prí­pade riziko a keď chceš niečo pod­po­riť, nemô­žeš si byť ničím istý. Cro­wd­fun­ding je jed­no­du­cho inves­tí­cia ktorá môže, ale aj nemusí vyjsť. Veď podľa posled­ných šta­tis­tík neodošle zapla­tený pro­dukt až 10% úspeš­ných kam­paní!


Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eteeski.com, hypster.guru

Pridať komentár (0)