Už aj panáčik na semafore si našiel priateľku. Na Taiwane vymysleli zaujímavú novinku

Christián Mikláš / 14. februára 2018 / Tech a inovácie

zdroj: facebook.com
  • Se­ma­fory na juhu Tai­wanu zís­kali nový di­zajn.
  • Zo­bra­zený pár má za úlohu pri­tiah­nuť viac po­zor­nosti a zvý­šiť bez­peč­nosť pre­mávky.
  • Vzhľad se­ma­foru za úče­lom ší­re­nia kon­krét­nej myš­lienky zme­nili aj na­prí­klad v Ho­land­sku alebo Aus­trá­lii.

Nový di­zajn zo­bra­zu­júci za­mi­lo­vaný pár zís­kalo už asi 40 se­ma­fo­rov pre chod­cov v ob­lasti Ping­tung na juhu Tai­wanu. Na sve­tel­nom za­ria­dení sa po­čas ze­le­nej zo­brazí chla­pec ako drží za ruku svoju pria­teľku a spo­ločne pre­chá­dzajú cez cestu. Po­čas čer­ve­nej sa na ňom zo­brazí ten istý chla­pec, ktorý kľačí, drží svoju po­lo­vičku a prav­de­po­dobne ju žiada o ruku.

Tai­wan­ská po­lí­cia ne­vy­ko­nala ta­kúto ra­di­kálnu zmenu di­zajnu len tak zo srandy. Všet­kému pred­chá­dzala skú­šobná doba v de­cem­bri mi­nu­lého roka. Ná­pad sa im ale tak za­pá­čil, že ešte v ten me­siac sa roz­hodli re­no­vo­vať väčší po­čet 18 ro­kov sta­rých se­ma­fo­rov. Vraj, aby boli at­rak­tív­nej­šie.

Ta­mojší pri­má­tor tvr­dil, že nový di­zajn kla­die dô­raz na lásku, kto­rej je v ob­lasti Ping­tung do­sta­tok. Di­zaj­nér Cheng Da-wei ale do­dal, že vzhľad má aj prak­tický úči­nok. Podľa jeho ná­zoru má viac pri­ťa­ho­vať po­zor­nosť mla­dých a zlep­šiť tak ich os­tra­ži­tosť na ces­tách.

Nie­ktorí vní­majú di­zajn ako roz­košný a zau­jí­mavý. Nájdu sa však aj sa­mo­tári, na kto­rých pri­po­mienka ich vlast­nej sa­moty pô­sobí skôr dep­re­sívne. Za­tiaľ sa ale žiadny ve­rejný od­porca tohto ná­padu ne­na­šiel. Zmena di­zajnu se­ma­fo­rov sa ne­deje len v Tai­wane, ale na rôz­nych mies­tach vo svete za úče­lom ší­re­nia ne­ja­kej kon­krét­nej myš­lienky.

V Ho­land­skom meste Utrecht sa na sve­tel­nej sig­na­li­zá­cii zo­bra­zuje roz­práv­ková po­sta­vička ako pocta jej mŕt­vemu tvor­covi. V aus­trál­skom Mel­bourne sa zas na se­ma­fo­roch zo­bra­zujú ženy.

zdroj: bbc.com tai­wan­news.com

Pridať komentár (0)