Uží­va­te­lia Win­do­ws Vis­ta dosta­li ten­to týž­deň ranu pod pás

Linda Cebrová / 13. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com

Je tu defi­ni­tív­ny koniec, veľa ľudí však smú­tiť nebu­de.

Pred viac ako desia­ti­mi rok­mi pri­šiel na trh ope­rač­ný sys­tem, kto­rý mal Mic­ro­soft zba­viť tých otrav­ne úspeš­ných Win­do­ws XP. Nepo­da­ri­lo sa a teraz o 10 rokov neskôr, kon­čí veľ­ký a nie úpl­ne poda­re­ný OS na soft­vé­ro­vom cin­to­rí­ne.

Ten­to týž­deň skon­či­la fáza roz­ší­re­nej pod­po­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­do­ws Vis­ta. Viac vlast­ne netre­ba sle­do­vať, väč­ši­na súd­nych ľudí využí­va upg­ra­de na vyš­šiu ver­ziu, pre­dov­šet­kým pre­pra­co­va­nej­ší Win­do­ws 7. Asi však medzi nami nebu­de prí­liš veľa ľudí, kto­rí by v aprí­li 2017 ešte pou­ží­va­li har­dwa­re z roku 2007 spo­lu s Win­do­ws Vis­ta.

Pres­nej­šie pove­da­né pod­po­ra pre Win­do­ws Vis­ta SP2 defi­ni­tív­ne kon­čí, pre­to­že ori­gi­nál­ny Win­do­ws Vis­ta je bez pod­po­ry už veľ­mi dáv­no. Ser­vi­ce Pack 2 na Vis­ty sa obja­vil ešte v roku 2009 a od tej doby to išlo dole vodou. Kto teda naďa­lej zostal ver­ný Win­do­wsu Vis­ta je od toh­to týžd­ňa defi­ni­tív­ne bez pod­po­ry Mic­ro­sof­tu, a teda bez aktu­ali­zá­cií, ale aj bez­peč­nost­ných opráv.

Teraz máme pries­tor zaspo­mí­nať si na nie až tak zla­té časy. Kto z vás sa na Lon­ghorn tešil a po prí­cho­de Win­do­ws Vis­ta bol spo­koj­ný, či naopak roz­ča­ro­va­ný? Pokoj­ne sa vyjad­ri v komen­tá­roch, ak využí­vaš Win­do­ws Vis­ta ešte aj dnes. Pre mno­hých boli v minu­los­ti Vis­ty ver­zia­mi Win­do­ws, kto­ré uží­va­te­ľov pár rokov po vyda­ní defi­ni­tív­ne dovied­li pod kríd­la Linu­xu, pre­to­že nie­čo také nebo­li schop­né pou­ží­vať (zatiaľ, čo s Win­do­ws XP SP2 boli viac menej spo­koj­ní).

Win­do­ws Vis­ta vlast­ne nikdy nebol verej­nos­ťou prí­liš pri­ja­tý, pre­to­že naj­mä v začiat­koch si ľudia nech­ce­li prí­liš zvy­kať na nové roz­hra­nie. Aj pre­to majú pod­ľa nie­kto­rých šta­tis­tík teraz zhru­ba desa­ti­no­vý podiel na trhu opro­ti star­šie­mu Win­do­ws XP, kto­ré nie sú pod­po­ro­va­né už tri roky.

Koniec tak bude bolieť len málo uží­va­te­ľov. Ale kto sa obme­dzí len na ľah­kú kan­ce­lár­sku prá­cu s tex­to­vým edi­to­rom, tabuľ­ko­vým pro­ce­so­rom a pod­po­ro­va­ným pre­hlia­da­čom, nemu­sí sa sys­té­mu hneď zba­vo­vať.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)