Už si mal burger s jedlým zlatom? V Jump street ti ho naservírujú v čiernych rukavičkách

Ema Stanovská / 20. októbra 2018 / Rozhovory

  • V Bra­ti­slave vznikla je­di­nečná re­štau­rá­cia Jump Street, v kto­rej mô­žete ochut­nať čierny bur­ger po­sy­paný jed­lým zla­tom
  • Pod­nik si dáva zá­le­žať nie­len na pr­vo­tried­nom jedle, ale aj ich ori­gi­nál­nom pre­ve­dení či kva­lit­nej ob­sluhe
  • Fi­lo­zo­fiou re­štau­rá­cie je spo­jiť skvelé chute po­u­lič­ných je­dál s vi­zu­ál­nym zá­žit­kom
zdroj: Jump Street
  • V Bra­ti­slave vznikla je­di­nečná re­štau­rá­cia Jump Street, v kto­rej mô­žete ochut­nať čierny bur­ger po­sy­paný jed­lým zla­tom
  • Pod­nik si dáva zá­le­žať nie­len na pr­vo­tried­nom jedle, ale aj ich ori­gi­nál­nom pre­ve­dení či kva­lit­nej ob­sluhe
  • Fi­lo­zo­fiou re­štau­rá­cie je spo­jiť skvelé chute po­u­lič­ných je­dál s vi­zu­ál­nym zá­žit­kom

Jump Street je ro­dinný pro­jekt, na kto­rom spo­lu­pra­cu­jete so svo­jím sy­nom a man­žel­kou. Do akej miery pris­peli ku vzniku tejto pre­vádzky? Čím kon­krétne?

Ná­pad na pro­jekt JUMP STREET sa pô­vodne zro­dil v hlave môjho 19-roč­ného syna Pat­rika, ktorý od­sle­do­val sprá­va­nie a ži­votný štýl svo­jich ro­ves­ní­kov a mal po­cit, že na Slo­ven­sku chýba pod­nik, ktorý by zo­sob­ňo­val to, čo je im blízke — kva­litné jedlo ser­ví­ro­vané ori­gi­nál­nym spô­so­bom v štý­lo­vých pries­to­roch s ne­zvy­čaj­nou at­mo­sfé­rou. A tak na­vrhol kon­cept, ktorý by ko­reš­pon­do­val s tý­mito ich že­la­niami a po­tre­bami. Na­vrhol všetko — od di­zajnu, ty­po­ló­giu je­dál v po­nuke, až po spô­sob ser­ví­ro­va­nia tak, aby vý­sled­ným efek­tom bolo jedno veľké WOW. Ja som sa na pro­jekte po­die­ľal pre­dov­šet­kým ako in­ves­tor a moja man­želka do­la­ďo­vala kon­krétne di­zaj­nové prvky, pre­tože z nás troch má naj­vy­cib­re­nejší vkus a cit pre de­tail.

Ok­rem ve­de­nia pre­vádzky pod­ni­káte aj v mód­nom prie­mysle. V čom sa pod­ni­ka­nie v týchto dvoch sfé­rach biz­nisu naj­viac od seba od­li­šuje?

Re­štau­rá­cia je živší a oveľa dy­na­mic­kejší or­ga­niz­mus, ná­roč­nejší na prácu s ľuďmi, než pod­ni­ka­nie s mó­dou. Na roz­diel od pre­daja mód­neho to­varu je každý pro­dukt v gas­tro pod­niku iný a je­di­nečný, má vyš­šiu pri­danú hod­notu, pre­tože za ním hma­ta­teľne cí­tiť tí­movú prácu kon­krét­nych ľudí. Veľký roz­diel je aj v per­so­nál­nej otázke — v ta­kej pre­vádzke fun­guje na ma­lej plo­che spolu kaž­do­denne oveľa väčší po­čet za­mest­nan­cov po­ve­re­ných roz­diel­nymi úlo­hami, ktorí sa mu­sia na seba na­vzá­jom na­la­diť a zla­diť svoje po­vin­nosti tak, aby spo­ločne vy­tvá­rali je­den kom­plexný a kom­paktný ce­lok a všetko šla­palo ako ho­dinky. Je to zmes rôz­nych pro­fe­sií, roz­lič­ných osob­ností a emó­cií. Všetko stojí a padá na ko­mu­ni­ká­cii, tento biz­nis si vy­ža­duje oveľa osob­nejší prí­stup, než pre­dajne s mó­dou. Aj preto je podľa mňa v ob­lasti gas­tro­nó­mii oveľa vyš­šia fluk­tu­ácia za­mest­nan­cov, než v iných od­vet­viach pod­ni­ka­nia.

