V Izra­el­skom mes­te Herz­li­ja bude prvá levi­tu­jú­ca lanov­ka SkyT­ran

Martin Ondruš / 22. apríla 2015 / Tech a inovácie

Mes­to Herz­li­ja spo­lu­pra­cu­je so spo­loč­nos­ťou SkyT­ran už neja­ký ten čas. One­dl­ho by mali spus­tiť výstav­bu vyso­ko rých­lost­nej kabín­ko­vej lano­vej drá­hy, kto­rá bude sme­ro­vať z vla­ko­vej sta­ni­ce až do prí­sta­vu.

Minu­lý štvr­tok, mes­to ozná­mi­lo, že zača­lo roko­va­nia vo veci výstav­by lanov­ky na báze mag­ne­tic­kej tech­no­ló­gie, kto­rá sa bude vzná­šať nad celým mes­tom. Ten­to sys­tém bol prvot­ne vytvo­re­ný v NASA a mal by pris­pieť k zlep­še­niu mest­skej hro­mad­nej dopra­vy v najb­liž­ších rokoch. Nejed­ná sa o žiad­ny žart, futu­ris­tic­kú pre­pra­vu potvr­di­lo samot­né mes­to Herz­li­ja v ofi­ciál­nom vyhlá­se­ní.

Od sta­ni­ce po prí­stav

V prvej fáze, kto­rá bude viesť v indus­triál­nej čas­ti mes­ta, z vla­ko­vej sta­ni­ce do prí­sta­vu, bude schop­ná kaž­dá kabín­ka pre­pra­viť dvoch ľudí. Celá lanov­ka doká­že pre­viesť až 12,000 ľudí v prie­be­hu jed­nej hodi­ny. V dru­hej fáze pre­jek­tu, budú pri­da­né sta­ni­ce ku všet­kým pod­stat­ným admi­ni­stra­tív­nym budo­vám, v kto­rých síd­lia všet­ky high-tech a star­tup fir­my. Sta­ros­ta, Mos­he Fad­lon, schvá­lil finanč­nú pod­po­ru toh­to futu­ris­tic­ké­ho pro­jek­tu, aj keď odha­do­va­ná suma je zatiaľ nezná­ma.

Ako to bude fun­go­vať?

Sys­tém je posta­ve­ný na špe­ciál­nych koľaj­ni­ciach inšta­lo­va­ných nad úrov­ňou zeme a je pod­po­ro­va­ný pou­lič­ným osvet­le­ním. Táto tech­no­ló­gia je zalo­že­ná na metó­de dopra­vy s náz­vom Mag­lev ale­bo na metó­de tech­no­ló­gie mag­ne­tic­kej levi­tá­cie. V kabín­kach a na koľaj­ni­ciach sú umiest­ne­né elek­tro­mag­ne­ty, kto­ré vytvá­ra­jú medzi sebou mag­ne­tic­kú silu, kto­rá núti kabín­ku pohy­bo­vať sa dopre­du ale­bo doza­du. Ces­to­va­nie vla­kom ale­bo autom s využi­tím tej­to tech­no­ló­gie je ply­nu­lej­šie a rých­lej­šie: od 110 km/h v prvej eta­pe a až do 380 km/h v neskor­ších fázach.

Hlav­nou novin­kou a záro­veň naj­väč­ším lákad­lom je to, že kabín­ky budú priam na žela­nie. To zna­me­ná, že nebu­dú exis­to­vať žiad­ne roz­pi­sy prí­cho­dov a odcho­dov, žiad­ne zastáv­ky. Sta­čí si objed­nať vozid­lo cez app­ku v mobi­le a prí­sť na sta­ni­cu, kde bude pre vás pri­pra­ve­ná kabín­ka. Okrem toho sa celá sieť lano­vej drá­hy môže byť zosta­ve­ná rých­lo a efek­tív­ne, nevy­ža­du­je dlho­do­bú pra­cov­nú silu a takis­to nebu­de spô­so­bo­vať cha­os v hro­mad­nej dopra­ve.

Hovor­ca mes­ta Herz­li­ja pove­dal: “Teraz hovo­rí­me o vízií, o sne, no my však chce­me, aby sa to sta­lo sku­toč­nos­ťou. Je ešte veľa vecí, čo tre­ba vyrie­šiť, aby sa tak sta­lo, teraz sme len vo fáze plá­no­va­nia.”

Keď­že mes­to Tel Aviv tak isto roku­je so SkyT­ran, môže­me len dúfať, že sa tie­to vízie sa sta­nú one­dl­ho sku­toč­nos­ťou.

zdroj: Geek­ti­me

Pridať komentár (0)