V Lon­dýne začali kon­tro­lo­vať kva­litu ovzdu­šia pomo­cou holu­bov s malými ruk­sakmi

Martina Horváthová / 21. marca 2016 / Eko

Konečne čoraz viac ľuďom začína zále­žať na zdraví našej pla­néty. A kto pomáha bojo­vať so zne­čis­te­ným ovzdu­ším? No predsa holuby s roz­koš­nými batôž­kami.

Plume LabsDigi­tasLBi sa spo­jili a vytvo­rili sku­točne zau­jí­mavý expe­ri­ment. Trvá 3 dni a je doň zapo­je­ných 10 holu­bov, ktoré merajú kva­litu ovzdu­šia v časoch doprav­nej špičky pomo­cou malých batôž­kov.

holuby

foto: twitter.com

Pigeon Air Pat­rol je batoh ľahký ako pierko. Dokáže moni­to­ro­vať ozón, prchavé zlú­če­niny, oxid dusi­čitý a polohu samot­ných holu­bov. Túto úlohu však nevy­ko­ná­vajú oby­čajné mest­ské holuby. Tím pra­cuje s poš­to­vými holubmi kon­tro­lo­va­nými vete­ri­ná­rom, aby sa ubez­pe­čili, že zvládnu túto misiu.

holuby2

foto: Twitter.com

V Plume Labs pra­cujú na pred­po­ve­diach zne­čis­te­nia už nejakú chvíľu. S apli­ká­ciou Plume Air Report na iOS aj Android si vieš zis­tiť aktu­álne zne­čis­te­nie v oblasti kde sa práve nachá­dzaš na najb­liž­ších 24 hodín. Fun­guje to už v stov­kách miest po celom svete. Je to ako apli­ká­cia na pred­po­veď poča­sia, ale na zne­čis­te­nie vzdu­chu.

Spo­loč­nosť využíva dáta z exis­tu­jú­cich mete­oro­lo­gic­kých sta­níc, plá­nujú však roz­ší­re­nie o vlastné dátové body pomo­cou nosi­teľ­ných zaria­dení. Zatiaľ čo holuby vzbu­dzujú veľkú mar­ke­tin­govú sen­zá­ciu, labo­ra­tó­riá pri­pra­vujú pri­pí­na­teľné mera­cie zaria­de­nia pre ľudí.

holuby3

fotoj: Twitter.com

V spo­lu­práci s Impe­rial Col­lege Lon­don pri­pra­vujú beta test s náz­vom E-Plume. Ten­to­krát bude zapo­je­ných 100 Lon­dýn­ča­nov, ich úlo­hou bude merať kaž­do­denné vysta­ve­nie sa zne­čis­te­niu pre pocho­pe­nie hots­po­tov a vzor­cov zne­čis­te­nia. Myš­lien­kou tohto výskumu je vďaka týmto dátam vybu­do­vať niečo ako „Waze pre zne­čis­te­nie“ a tým spres­niť dátové body pre exis­tu­júcu apli­ká­ciu. Zapo­jiť sa môže každý, kto sa rád dozvie čo dýcha a ako bojo­vať so zne­čis­te­ním.

Ak teda žiješ v Lon­dýne, sle­duj Pigeon Air Pat­rol na Twit­teri a môžeš ich požia­dať o naj­nov­šie výsledky meraní v oblasti kde sa práve nachá­dzaš. Alebo sa zúčastni samot­ného výskumu.

Plume Labs odštar­to­vali cro­wd­fun­din­govú kam­paň na pod­poru výskum­ného pro­jektu. Pod­po­ro­va­te­lia sa môžu zúčast­niť tohto expe­ri­mentu neskôr v tomto roku.

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wall Street Jour­nal

Pridať komentár (0)