Fi­lo­zo­fiou va­šej re­štau­rá­cie je ro­biť po­u­ličné jedlo štý­lo­vým spô­so­bom. Čo to pre vás zna­mená? Ako by ste zá­kaz­ní­kovi pred­sta­vili vašu po­nuku?

Na­šim cie­ľom je po­nú­kať hos­ťom stre­et­food so štý­lom, teda vý­borné chute je­dál, ktoré sú mo­men­tálne veľmi trendy, v spo­jení s vi­zu­ál­nym zá­žit­kom. Celá pod­stata nášho kon­ceptu stojí na pia­tich pev­ných pi­lie­roch: chutné a kva­litné jedlo a ná­poje, štý­lový ser­vis po­dá­va­nia je­dál, dô­raz na vý­ber a kva­litu per­so­nálu, nad­ča­sový di­zajn in­te­ri­éru a správne mar­ke­tin­gové stra­té­gie.

Vy­hrali sme sa s kaž­dým de­tai­lom, nie­len čo sa týka po­nuky, ale aj ser­visu. Dr­žíme sa to­tiž kréda, že do­ko­na­losť do­sa­hu­jeme ma­lič­kos­ťami, no do­ko­na­losť nie je ma­lič­kosť. Preto vám jedlo na­ser­ví­ru­jeme na čier­nych ta­nie­roch a pod­no­soch, jete ho ob­ran­do­va­ným me­de­ným prí­bo­rom, k bur­grom vám pri­ne­sieme čierne ru­ka­vice a po­dobne. Jedlá a li­mo­nádu si mô­žete vziať aj so se­bou a za­ba­líme vám ich do nášho uni­kát­neho take away setu.

Aké boli vaše skú­se­nosti s by­rok­ra­ciou? Ktoré naj­väč­šie pre­kážky ste mu­seli na za­čiatku rie­šiť?

Na­šťas­tie sme sa ne­po­tý­kali so žiad­nymi ex­trém­nymi prob­lé­mami s po­vo­le­niami. Naj­dl­h­šie nám trvalo schvá­le­nie te­rasy na chod­níku pred pre­vádz­kou, no je to lo­gické, keďže ide o cen­trum mesta a frek­ven­to­vanú ko­mu­ni­ká­ciu.

Naj­väč­šiu no­vinku, ktorú ste pri­niesli do slo­ven­skej gas­tro­nó­mie je čierny bur­ger s jed­lým zla­tom. Ako ste prišli s týmto ná­pa­dom?

Čierny bur­ger po­sy­paný jed­lým 24-ka­rá­to­vým zla­tom, ktorý ser­ví­ru­jeme na ke­ra­mic­kom čier­nom pod­nose a hos­ťom k nemu dá­vame čierne ru­ka­vičky, vy­mys­lel môj syn Pat­rik. Toto zlato je jedlé, ne­to­xické, má cer­ti­fi­kát pra­vo­sti a spĺňa všetky hy­gie­nické normy a pra­vidlá. Je to prak­ticky vlaj­ková loď na­šej po­nuky. Od za­čiatku bolo na­šou am­bí­ciou vý­razne vy­čnie­vať a ako ho­vorí Pat­rik, vy­šlia­pať si svoju vlastnú cestu tak, že vy­tvo­ríme úplne nový, vlastný stre­et­fo­odový kon­cept, aký v okolí ur­čite nie je. A na­šim naj­väč­ším iden­ti­fi­ká­to­rom je práve tento bur­ger. Chceme do­cie­liť to, že keď sa po­vie „zlatý bur­ger”, au­to­ma­ticky sa vám v hlave vy­baví JUMP STREET. A na­opak. Keď sa po­vie re­štau­rá­cia JUMP STREET, na­padne vám náš bur­ger.

