V Ame­rike sú prvé ban­ko­maty s pod­po­rou Apple Pay

Daška Vanková, thinkapple.sk / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

Naj­väč­šou novin­kou v USA je roz­ši­ro­va­nie ban­ko­ma­tov, v kto­rých si peniaze nevy­be­rieš pomo­cou kre­dit­nej karty, ale vďaka NFC a Apple Pay.

V pre­vádzke je už 2 400 ban­ko­ma­tov Bank of Ame­rica, z kto­rých si svoje úspory vybe­rieš iba pri­lo­že­ním iPhonu. Naj­viac ich je v San Fran­ciscu a blíz­kom okolí, ale tiež ich môžeš nájsť mnoho v Kali­for­nii.

image

foto: modmyi.com

Ban­ko­maty, na kto­rých je logo NFC fun­gujú tak, že naj­skôr musíš zadať PIN kód svo­jej ban­ko­ma­to­vej karty a následne pokra­ču­ješ rov­nako, akoby bola tvoja karta v ban­ko­mate. Bohu­žiaľ, zatiaľ Apple Pay nefun­guje pre vklad peňazí. K tomu je stále potrebná ban­ko­ma­tová karta, alebo iba zre­a­li­zo­va­nie jed­no­du­chého vkladu priamo na pobočke.

image

foto: techcrunch.com

Bank of Ame­rica tiež spus­tila inter­ne­tovú stránku s pod­rob­nos­ťami o výbe­roch hoto­vosti cez Apple Pay. Uvá­dza, že sú pod­po­ro­vané: Con­su­mer debetné karty, US Trust debetné karty a Small Busi­ness debetné karty.

Kedy sa tohto skve­lého, rých­leho výberu peňazí doč­káme aj u nás? Na to asi nepozná odpo­veď ani samotný Apple. Takže znovu zostáva iba čakať.

thinkApple_banner

zdroj: thin­kapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techsite.io

Pridať komentár (0)