V Izra­eli ras­tie možno jeden z naj­väč­ších IPO súčas­nosti

Luky Gašparík / 14. júl 2014 / Tools a produktivita

Izra­el­ským star­tu­pom sa často vyčíta, že pri­oritne vyhľa­dá­vajú rýchly exit. Nech to je ako­koľ­vek, pri­chá­dza vlna star­tu­pov, ktoré sa vymy­kaju tomúto ste­re­otypu. Hod­nota nie­kto­rých z nich sa nie zriedka odha­duje aj na miliardy. 

Jeden z týchto star­tu­pov je aj Mobi­leye. Podľa Wall Street Jour­nalu sa uz teraz snaží zís­kať sumu vo výške 1 miliardy dolá­rov na NASDAQ, pri­čom experti odha­dujú samotnú hod­notu Mobi­leye až na neuve­ri­teľ­ných 5 milárd dolá­rov. 

Mobi­leye zalo­žili v roku 1999 ako firmu na “smart vision” tech­no­ló­giu pre auto­mo­bily. Táto tech­no­ló­gia má byť využitá ako pre­ven­cia pred havá­riami a v budúc­nosti dokonca na auto­nómne šofé­ro­va­nie. Mobi­leye sa zatiaľ fan­tas­ticky darí vo vyhľa­dá­vaní nových par­tne­rov. Dohody má už uzat­vo­rené so spo­loč­nos­ťami ako Audi, Volvo, či Tesla a to už nie sú žiadni drobci. Minulý rok sa Mobi­leye poda­rilo zís­kať 400 mili­ó­nov na fun­dingu pri už vte­daj­šej valu­ácii okolo 1,5 miliardy dolá­rov. 

Ak sa Mobi­leye naozaj podarí zís­kať na burze 1 miliardu, stane sa z nej naj­väč­šia tech­no­lo­gická IPO v his­to­rií Izra­ela. Týmto by dokonca pred­behla aj spo­loč­nosti ako WIX a Evo­gene.

Dri­ving assis­tance” a “acci­dent pre­ven­tion” sú momen­tálne abso­lútne HOT témy v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle. Mobi­leye fun­guje na sys­téme inte­li­gent­ných kamier, ktoré sa v odbor­ných kru­hoch nazý­vajú “syn­te­tic­kým” vide­ním. Via­cej vám pre­zradí už samotné video :).

Sys­témy od Mobi­leye momen­tálne tes­tujú v auto­mo­bil­kách Toy­ota, Opel a Nis­san. 

Zdroj: moblleye.com, ynetnews.com

Pridať komentár (0)