Z akého dô­vodu po­dá­vate tento bur­ger s čier­nymi ru­ka­vič­kami? Ne­máte obavy, že by to mohlo nie­komu zhor­šiť zá­ži­tok z jedla?

Práve na­opak, vďaka nim si viete vy­chut­nať jedlá ako je bur­ger, re­bierka či ku­ra­cie krí­delká na­plno a bez obáv zo za­špi­ne­nia. A ne­pot­re­bu­jete kilo obrús­kov na utie­ra­nie rúk po­čas jedla. Ru­ka­vice naj­viac oce­ňujú naše žen­ské zá­kaz­níčky, pre­tože nič nie je hor­šie než omáčka či hor­čica pod nech­tami. Ide na­vyše o ne­zá­vadné po­tra­vi­nár­ske ru­ka­vice, ktoré sú ab­so­lútne bez zá­pa­chu. Po po­u­žití ich se­pa­ru­jeme do sa­mos­tat­ného koša.

Čo by ste nám ve­deli po­ve­dať o čerstvosti a kva­lite va­šich su­ro­vín?

Čerstvosť a kva­lita je naša pri­orita. Ne­po­známe pri nej kom­pro­misy. Do­ze­rám na to aj osobne, sna­žím sa byť každý deň na pre­vádzke. Po­u­ží­vame pr­vo­triedne, čerstvé su­ro­viny a jedlá pri­pra­vu­jeme podľa vlast­ných re­cep­túr. V tomto ne­po­známe kom­pro­misy. Všetko mäso po­chá­dza od ove­re­ných do­dá­va­te­ľov a v prí­pade mäsa na bur­gre si ho spra­cú­vame priamo u nás. Spo­lu­pra­cu­jeme aj s ro­din­nou bio far­mou v Ko­kave nad Ri­ma­vi­cou, ktorá nám do­dáva ho­vä­dzie a te­ľa­cie mäso na po­lievky a po­krmy v týž­den­nom menu. Z rov­na­kého re­gi­ónu bu­deme mať aj di­vinu.

Čo sa týka že­miel na bur­gre, pe­čieme ich podľa vlast­nej re­cep­túry a pri­dá­vame do nich maslo a kyslú smo­tanu, aby boli vláčne a mali la­hodnú mas­lovú chuť. V na­šej po­nuke náj­dete aj bur­gre s čier­nou žem­ľou, kde na do­sia­hnu­tie že­la­nej čier­nej farby po­u­ží­vame prí­rodné far­bivo zo sé­pie, žiadnu ché­miu. Zá­kla­dom na­šich li­mo­nád sú do­máce si­rupy. Nie­ktoré mie­šané drinky sú pri­pra­vo­vané podľa na­šej vlast­nej, je­di­neč­nej re­cep­túry a náj­dete ich len u nás.

Váš šéf­ku­chár má iba 28 ro­kov. Čo roz­hodlo o jeho pri­jatí?

Šéf­ku­chár Viťo Mi­keska je síce mladý, no má do­sta­tok skú­se­ností. Naj­pod­stat­nejší bol však jeho elán a za­nie­te­nie pre túto prácu, ktoré sa pre­mie­tajú do vý­sledku v po­dobe vi­zu­álne a chu­ťovo at­rak­tív­nych je­dál. A to pri jeho pri­jatí roz­hodlo.

Vo va­šich pries­to­roch do­mi­nuje čierna farba, zá­kaz­níka zaujme mra­mo­rový bar aj imi­tá­cia hviezd­nej ob­lohy. Čo vám slú­žilo ako in­špi­rá­cia pri tvorbe in­te­ri­éru?

