V Izra­el­skom meste Herz­lija bude prvá levi­tu­júca lanovka SkyT­ran

Martin Ondruš / 22. apríla 2015 / Tech a inovácie

Mesto Herz­lija spo­lu­pra­cuje so spo­loč­nos­ťou SkyT­ran už nejaký ten čas. One­dlho by mali spus­tiť výstavbu vysoko rých­lost­nej kabín­ko­vej lano­vej dráhy, ktorá bude sme­ro­vať z vla­ko­vej sta­nice až do prí­stavu.

Minulý štvr­tok, mesto ozná­milo, že začalo roko­va­nia vo veci výstavby lanovky na báze mag­ne­tic­kej tech­no­ló­gie, ktorá sa bude vzná­šať nad celým mes­tom. Tento sys­tém bol prvotne vytvo­rený v NASA a mal by pris­pieť k zlep­še­niu mest­skej hro­mad­nej dopravy v najb­liž­ších rokoch. Nejedná sa o žiadny žart, futu­ris­tickú pre­pravu potvr­dilo samotné mesto Herz­lija v ofi­ciál­nom vyhlá­sení.

Od sta­nice po prí­stav

V prvej fáze, ktorá bude viesť v indus­triál­nej časti mesta, z vla­ko­vej sta­nice do prí­stavu, bude schopná každá kabínka pre­pra­viť dvoch ľudí. Celá lanovka dokáže pre­viesť až 12,000 ľudí v prie­behu jed­nej hodiny. V dru­hej fáze pre­jektu, budú pri­dané sta­nice ku všet­kým pod­stat­ným admi­ni­stra­tív­nym budo­vám, v kto­rých síd­lia všetky high-tech a star­tup firmy. Sta­rosta, Moshe Fad­lon, schvá­lil finančnú pod­poru tohto futu­ris­tic­kého pro­jektu, aj keď odha­do­vaná suma je zatiaľ neznáma.

Ako to bude fun­go­vať?

Sys­tém je posta­vený na špe­ciál­nych koľaj­ni­ciach inšta­lo­va­ných nad úrov­ňou zeme a je pod­po­ro­vaný pou­lič­ným osvet­le­ním. Táto tech­no­ló­gia je zalo­žená na metóde dopravy s náz­vom Mag­lev alebo na metóde tech­no­ló­gie mag­ne­tic­kej levi­tá­cie. V kabín­kach a na koľaj­ni­ciach sú umiest­nené elek­tro­mag­nety, ktoré vytvá­rajú medzi sebou mag­ne­tickú silu, ktorá núti kabínku pohy­bo­vať sa dopredu alebo dozadu. Ces­to­va­nie vla­kom alebo autom s využi­tím tejto tech­no­ló­gie je ply­nu­lej­šie a rých­lej­šie: od 110 km/h v prvej etape a až do 380 km/h v neskor­ších fázach.

Hlav­nou novin­kou a záro­veň naj­väč­ším lákad­lom je to, že kabínky budú priam na žela­nie. To zna­mená, že nebudú exis­to­vať žiadne roz­pisy prí­cho­dov a odcho­dov, žiadne zastávky. Stačí si objed­nať vozidlo cez appku v mobile a prísť na sta­nicu, kde bude pre vás pri­pra­vená kabínka. Okrem toho sa celá sieť lano­vej dráhy môže byť zosta­vená rýchlo a efek­tívne, nevy­ža­duje dlho­dobú pra­covnú silu a takisto nebude spô­so­bo­vať chaos v hro­mad­nej doprave.

Hovorca mesta Herz­lija pove­dal: “Teraz hovo­ríme o vízií, o sne, no my však chceme, aby sa to stalo sku­toč­nos­ťou. Je ešte veľa vecí, čo treba vyrie­šiť, aby sa tak stalo, teraz sme len vo fáze plá­no­va­nia.”

Keďže mesto Tel Aviv tak isto rokuje so SkyT­ran, môžeme len dúfať, že sa tieto vízie sa stanú one­dlho sku­toč­nos­ťou.

zdroj: Geek­time

Pridať komentár (0)