V Las Vegas vyrást­lo pou­lič­né osvet­le­nie, kto­ré svie­ti vďa­ka kro­kom

Ľubica Račeková / 14. apríla 2017 / Eko

zdroj: engoplanet.com/commons.wikimedia.org

Večer bez pou­lič­né­ho svet­la si asi väč­ši­na z nás v dneš­nom civi­li­zo­va­nom sve­te asi nevie pred­sta­viť. Tem­ná noc má síce svo­je čaro (naj­mä, keď je výni­moč­ne vidieť na hviezd­nu oblo­hu), no žilo by sa v nej ťaž­ko.

Spo­je­nie solár­nej a kine­tic­kej ener­gie môže mať skve­lé využi­tie. Pou­lič­né osvet­le­nie je tak­mer vša­de (v roz­vi­nu­tých kra­ji­nách sve­ta) a v momen­te, keď vypad­ne prúd a uli­ce stmav­nú, nastá­va pani­ka. Avšak, lam­py by už viac nemu­se­li byť via­za­né na elek­tri­nu. Nahra­diť by ju moh­la ener­gia slneč­ná a ľud­ská — z našich kro­kov.

engoplanet.com

Las Vegas má v uli­ciach úžas­nú ino­vá­ciu. Kine­tic­ká a slneč­ná ener­gia sú skve­lým rie­še­ním a záro­veň eli­mi­ná­to­rom škod­li­vé­ho oxi­du uhli­či­té­ho, kto­rý vzni­ká pri výro­be elek­tric­kej ener­gie. Spo­loč­nosť EnGo PLA­NET priš­la so skve­lým nápa­dom a v mes­te nain­šta­lo­va­li nové pou­lič­né lam­py.

engoplanet.com

Chce­me posky­to­vať naj­vyš­šiu úro­veň slu­žieb a záro­veň sa poze­rať do budúc­nos­ti,” pove­dal sta­ros­ta Las Vegas Caro­lyn G. Good­man a dodal, “pro­stred­níc­tvom našich LEED (Lea­ders­hip in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design) cer­ti­fi­ko­va­ných budov, solár­nych pro­jek­tov, vod­nej rekul­ti­vá­cii, vozi­diel na alter­na­tív­ne pali­vo a nové­ho pou­lič­né ho osvet­le­nia, bude Las Vegas aj naďa­lej viesť ces­tu a bude na špi­ci ino­va­tív­ne­ho roz­vo­ja v našom oko­lí.”

Lam­py majú dokon­ca bez­drô­to­vú fun­kciu dobí­ja­nia smartp­ho­nu.

engoplanet.com

EnGo PLA­NET odha­du­je, že svet míňa viac než 40 miliárd dolá­rov roč­ne na ener­giu pre viac ako 300 mili­ó­nov tra­dič­ných pou­lič­ných lámp, kto­ré vedú k viac ako 100 mili­ó­nom ton oxi­du uhli­či­té­ho roč­ne. Tak­že ten­to slneč­no-kine­tic­ký pro­jekt by bol skve­lým rie­še­ním, ako dlho­do­bo ušet­riť a odľah­čiť našu pla­né­tu.

engoplanet.com

Ak ovlá­da­te anglič­ti­nu (ale­bo vie­te pra­co­vať s pre­kla­da­čom) vo videu je všet­ko veľ­mi jed­no­du­cho a zro­zu­mi­teľ­ne vysvet­le­né:

engoplanet.com

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)