Chceli sme, aby sa u nás naši hos­tia cí­tili vý­ni­močne a aby z náv­števy nášho pod­niku mali kom­plexný, vý­ni­močný zá­ži­tok. Preto sme sta­vili na kom­bi­ná­ciu fa­rieb čier­nej a me­de­nej, náj­dete ju do­konca na to­ale­tách, kde máme čiernu sa­nitu, čo je cel­kom ne­tra­dičné. V in­te­ri­éri náj­dete mra­mor, kva­litné se­de­nie, hviezdnu ob­lohu, pod­svie­tený bar, okná či te­rasu.

Na na­šom Ins­ta­gra­mo­vom pro­file @jum­ps­treet.sk máme motto: Black is our happy co­lor. Kom­bi­ná­cia čier­nej a me­de­nej farby je sym­bo­lom ele­gan­tnosti a lu­xusu. Čierna farba je na­vyše nad­ča­sová a ne­vyjde z módy ani po nie­koľ­kých ro­koch. Pat­rik zvo­lil mra­mor ako pr­vok na roz­jas­ne­nie in­te­ri­éru, a tiež zo­sob­ňuje ele­gan­ciu. Aj strop v po­dobe hviezd­nej ob­lohy je čierny, sym­bo­li­zuje ta­jomno a ne­ko­nečno. A keď sa mu dobre pri­zriete, spo­zo­ru­jete na nej sú­hvez­die býka, ktoré je na­šim lo­gom.

Ste ot­vo­rení iba veľmi krátky čas, no už sa o vás vie. Aké mar­ke­tin­gové stra­té­gie po­u­ží­vate?

Každý deň k nám pri­chá­dzajú známe osob­nosti a in­flu­en­ceri, sami od seba, bez po­zva­nia. Po­zrite na Ins­ta­gram. :-) Šíri sa to rých­los­ťou blesku. Je však pravda, že si dá­vame zá­le­žať na on­line mar­ke­tingu, hlavne na so­ciál­nych sie­ťach. Veľkú zá­sluhu na tom má agen­túra BLANK.

Podľa akých kri­té­rií vy­be­ráte per­so­nál a ako ho ško­líte z hľa­diska prí­stupu k zá­kaz­ní­kovi?

Dali sme si zá­le­žať na tom, aby sme vy­s­kla­dali tím, ktorý by zo­sob­ňo­val fi­lo­zo­fiou na­šej pre­vádzky. Pri ich vý­bere ani tak ne­roz­ho­do­vala dĺžka praxe, ale skôr chuť pra­co­vať (nie­len u nás, ale aj v tíme a na sebe), ne­us­tále na­pre­do­vať a vzde­lá­vať sa a v ne­po­sled­nom rade ich cel­kové vy­ža­ro­va­nie. Ak má člo­vek chuť pra­co­vať a na­pre­do­vať, a ak vy­ža­ruje po­zi­tívnu ener­giu, je u nás ví­taný. Mal by byť sa­mos­tatný a ve­dieť ra­ci­onálne a sys­te­ma­ticky roz­mýš­ľať. Svo­jím sprá­va­ním a vý­ko­nom by mal pris­pie­vať k správ­nej ché­mii v tíme, ktorá nás všet­kých po­su­nie o krok ďa­lej.

Ako plá­nu­jete vašu pre­vádzku ďa­lej roz­ví­jať? Čím by ste chceli pri­lá­kať zá­kaz­ní­kov?

V tomto mo­mente sa chceme sú­stre­diť hlavne na túto no­vo­ot­vo­renú pre­vádzku, per­so­nálne a kva­li­ta­tívne ju za­sta­bi­li­zo­vať. Pri­pra­vu­jeme nový ver­nostný prog­ram, sú­ťaže, pro­pa­gu­jeme mož­nosť vy­užiť náš pod­nik aj na fi­remné ak­cie, oslavy na­ro­de­nín a pri­vátne párty. Veľký dô­raz kla­dieme na so­ciálne siete. Pre­ja­vený zá­u­jem, po­zi­tívne ohlasy hostí a ob­me­dzená ka­pa­cita ak­tu­ál­nych pries­to­rov nás však nú­tia už te­raz za­čať pre­mýš­ľať nad no­vou lo­ka­li­tou pre druhú pre­vádzku. Prav­de­po­dobne bude opäť v Bra­ti­slave.

 

Pridať komentár (0)