V Ame­ri­ke sú prvé ban­ko­ma­ty s pod­po­rou App­le Pay

Daška Vanková, thinkapple.sk / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

Naj­väč­šou novin­kou v USA je roz­ši­ro­va­nie ban­ko­ma­tov, v kto­rých si penia­ze nevy­be­rieš pomo­cou kre­dit­nej kar­ty, ale vďa­ka NFC a App­le Pay.

V pre­vádz­ke je už 2 400 ban­ko­ma­tov Bank of Ame­ri­ca, z kto­rých si svo­je úspo­ry vybe­rieš iba pri­lo­že­ním iPho­nu. Naj­viac ich je v San Fran­cis­cu a blíz­kom oko­lí, ale tiež ich môžeš nájsť mno­ho v Kali­for­nii.

image

foto: modmyi.com

Ban­ko­ma­ty, na kto­rých je logo NFC fun­gu­jú tak, že naj­skôr musíš zadať PIN kód svo­jej ban­ko­ma­to­vej kar­ty a násled­ne pokra­ču­ješ rov­na­ko, ako­by bola tvo­ja kar­ta v ban­ko­ma­te. Bohu­žiaľ, zatiaľ App­le Pay nefun­gu­je pre vklad peňa­zí. K tomu je stá­le potreb­ná ban­ko­ma­to­vá kar­ta, ale­bo iba zre­a­li­zo­va­nie jed­no­du­ché­ho vkla­du pria­mo na poboč­ke.

image

foto: techcrunch.com

Bank of Ame­ri­ca tiež spus­ti­la inter­ne­to­vú strán­ku s pod­rob­nos­ťa­mi o výbe­roch hoto­vos­ti cez App­le Pay. Uvá­dza, že sú pod­po­ro­va­né: Con­su­mer debet­né kar­ty, US Trust debet­né kar­ty a Small Busi­ness debet­né kar­ty.

Kedy sa toh­to skve­lé­ho, rých­le­ho výbe­ru peňa­zí doč­ká­me aj u nás? Na to asi nepoz­ná odpo­veď ani samot­ný App­le. Tak­že zno­vu zostá­va iba čakať.

thinkApple_banner

zdroj: thin­kapp­le.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techsite.io

Pridať komentár (0)